Kerkblad SAMEN

SAMEN is het kerkblad voor gemeenteledenplaat samen maart 2018b
van de gehele Protestantse Gemeente Eindhoven (PGE) en verschijnt 10 keer per jaar.
Het kerkblad wil een bron van toerusting en inspiratie zijn, en de lezers stimuleren met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan.
Daarom biedt SAMEN naast informatie over PGE-brede activiteiten en berichten uit de wijkgemeenten ook beschouwingen over theologische onderwerpen en actuele thema’s.

Inhoud kerkblad SAMEN

Elke maand wordt gekeken welke artikelen uit het kerkblad online gezet kunnen worden. Hieronder vindt u per maand een selectie van artikelen.

Maart 2018 - met thema: Toekomst?  Lees meer...

Aan onze lezers,

Dit nummer van SAMEN gaat over de kerk van de toekomst. Nogal een gedurfd onderwerp. Wie kan er nou in de toekomst kijken. Bovendien geldt voor velen van ons ‘het zal mijn tijd wel duren’.
Leven we niet liever ‘bij de dag’ ?

En toch. Dat leest u in het eerste artikel. Dat artikel is in gespreksvorm geschreven : een gesprek tussen U en ons. Het begint met die vraag naar ‘waarom’ en het eindigt met een paar zaken waar je altijd aan moet werken ook al heb je geen helder beeld van de toekomst.

Het tweede artikel, geschreven door BertJan van Haarlem, geeft een boeiende beschouwing over de toekomst in het koninkrijk van God. De kerk zal er dan niet meer zijn. De kerk in onze leefwereld heeft een dienende taak : gelovig bidden en in vertrouwen wachten op wat God zal doen en tegelijk doen wat wij kunnen om mensen tot hun recht te doen komen.

Het volgende stuk, getiteld ‘toekomstvisies’, is een samenvatting van stukjes die gemeenteleden over de toekomst van de kerk destijds in SAMEN hebben geschreven. Die stukjes nodigen ons uit om verder door te denken over de wegen die wij naar de toekomst kunnen bewandelen.

Ook de PKN heeft over de toekomst nagedacht. Daarover is een rapport verschenen getiteld ‘op weg naar 2025’. Helaas loopt dat verhaal teveel uit op een uitvoerig reorganisatieplan dat voor ons als plaatselijke kerken maar matig interessant is. Maar in het eerste deel van dat rapport worden een aantal ontwikkelingen genoemd die ook voor ons de moeite waard zijn om te doordenken. Daarover gaat het derde artikel getiteld ‘PKN visie op de toekomst’

Onze predikanten geven op 25 april een workshop voor ons over ‘ de kerk van de toekomst’ Zij doen dat aan de hand van een boekje dat die titel draagt. In dit nummer laten we U alvast een beetje kennis maken met de inhoud van dat boekje . Wij bespreken heel beknopt de inhoud ervan en maken daar een paar kritische kanttekeningen bij om ons alvast aan het denken zetten. We kijken met veel belangstelling uit naar de toerustingsavond die door onze predikanten op 25 april is belegd. Zij zullen veel uitvoeriger en dieper ingaan op de visies die in dat boekje worden gepresenteerd. We hopen dat velen uit onze gemeenten die toerustingsvond zullen bijwonen en dat in het vervolg van die avond de gesprekken over de toekomst zullen worden voortgezet in kerkenraden, op gemeenteavonden en in gespreksgroepen in de gemeente.

Wij zijn als PGE maar een klein stukje van de christengemeenschappen op weg naar de toekomst. Op de middenpagina’s laten we een lijst zien van christengemeenschappen in onze stad. We gaan daar niet verder op in, maar die pagina’s brengen nog eens duidelijk onder ogen dat er veel vormen van kerk zijn naast de onze bestaan, vormen die allemaal iets van het evangelie proberen over te dragen. We behoeven het niet met elkaar eens te zijn maar het helpt ons om ons eigen denken een klein beetje te relativeren.

We hebben dit nummer samengesteld na overleg met AK, kerkenraden en predikanten. Het beslissen over en realiseren van follow up ligt dan ook van nu af aan bij hen. Met elkaar hopen wij dat U al lezend meedenkt over de toekomst en over de wijze waarop de kerk daarheen op weg mag gaan.

De redactie

Kerk in de toekomst

Wat is toekomst? Bij ‘morgen’ kan ik me wat voorstellen en bij ‘overmorgen’ ook nog wel. Bij ‘over een jaar’ wordt het al vager, maar ‘toekomst’ zegt me niks. Wat bedoel je daarmee ?

Dat kan ik me voorstellen. Laten we de toekomst een naam geven. We praten dan over het jaar 2030. Ik wil graag met je nadenken over de manier waarop de kerk het jaar 2030 tegemoet gaat.

Dat is nog flink ver weg. Moet ik me daar nu zorgen over maken? Ouderen zouden kunnen zeggen ’t zal mijn tijd wel duren’ en jongeren willen geen zorgen maken voor de tijd. Wat wil je nu eigenlijk?

