Oproep werkgroep Rechtvaardigheid en Economie

20141219 logo reDeze door het CvD ondersteunde werkgroep R&E voor geheel Eindhoven e.o. bestudeert en bespreekt economische aspecten van ons leven en voert zo mogelijk actie om misstanden te voorkomen. Doel is de bewustwording te vergroten.

Onze economie en die van andere landen wordt bepaald door ons denken en doen, gisteren, vandaag en morgen. Wat we morgen doen kan worden bepaald door ons eventuele nieuwe denken, wat door studie en dialoog zou kunnen ontstaan. Dat kan vandaag beginnen. Systemen zijn waarschijnlijk onmisbaar, en onze systemen zijn in het licht van de historie weliswaar grotendeels verklaarbaar, maar met het oog op de gehele bewoonde wereld verre vanzelfsprekend. En hoe zeer hangt dat ook samen met onze godsdienst?

Vragen die aspecten van diaconie en aspecten van vorming en toerusting hebben. Deze worden aan de orde gesteld in themadiensten en andere themabijeenkomsten. Wilt u helpen deze voor te bereiden, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of tel 040-2444078.

Wij hopen dat u de uitnodigingen voor bijeenkomsten van R&E die van tijd tot tijd zullen verschijnen zult oppikken en dat u daaraan kunt deelnemen.

Zie voor meer informatie het verslag van seizoen 2016-2017 van de werkgroep R&E.

Pin It

Afdrukken E-mail

Wie doet mee ?

20160929 logo diaconie2Neem deel aan een gespreksgroepje of bij de voorbereiding van themadiensten van werkgroep Rechtvaardigheid en economie.

FIRST!!.............. Vrijheid en verantwoord economisch handelen.

In het januarinummer van Samen stond het al: de werkgroep stelt voor in 2017 nader in te gaan op het thema verantwoord handelen. Duurzame dingen kopen, op keurmerken letten. Praktische zaken waarop we moeten letten. Maar de laatste weken is er urgentie. Steeds vaker horen we het woord FIRST!! Wat we eerst moeten doen vraagt naast een praktische instelling ook voortdurende overdenking.

U kunt deelnemen in gespreks- en overdenkingsgroepjes over dit onderwerp. De groepjes zijn in principe eenmalig, maar wie weet wat eruit voortvloeit. Als u zich opgeeft zal de werkgroep u leesstof (enkele A4 tjes) aanreiken, om desgewenst zelf voorafgaand te lezen. De werkgroep zal afhankelijk van uw opgave plaatsen en tijden voor de gespreksgroepjes organiseren en u daarover informeren. Vervolgens kan wie dat wil ook meedoen aan de voorbereiding van de themadiensten in de Johanneskerk en in de Ontmoetingskerk, beide op 19 maart. Maar deze activiteiten mogen ook los van elkaar gezien worden.

U kunt zich opgeven voor 20 februari via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en tel. 040 2444078.

Pin It

Afdrukken E-mail

Protestfonds

 

20160929 logo diaconie

Protestfonds

Er is een Voedselbank en een Kledingbank. Er zijn inmiddels heel wat ruilwinkels en repaircafé’s. Er zijn de Gemeentelijke Regelingen voor Inkomensondersteuning, zoals Bijzondere Bijstand, de Meedoen- en de Kinderopvangbijdrage. Er komt in Eindhoven nog een Kinderpakket. Er is de huur- en de zorgtoeslag. Er is de Stichting Leergeld en talloze mensen, die van alles verzamelen en op de juiste adressen bezorgen. Er is de diaconie die soms broodgeld of een lening geeft. Er is een legioen opa’s, oma’s, zussen en broers, die zorgen voor warme winterjassen en schoenen en een nieuwe fiets of ondersteuning bij de studie. Zijn de arme kinderen dan nog niet voldoende geholpen?

Het antwoord vindt u in het kerkblad Samen van nov/dec op pagina 11 in het verslag van Leo Steinhauzer en Wim van Dijk “Armoede onder Kinderen in Eindhoven”. Of uit de krant/het nieuws: de kinderombudsvrouw heeft geconstateerd dat 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit (een stijging vergeleken bij een paar jaar terug: 1 op de 10). Zolang de politiek geen kans ziet om goed voor de arme medemens te zorgen blijft ook het Protestfonds nodig voor af en toe een goede tas vol boodschappen. Vandaar ga of blijf doneren aan het Protestfonds, zodat er in januari een mooi bedrag uitgekeerd kan worden voor die boodschappen.

Zij die in aanmerking willen komen voor een uitkering kunnen tot 15 januari 2017 een brief met onderstaande inhoud naar het Protestfonds sturen.

“Hierbij deel ik u mee dat ik bereid ben een bedrag uit het Protestfonds als lening te ontvangen. Ik betaal de lening terug door, als ik ooit in betere doen kom, geld te storten in het Protestfonds. Als bewijs dat ik van een minimumuitkering leef, stuur ik u bijgaand een kopie van het laatst ontvangen uitkeringsoverzicht van de instelling die mijn uitkering op grond van de participatiewet verzorgt.

Reactie en stortingen:

Protestfonds van de Diaconie,

 p/a Camphuysenstraat 4,

5615 KS, Eindhoven.

IBAN: NL72FVLB0226118428

Geeske van der Veen en Willem Lamper

Pin It

Afdrukken E-mail

Feestje???

logo cathrien zonder tekst

Feestje???

Open Huis Sint Cathrien is een gastvrij inloophuis in de binnenstad van Eindhoven.