Laten we aannemen dat we beiden de kerk als een waardevolle gemeenschap ervaren. Je wil dat die er in de toekomst ook nog zal zijn voor de mensen die dan leven. Je weet dat het ledenaantal van onze kerk fors is afgenomen in de loop van de jaren. Als dat zo doorgaat zal onze PGE in 2030 nog maar weinig leden tellen tenzij er iets bijzonders gebeurt.

grafiek pge

Ja daar lijkt het wel op maar ik heb altijd geleerd dat de kerk niet primair ons maaksel is, en dat God ‘wel zal zorgen’ dat de kerk niet verdwijnt. Dus waarom zou ik mij zorgen maken.

OK, maar ik lees in de bijbel meerdere teksten die een beroep doen op  onze actieve inzet: goed onderhouden van de ons toevertrouwde wijngaard, waakzaam zijn, letten op de tekenen der tijden, de lampen brandend houden en nog veel meer. God verwacht dus wel degelijk wat van ons. Maar je hebt gelijk het hangt niet alleen van ons af.

Ik accepteer dat ook wij een verantwoordelijkheid hebben, maar wat is dat dan als het om de toekomst van de kerk gaat. Hoe kan ik daar iets aan doen?

Daarover wil ik het juist met jou hebben. Dat de groep ouderen – die nu nog een belangrijk deel van de kerkbevolking uitmaakt – kleiner wordt,  is nu eenmaal zo. Daar kun je niks aan doen. Dat jongeren afhaken is zorgelijker, want dat was altijd de bron waaruit de kerkbevolking werd aangevuld. En van buiten de kerk komt er al vele jaren geen of nauwelijks aanwas meer.

Ik dacht juist dat er veel belangstelling was ook bij mensen buiten de kerk voor spirituele zaken.

Ja maar dat brengt mensen kennelijk niet naar de kerk. Bovendien verwachten onderzoekers dat de jongeren veel minder belangstelling voor die spirituele bewegingen hebben. In ieder geval leidt dat alles tot nu toe niet tot meer kerklidmaatschap.

Moet de kerk dan niet zelf wat veranderen, aantrekkelijker worden voor buitenstaanders en jongeren?

Ja, maar hoe en in welk opzicht? Spreken onze vieringen niet meer aan of staat onze boodschap buiten de werkelijkheid. Treden wij te weinig naar buiten? Hebben wij te weinig inbreng in maatschappelijk welzijn en het pleiten voor gerechtigheid, kortom wat kunnen wij doen om die kerk in 2030 levendig en zichtbaar te houden?

Nou draai je de rollen om. Nu moet ik kennelijk zeggen wat er moet gebeuren. Ik dacht da jij dat zou doen.

Eigenlijk zouden we dat samen moeten doen. Daarom willen we graag zoveel mogelijk gemeenteleden betrekken in dat nadenken over de kerk in de toekomst.

Ja maar dan moet je ons wel een beetje op weg helpen.

OK, daar heb je gelijk in. Laten we eerst de huidige gemeentes beoordelen op vier belangrijke overlevingseigenschappen [1], die, denk ik,voor ideële organisaties relevant zijn:

[1] De hier gekozen kenmerken zijn sterk verwant met de kenmerken van groeiende kerken zoals die in de studie van Janet Hodgson zijn aangetroffen en die in het bekende boek van Robert Warren zijn vastgelegd

 1. Herkenbaar zijn : heeft de gemeente een karakter, is zij herkenbaar, heeft zij uitstraling en kun je uitleggen wat het voor gemeenschap is en wat de mensen daarin geloven?

Wacht even, ik had begrepen dat we een veelzijdige gemeenschap zijn, waar iedereen over geloof mag denken zoals hij of zij wil. Dat maakt het moeilijker om het bijzondere van die kerk uit te leggen.

Dat is zo, maar we zouden het toch moeten proberen. Hoe maak je anders aan anderen duidelijk waar het in je geloof om gaat en waarom dat belangrijk voor je is. Is die kerk nu een soort levensbeschouwelijke vereniging of een gezellige maaltijdgroep geworden of is het meer?

Veel christenen zijn als de dood voor belijdenissen en dat soort dingen. Daar kreeg de kerk in het verleden ruzie over en dus laat men die geloofsverklaringen liever achterwege.

Maar als je nergens meer over durft te praten kun je geloof ook niet overdragen aan een volgende generatie. Dat overdragen is essentieel.

 1. Overdragen : wordt geloof en de manier van leven als christen van generatie op generatie overgedragen, of wordt daar niet veel aandacht aan besteed. We vragen dit omdat de aanvulling van weggevallen ouderen van de jeugd moet komen. Als zij niet meer meedoen, kunnen we het wel schudden. Of niet soms?[

Ja dat is natuurlijk belangrijk, Maar de jeugd moet zelf keuzes maken. In onze samenleving is zoveel meer informatie als vroeger, zoveel meer afleiding en ontspanning, zoveel meer genietingsmogelijkheden. Dan is het waarachtig niet gemakkelijk om uit dat oude boek dat Bijbel heet te vertellen hoe het moet. Vraag het de jongeren zelf maar wat ze geloven.

Maar er zijn toch meer dingen die je graag aan de nieuwe generatie wilt overdragen: zorg voor anderen, klimaatbeheer en zorgvuldig omgaan met de rijkdommen van de aarde. Waarom het geloof dan niet?

Ja dat is wel zo, maar dat is concreter  en zichtbaarder dan geloof.

Daar heb je gelijk in. Misschien moeten we leren hoe geloven zichtbaarder en concreter gemaakt kan worden. Christus zegt dat zelf ook “als je wat voor andere mensen hebt gedaan heb je dat voor mij gedaan”.

Maar dan ga je ervan uit dat we actie ondernemen, dat we laten merken dat we geïnspireerd zijn.

Ja dat is waar. Daarom noem ik nog een factor die nodig is om als christengemeentegeloof-waardig te zijn:

 1. Beleven : kun je merken dat de gemeente door geloof in de weg die Christus wijst bezield wordt of is het maar een vlakke boel. Viering en rituelen kunnen daarbij helpen, maar je moet erop letten dat die niet vervlakken en afstompen. Religiebeleving maakt religie geloof-waardig.

Daar vraag je nogal wat. Beleving zal voor verschillende mensen door verschillende impulsen worden opgeroepen. Hoe doe je dat waarachtig.

 Daar kunnen we alleen maar achter komen als we met gemeenteleden en “omstanders” gaan praten en ze vragen wat ze bezielt. En als we daar zicht op krijgen kunnen we er ook achter komen hoe we met elkaar bezield de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Gaat het bij dit alles alleen of vooral om onszelf, onze kerk, onze club?

 1. Naar buiten: Daarover nog een slotopmerking. We gaan niet alleen met onszelf en voor ons eigen clubje op weg naar de toekomst. Bijbelse beelden vertellen ons dat we een licht moeten zijn, een smaakmakend zout. We hebben iets te geven aan de wereld waarin wij leven. Vroeger noemden we dat “wij hebben een woord voor de wereld” Dat klinkt erg verbaal. Het gaat ook en misschien wel vooral om een concrete bijdrage aan het bestrijden van het kwaad, het verlichten van leed, het optillen van wie viel.

Nou dat is allemaal niet niks. Niet zo simpel allemaal vind ik. Beetje te mooi misschien ook. Maar je hebt gelijk we moeten maar eens met elkaar in gesprek gaan.

Je bent welkom om dat gesprek met anderen samen te voeren. Niet omdat je het allemaal zo goed weet, maar omdat je elkaar verder op weg wilt helpen. Dit artikel geeft een begin van de zoektocht naar de kerk van de toekomst aan. Het symposium dat onze predikanten organiseren kan ons verder op weg helpen. Maar het zou mooi zijn als kringgesprekken in onze gemeente de zoektocht voortzetten. Dan kon de grafiek die wij aan het begin van dit artikel toonden best eens een ander beeld laten zien.

Redactie

Een tempel zag ik niet in de stad
- over de Kerk van de toekomst -

Wij leven van genade.

Schept deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen?
Zeker niet, want het is onmogelijk dat iemand die door een oprecht geloof in Christus is ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen.

De toekomst van de Kerk is dat ze zal verdwijnen. Als de hemel en de aarde nieuw gemaakt worden, zal ook het nieuwe Jeruzalem komen. De stad heeft schitterende fundamenten, muren en poorten. De poorten van de stad zullen altijd open zijn: ieder die dat wil kan er binnen gaan en is er welkom. Nacht zal het nooit meer zijn. En een tempel is er niet in het hemelse Jeruzalem.

Ik lees dat zo dat wat over de tempel wordt gezegd ook zal gelden voor de Kerk. Het is ook wel anders gelezen en uitgelegd: dat de Kerk de plaats van de tempel zou hebben overgenomen. Veel schitterende kerken getuigen van die gedachte: ze zijn gebouwd als beeld van het nieuwe Jeruzalem. De Kerk wordt dan gezien als de toegang tot het Koninkrijk van God; de Kerk is dan de poort naar de hemel geworden; de Kerk is dan de weg naar de eeuwigheid geworden.