Een thuisplek voor iedereen en met bijzondere aandacht voor medemensen die om welke reden dan ook kwetsbaar zijn.

Het initiatief is destijds genomen door pastor Henk Schröder van de RK kerk en ds. Henk Groenewegen van de Protestantse Gemeente Eindhoven.

Zij merkten dat er bij veel mensen, ronddwalend in de binnenstad, behoefte was aan een plaats om even tot rust te komen.

Soms is het zo fijn als je ergens je verhaal kwijt kunt, als er iemand is die luistert, maar soms ook, heb je daar helemaal geen behoefte aan en wil je gewoon even wat warmte, of een kopje koffie.

Zo is het project dertig jaar geleden gestart, als een oecumenisch diaconaal project dat door beide kerken gedragen werd. Met een klein groepje vrijwilligers, gewoon vooraan in de stadskerk, direct achter de grote deuren, heel kleinschalig.

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een zelfstandige stichting, met zo’n veertig actieve vrijwilligers.

We schenken gratis koffie en thee, en we gebruiken alle dagen dat we open zijn samen met onze gasten de maaltijd met soep, brood en fruit.

Tussen de middag is er in de kerk een meditatieve oecumenische viering, en achter in de kerk zijn er exposities, veelal met een diaconaal thema.

Daarnaast koken vrijwilligers vier keer per jaar een warme maaltijd. De tafels worden feestelijk gedekt, en samen met onze gasten vieren we dan ‘de maaltijd’.

Met ongeveer 35 tafelgenoten. Het zijn altijd hele feestelijke avonden, waarvan zowel de gasten als de vrijwilligers intens genieten.

Het Open Huis voorziet voor velen in een behoefte en wij verwachten niet dat hierin snel verandering komt.

Want in de dertig jaar dat wij ‘open’ zijn, is er wel veel veranderd: de verzorgingsstaat heeft plaats gemaakt voor de participatie samenleving. Dat betekent dat de overheid uitgaat van eigen kracht en zelfredzaamheid van iedereen.

Dat lijkt een positief uitgangspunt, maar aan de andere kant zien wij elke dag wat dat betekent voor  kwetsbare mensen die helemaal geen familie of ondersteunend netwerk hebben.

Maar dat is niet het enige. Velen kunnen het hoge tempo van onze samenleving niet bij houden. Zij krijgen het gevoel niet meer aan de verwachtingen te kunnen voldoen, trekken zich terug en vereenzamen.

De bezuinigingen in de zorg van de afgelopen jaren, hebben er ook toe geleid, dat patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld, in toenemende mate doelloos rondlopen op straat, omdat aan hun behoefte aan professionele zorg lang niet altijd kan worden voldaan. Ronddolend op straat komen zij zo bij ons terecht.

Soms ook worden mensen door de gemeente naar ons verwezen met de woorden: “Wij kunnen niets voor u doen, gaat u maar naar de kerk......”

Helaas moeten we constateren dat de bezuinigingen die uitgevoerd zijn om onze economie gezond te maken, de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter heeft gemaakt. Inmiddels is de soepbus van het Leger des Heils ook al weer in het straatbeeld verschenen!

De profeet Nahum zegt: Viert uw vierdagen! En dat hebben we gedaan, want 30 jaar Open Huis is zeker een goede reden om feest te vieren! Wij zijn blij en dankbaar.

Veel gemeenteleden vanuit allerlei kerken hebben er in de loop van die dertig jaar als vrijwilliger hun tijd en aandacht aan gegeven. Het is geweldig dat sommigen al dertig jaar actief zijn!

Ook zijn we verheugd dat kerken bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren, door collecte opbrengsten voor dit diaconale doel te bestemmen. Het is hartverwarmend dat ons vanwege het jubileum zelfs een extra bijdrage is toegezegd.

Aan de andere kant zou het van moed getuigen als kerken in ons land zich ook tot onze overheden durfden te wenden en hun stem verheffen om een andere, meer humane aanpak te bepleiten vanwege de genoemde onrechtvaardige verdeling! Want die verdeling wordt door mensen gemaakt en kan dus ook door mensen worden teniet gedaan!

Anneke Nieuwenhuizen, voorzitter Open Huis Sint Cathrien

Pin It

Afdrukken E-mail

Diaconale Jaaractie 2016

 

 20160929 logo diaconie

Diaconale Jaaractie 2016.

Met het SAMEN nummer van oktober ontvangt u een brief over de Diaconale Jaaractie. Met deze actie vraagt het College van Diakenen u om een financiële bijdrage voor het diaconale werk dat de diaconie verricht of ondersteunt. Deze doelen zijn zichtbaar gemaakt op de poster die in uw kerkgebouw is opgehangen en liggen er enkele exemplaren van de brief ter informatie.

Zo is de diaconie o.a. actief betrokken bij het Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje, de Voedselbank, Open Huis St. Cathrien, het Protestfonds, de kerstpakketten, het Jongerenhuis, de wekelijkse bloemengroet, alsmede het geven van leningen of broodgeld aan medemensen met financiële problemen.

Met uw bijdrage op NL43 FVLB 06998 42409 ten name van College van Diakenen, PGE Eindhoven kan dit diaconale werk verder (professioneel) ondersteund en uitgevoerd worden. Het betreft werk dat niet onder de Kerkbalans valt.

Namens het College van Diakenen,

Baukje Osinga en Wim Wiggers

Pin It

Afdrukken E-mail