Deze vervangingsgedachte heeft veel schade aangericht en onheil gebracht, niet in de laatste plaats voor joden. Daarom kan ik niet geloven dat de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen en dat nu niet meer de joden maar de christenen het volk van God zouden zijn. Het volk van God bestaat in (minstens) twee gestalten, Israël en de Kerk, of het bestaat helemaal niet. De Kerk staat naast Israël (als het volk van God, wat niet hetzelfde is als het land of de staat) of de Kerk staat nergens. Dat wil ook zeggen dat alles wat over de tempel wordt gezegd ook waar zal zijn als het over de Kerk gaat. De toekomst van de Kerk is dus dat ze zal verdwijnen. Ze zal verdwijnen omdat ze niet meer nodig zal zijn. Als God alles in allen zal zijn, is er geen rol en functie meer voor de Kerk. Als God het Licht voor de wereld zal zijn, heeft de Kerk geen zin en betekenis meer. We leven dus toe naar een wereld zonder Kerk. Anders gezegd: als de aarde en hemel nieuw zullen zijn, zal de Kerk wereld zijn geworden. Misschien is het dus niet zo’n goede gedachte om nu zo gemeente te willen zijn dat de hele wereld Kerk zou moeten worden. De beweging zal immers niet zijn dat alle mensen uiteindelijk in de Kerk zullen komen, maar het zal zo zijn dat God naar de wereld zal komen en Hij als het Licht bij de mensen zal wonen.

Dit zegt meer over de taak van de Kerk dan over haar bestaansrecht. Het wil niet zeggen dat het goed is dat de Kerk in de ‘eerste wereld’, dus ook in ons land, vooral kleiner wordt. Het is de rol van de Kerk om vooruit te kijken en vooruit te wijzen naar de komst van Gods Rijk. De Kerk heeft dus een dienende taak. Ze dient God en de mensen door in woord en daad getuige te zijn van Gods Rijk dat komen gaat. De Kerk is een middel, een instrument in de handen van God en mensen om in wat ze zegt en doet de weg van en naar het Rijk van God te gaan. Ze doet dat door mensen van dienst te zijn, door te vragen en te ontdekken wat mensen in deze tijd nodig hebben. Kerk-zijn is jezelf vanuit het evangelie geven aan mensen, aan de wereld. Dat gebeurt zonder iets terug te vragen. Het gaat immers om het Rijk en de mensen. De Kerk is nooit een doel in zichzelf. Het beleid van de Kerk kan gericht zijn op de groei van het Rijk, maar het kan nooit gaan om haar eigen groei. Wanneer en waar de kerk groeit is dat een geschenk om dankbaar te aanvaarden, maar het ‘winnen van zielen’ is geen taak van de Kerk. De Kerk kan geen doel in zichzelf zijn. De toekomst van de Kerk is de toekomst van Gods Rijk.

God komt naar de wereld. Dat betekent niet alleen dat hij zal komen. Het wil ook zeggen dat Hij is gekomen. In zijn Woord, dat gesproken is door de profeten, is God bij de mensen. In Jezus, die het Woord, de weg en de waarheid is, horen en zien wij het Woord van God. Dat geeft ook richting aan wat de Kerk te zeggen en te doen heeft. De Kerk is – dat is de letterlijke betekenis van het woord – van de Heer. De Kerk is daar waar het woord van God wordt gehoord en gedaan en waar de weg van Jezus wordt gegaan. Bij alles wat de Kerk aan organisatie nodig heeft, kunnen de gehoorzaamheid en de navolging niet gemist worden.

In een grotere crisis dan waar wij in leven, zei de duitse predikant Dietrich Bonhoeffer het zo in 1944: De kerk is pas kerk als zij er is voor anderen. Over de Kerk zei Bonhoeffer in de dramatische tijd waarin hij leefde: Ons christenzijn (niet: ons kerkzijn!) zal in deze tijd bestaan uit slechts twee elementen: bidden en onder de mensen het goede doen. Elk denken en praten en organiseren van christenen moet herboren worden uit dat bidden en dat doen.

Bonhoeffer wist en zag als geen ander dat wij de Kerk niet zelf kunnen veranderen en vernieuwen. Er zijn momenten en tijden dat ‘de zaak van de christenen stil en verborgen zal zijn; maar er zullen mensen zijn die bidden, doen wat goed en recht is en op Gods tijd wachten’.

Dat zou ook wel eens de weg van de Kerk in onze tijd en omgeving kunnen zijn: gelovig, biddend en in vertrouwen wachten op wat God zal doen en tegelijk doen wat wij kunnen om mensen tot hun recht te laten komen. De Kerk van de toekomst zou wel eens zichtbaar kunnen worden in de menslievendheid en rechtvaardigheid die wij als christenen laten zien.

Het is een voorrecht en een eer om de menslievendheid van God te ervaren en aan anderen door te geven. Het is ook een kostbare opdracht en het kan een zware taak zijn. Het kan veel kosten om de Ander en de ander te dienen. Dat God zijn Kerk leidt en bewaart betekent niet dat wij niets meer kunnen en hoeven doen. Het is eerder het tegendeel. Er is geweldig veel te doen en te winnen als het gaat om de menselijkheid in onze wereld. De Kerk is geroepen om de weg van Gods Rijk te gaan. Dat kan alleen als mensen zich gelovig en vol vertrouwen daarvoor inzetten. Wij leven als mensen van en in de Kerk naar de toekomst, wij leven ook vanuit de komst van onze Heer. Wij zullen in beweging moeten komen en dat kan ook omdat God om ons bewogen is. Dat geeft mensen kracht en ruimte. In dankbaarheid zullen wij doen wat onze handen vinden om te doen. Als kerken en als christenen zullen we elkaar daarbij hard nodig hebben.
______________
Het woord kerk kan veel betekenissen hebben: een gebouw, een gemeente… Met Kerk bedoel ik hier: de verschillende kerken die samen de wereldwijde christenheid vormen.

Bert Jan van Haarlem

Toekomstvisies

In het afgelopen jaar werden door verschillende gemeenteleden visies op de toekomst van de kerk gepubliceerd.. We geven een korte samenvatting daarvan:

Alle schrijvers gaan uit van krimp: minder geld, minder kerkleden, minder kerkgebouwen. Iemand merkt op dat in het verleden ook wel gebleken is dat alles anders kan lopen dan verwacht. Er zijn meer perioden van secularisatie geweest (vroeger ‘goddeloosheid’ genoemd) die weer werden afgewisseld met perioden van heroriëntatie in geloof, geloofsopvattingen en geloofsbeleving.

Wanneer gevraagd wordt hoe de kerk er dan in de toekomst uitziet volgen verschillende kerkschetsen. De een ziet de kerk toegroeien naar een levendige oecumenische gemeenschap, waarin de verschillen tussen protestant en katholiek vervagen omdat men samen – en niet als aparte kerken - bijeen komt en rituelen en gebruiken uit beide religies combineert. Ook is oecumene denkbaar met anders geaarde protestantse kerken. Als dat de toekomstverwachting is zou de kerk nu al stap voor stap naar zo’n ‘levende oecumene’ toe moeten werken.

Een van de schrijvers verbreedt de ‘oecumenische uitdaging’ tot buiten de grenzen van de traditionele christelijke kerk. Binnen het christendom zal men zich meer moeten beraden op de kernopdracht die men kreeg. Daarnaast moet met andere geloven verbinding worden gezocht om na te gaan of er van een gemeenschappelijke opdracht sprake is en van daaruit zal een aanzet gegeven moeten worden om samen ‘de hand aan de ploeg te slaan’.

De meeste schrijvers zien de kerk ontwikkelen van een gemeenschap rondom een kerkgebouw naar een netwerk van kringen, die op verschillende wijzen geloof willen overdenken en beleven mogelijk ook leeftijdsgebonden, een ontwikkeling waar men nu in onze Eindhovense PGE naar toe groeit (Connect, 20-50, Joachim en Anna). Zo’n netwerk zal beweeglijk zijn afhankelijk van mensen die daarin een sleutelrol vervullen. Het zal ook open staan voor mensen met heel verschillende geloofsopvattingen en (soms niet religieus gefundeerde) levensbeschouwingen. Het is belangrijk het netwerk te voeden met kennis over de bijbel, informatie over actuele ontwikkelingen van het denken daarover. Het is van belang dat er een levendig netwerk tussen die groepen ontwikkeld wordt. Daarvoor is steun nodig..

Opvallend is dat de schrijvers wel een relatie zien met een overkoepelende (of anders gezegd ‘ondersteunende’) structuur. Ook zien de meeste schrijvers de noodzaak in van betaald kader om de gemeente te leiden en te ondersteunen. Wel zullen zij hun bijdrage voor een aanzienlijk belangrijker deel dan nu het geval is via de digitale weg moeten leveren (preken, pastoraal contact, etc.) Preken behoeven niet altijd in een dienst te worden beluisterd, De digitale weg kan veel meer mensen bereiken. Predikanten zouden materiaal beschikbaar moeten stellen waardoor kleine groepen gemeenteleden hun eigen bijeenkomsten inhoud kunnen geven. Wanneer er onvoldoende geld is om predikanten full time te betalen zal een combinatie met een nevenbaan moeten worden gezocht. Ook kan gedacht worden aan een nauwere samenwerking met de geestelijk verzorgers in zorginstellingen.

Een enkele schrijver geeft een schets van het kerkgebouw van de toekomst: een separate plaats van intieme viering en gebed en open vensters naar buiten. Een ander wijst erop dat het kerkgebouw moet inspireren. men moet er ook heen kunnen gaan om even tot rust en bezinning te komen als er geen dienst is. In Eindhoven zal er naar verwachting nog maar een kerk van de PGE in gebruik zijn met mogelijk een aparte kerk voor het Kruispunt. Weer een ander gaat ervan uit dat kerkgebouwen zullen verdwijnen en dat andere plaatsen van samenkomst (vooral voor kleinere groepen) zullen worden gevonden.

Diaconie zal er altijd blijven al zal het diaconaal handelen steeds meer gerelateerd zijn aan dat wat op dit terrein in de samenleving gebeurt.

We sluiten deze samenvatting af met een citaat uit een van de toekomstvisies: ‘We moeten ons weer bewust worden, waarom wij christenen zijn, vanuit bewogenheid, vanuit een diep geworteld geloof. We mogen dat zichtbaar maken in onze leefomgeving, in wat wij uitstralen en anderen mee kunnen geven.

Redactie

Samenvatting van ontwikkelingen beschreven in het PKN rapport
‘de weg naar 2025’

Het PKN rapport ‘De weg naar 2025’ begint met een beschrijving van de omgeving van de kerk : de ontwikkelingen in de wereld waarin de kerk is gesitueerd: ‘de context van de kerk’. Daarin worden de volgende ontwikkelingen onderkend:

1          Secularisatie : er is een “bonte markt van geloven en niet geloven” gegroeid. De samenleving is vanuit het gezichtspunt van godsdienst en levensbeschouwing pluriform geworden. De christen moet een open relatie tot een niet gelovige wereld vinden of zich opsluiten in een fundamentalistisch bolwerk.

2          Individualisering : de nadruk ligt op het doen van  individuele keuzes die ieder voor zich moet maken. De individualisering kan leiden tot functieverlies van de kerk als een instituut dat meer een organisatie met vaste verbindingen dan een beweeglijke geloofsgemeenschap is geworden.

3          Netwerksamenleving : de verbinding tussen mensen vindt in netwerken plaats : een samenleving van open en los vaste verbanden. Je kunt je moeilijk een ‘tijdelijk abonnement op een kerk voorstellen. Toch moeten we ons realiseren dat de kerke eerder is ontstaan uit een netwerk van geloofsgemeenschappen dan door organisatie vanuit een instituut.

4          Digitalisering :  de relatie met de wereld en elkaar loopt steeds meer langs digitale wegen. De kerk moet leren om te midden van een veelheid van informatie en een hoge snelheid van informatiestromen de unieke waarde van het Woord van het leven uit te dragen.

5          Globalisering : Wij zijn wereldburgers geworden, kosmopolieten. En onze samenleving werd meer en meer multicultureel. De kerk is oecumenisch en wereldwijd. Grenzen zijn in het koninkrijk van God relatief. Vroeger was het de zending die dit wereldwijde op ons netvlies bracht. Vandaag toont zich dit globale en kosmopolitische in de migrantenstroom en in de multiculturele invloeden die onze samenleving binnenkomen.

***

Gekozen is door de PKN voor een toekomstvisie uitgaande van lineaire ontwikkelingen: wat nu is wordt sterker en daar zal de kerk zich op moeten instellen. Dat is zeker relevant

Daarnaast is het goed ook te kijken naar corrigerende reacties op actuele ontwikkelingen. Een scenario gaat uit van een toenemende bedreiging en verpaupering van waarden en gedragsnormen. Verhuftering, egoïsme, sterke afname van lidmaatschappen van “waarde-dragende groepen” (politieke partijen, vakbonden, kerken) zorgt ervoor dat er tegen deze ontwikkelingen onvoldoende tegenwicht wordt geboden. Dat kan leiden tot een nationale herbezinning over die waardedragers en tot herstel van de waardering van die groepen en maatregelen om ze te steunen.

Ook wordt wel eens gedacht dat de opkomst van de Islam in ons land het moeilijk maakt om nog over onze joods christelijke waarden te spreken als gemeenschappelijk gedragen cultuur. Een evenwichtige waardering voor deze waardedragers uit onze cultuur kan leiden tot een andere positie en waardering van de kerk, niet tegenover maar naast andere ‘geloven’ en tevens als tegenwicht tegen de doorgeschoten secularisatie.

Tenslotte het recente onderzoek van God in Nederland. Daarin wordt duidelijk dat de aanname dat het christendom vervangen zal worden door een brede spiritualiteitsbeweging die op Oosterse denkbeelden is gestoeld onvoldoende wordt bevestigd, In een eerdere publicatie had Joep de Hart daar ook al op gewezen, omdat hij bij jongeren weinig interesse vond voor paranormale beurzen en daaraan gelieerde activiteiten. Ook dat wijst erop dat het wegkwijnen van de kerk als geloofsgemeenschap een lacune achterlaat en het is de vraag of de samenleving daarmee is gediend.

Al dat soort overwegingen spelen mee bij het inschatten van de toekomst voor de kerk. Daar is het laatste woord nog lang niet over gezegd. Het is jammer dat het tweede deel van ‘de weg naar 2025’ vooral het accent legt op organisatorische aanpassingen van de landelijke kerk. Een meer inhoudelijk antwoord op de hierboven genoemde trends zou daarnaast wenselijk zijn.

Jan Scheurer

Kerk van de Toekomst                                                       boekbespreking

In het kader van ons project ‘Kerk van de Toekomst’ werden wij attent gemaakt op een boekje met gelijknamige titel. Deze publicatie dient – naar wordt verwacht - tevens als referentiemateriaal voor de workshop van onze Eindhovense predikanten op 25 april aanstaande.

Het boekje is uitgegeven door de werkgroep de Hooge Berkt uit Bergeyk een van de laatst overgebleven basisgemeenten. De schrijvers zijn voor het merendeel van katholieke origine. Naast 7 katholieke schrijvers staan 3 protestantse, een van joodse origine, een oud katholiek  en een ‘vrij theoloog’ . Ik neem aan dat dit begrip niet wil suggereren dat de andere theologen niet vrij zijn.

Het was voor mij even wennen om via de theologische bril van de schrijvers naar de toekomst te kijken. Het is een andere manier van kijken naar de toekomst dan die welke men in de literatuur over strategische planning en lange termijn beleid aantreft. Daarin gaat het onder anderen om het onderzoeken en wegen van trends die relevant zijn voor de populatie waarvoor men een toekomstplan maakt. In dit geval is dat de kerkgemeenschap.  Op basis van die analyses worden toekomstscenario’s gemaakt. Vervolgens worden sterktes en zwaktes van de huidige organisatie getoetst ten opzichte van toekomstige scenario’s die men kan verwachten. Dan worden plannen gemaakt om op meerdere toekomsten te zijn voorbereid en middelen en methoden aangegeven, die nodig om daarin te overleven. Dat is niet de invalshoek van de schrijvers van dit boekje.

De schrijvers van het boekje kiezen een andere weg. Zij beginnen en eindigen hun toekomstschets met een ideaalbeeld, een visie op een gewenste toekomst : “zo moet het er uit zien, daar moet het heen!” Waar in bedrijfskundige toekomstanalyses men vaak huiverig is voor een al te dominante rol van visies, omdat zij de analyse kunnen verstoren, geven de schrijvers in dit boekje voorrang aan visie boven analyse. Zo’n benadering kan niettemin leiden tot een boeiend gesprek. Dat gesprek zal worden gevoed door een symposium op 25 april voor gemeenteleden georganiseerd en geleid door onze Eindhovense predikanten.

Ik zal proberen in het kort iets te vertellen over de visies die de schrijvers naar voren hebben gebracht. Dat kan in dit bestek maar heel kort en ik besef dat ik daarmee de schrijvers niet voldoende recht doe. Wie meer wil weten moet het boekje zelf lezen.

Het boekje begint met een uiterst merkwaardig hoofdstuk, geschreven door Tamarah Benima over een bevrijdende bewustzijnsverruiming via veilige geestverruimende middelen of dito ervaringen. De schrijfster verwijst ook naar de extatische ervaringen van jongeren tijdens dansfestivals en andere extatische belevingen.

In het tweede hoofdstuk schrijft Erik Borgman dat hij een kerk voor zich ziet als een ‘veelkleurig en veelvormig zootje, van waar vanuit in de geest van de zaligsprekingen steeds opnieuw verbindingen ontstaan en organisatievormen worden gevonden’.

In hoofdstuk 3 schrijft Ine van den Eynde: ‘christelijke gemeenschappen(of de kerken) van de toekomst zullen daadwerkelijk aanwezig zijn of ze kunnen er net zo goed niet meer zijn. Heel mooi schrijft zij over God: Het gaat niet zozeer om de vraag of God bestaat, maar ‘voor wie of wat ga je op de knieën’. Niet of er een God is, maar wie of wat als God ervaren of erkend wordt is de fundamentele vraag.

Martin Hoondert, de vierde schrijver pleit voor een muzikale kerk. Muziek zelf heeft geen boodschap., maar is wel betekenisvol. ‘De bevrijdende kracht van de muziek zegt iets over Gods aanwezigheid’ en ‘we zingen elkaar tot gemeenschap’. Die bewustwording moet de kerk van de toekomst kleuren.

Dan komt Rosaline Israël. Zij pleit voor een nieuwe monastiek. Ze zoekt het in nieuwe gemeenschappen waar een leven van liefde en vrede, gebed en gastvrijheid te vinden is. Plekken van christelijke spiritualiteit worden verbonden met het alledaagse leven met de mensen en hun noden.

Manuela Kalsky is een van de weinige schrijvers die haar visie relateert aan factische gegevens: in Nederland zijn 840.000 moslims, 800.0000 christenmigranten, 250.000 boeddhisten, 150 000 aanhangers van het hindoeïsme en 45.000 joden. Zij citeert Paus Franciscus als hij zegt ; niet de juiste leer, maar de juiste praxis moet voorop staan. Christenen moeten leren met mensen van andere religies samen op weg te gaan op zoek naar de waarheid. Compassie, respect en vertrouwen zijn nodig om tegenstellingen te overbruggen en ruimte te maken voor de ander.

Klaas van der Kamp pleit voor een herleving van het kloosterleven en de mentaliteit die daarmee verbonden is. Er zullen kerngelovigen zijn die het klooster bemensen en velen kunnen binnen lopen in ontmoetingsruimten waarin een uitvoerig programma geboden wordt van bezinning, coaching en leerhuisactiviteiten.

Leo Koffeman voert een warm pleidooi voor de una sancta. De katholieke kerk draagt daartoe beter bij dan de protestantse, omdat de katholieke kerk varianten in orden heeft ondergebracht, die deel uitmaakten van de una sancta. Zijn artikel is een warm pleidooi voor het primaat van die ene heilige algemene christelijke kerk en dus van een oecumene die daartoe bijdraagt.

Gerard Mathijssen voegt daar nog eens toe een bijna nostalgisch pleidooi voor de oude abdijen en hun monnikengemeenschappen.

Arjan Plaisir onderstreept dat de toekomst van de kerk het koninkrijk van God is. Een kerk die zich met eigen toekomst bezig houdt vervalt in hoop op wanhoop en zal vaak naar macht zoeken. De moeite die getroost wordt om de redelijkheid van geloof te bewijzen heeft een geloof opgeleverd waar niemand koud of warm van wordt. De kerk als leverancier van normen en waarden is achterhaald en zal geen enkele aantrekkingskracht op wie dan ook uitoefenen. Het gaat om de toekomst van de Kerk met een hoofdletter.

Paul de Roy vertegenwoordigt de basisgemeenschappen: een leerschool voor het leven die een brugfunctie heeft naar de  grote gemeenschap. De breedte van die gemeenschap wordt geïllustreerd door de eenmaal in de maand gehouden “completen waarin alle godsdiensten genoemd worden”. Het gaat erom God te belichamen en een glimlach van het licht te zijn.

Joris Vercammen stelt dat de vernieuwing van de kerk zal komen van een nieuw monnikkendom dat niets gemeen heeft met het oude, omdat het op een compromisloze wijze de idealen van de bergrede zal beleven.

Tenslotte Henk Witte. Hij is degene die nog het meest heeft gekeken naar en gedacht over ontwikkelingen en trends. Hij verwijst naar een rapport uit de Internationale federatie van katholieke universiteiten. Dat rapport onderscheidt twee tendensen: de eerste wijst op versterkte confessionalisering en de tweede op de centrering van de kerk. De kerk zal gemeenschappen moeten vormen waarin onderlinge broeder- en zusterschap centraal staan en die een praktijk van dienstbaarheid laten zien. De kerk zal moeten leren van ieder die in haar gezichtsveld komt.

Zoals gezegd : het boekje biedt ideaalplaatjes. Het maakt een sprong naar de kerk van de toekomst. Het geeft weinig inzicht in trends en ontwikkelingen die  van invloed zijn op de te maken keuze. Het maakt ook nauwelijks een opmerking over organisatie en middelen, gebouwen en de financiering voor kader. Kortom nauwelijks analyse en vooral visie. Maar toch : als uitgangspunt voor bezinning kan dat heel zinvol zijn. Hopelijk biedt de impuls die dit nummer van SAMEN geeft, samen met de gedachtewisseling die het predikantensymposium straks oproept aanleiding tot diepgaande bezinning op de weg die wij met elkaar naar de toekomst mogen gaan. Als dat zo is gaan we een inspirerende tijd tegemoet.

Jan Scheurer

Bestuurlijk Nieuws
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld…

Her en der zijn al krokussen boven de grond, eerste tekenen van de naderende lente. Als u dit leest, geldt dat misschien ook al wel voor de narcissen. En een poosje daarna voor de lelies. In de bergrede in Mattheüs 6 gebruikt Jezus de lelies als voorbeeld. Ze groeien in het veld (en in onze tuinen), als vanzelf. Ze werken niet en weven niet, ze maken zich geen zorgen. Want, zegt Jezus, wie kan door zich zorgen te maken zijn levensduur verlengen? Dit voorbeeld mogen we in gedachten nemen als we in de kerk nadenken over de toekomst. Als het gaat over de kerk van de toekomst.

We zouden dat gesprek kunnen laten bepalen door zorgen, door teruggang, door problemen. We zouden onze dag kunnen laten bepalen door het verleden, hoe het was. Want, `vroeger was alles beter en nu…’.

We kunnen onze dag ook laten bepalen door het heden en het nu. Gaan waar de wind ons brengt, we zien wel wat er komt. We maken ons niet druk en doen wat we doen. We kunnen onze dag ook laten bepalen door de mogelijkheden die we om ons heen zien. Kansen die we kunnen grijpen om een bijdrage te leveren aan de samenleving, aan een medemens, voor de kerk, voor de wereld. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, houdt Jezus ons voor in de bergrede, en dan zullen alle andere dingen erbij gegeven worden. Dat is een hoopvolle boodschap voor de PGE in 2018 en voor de kerk van de toekomst.

Hartelijke groet,
Benjamin Jansen

DIENEN
40dagentijd

Inmiddels zijn we alweer 18 dagen onderweg naar Pasen. Mogelijk staat er op uw tafel een spaardoosje, krijgt u via de 40dagenkalender of de app van Kerk in Actie elke dag een mooie (bijbel)tekst als inspiratie, of hebt u deelgenomen aan een sobere maaltijd, aan vespers. Er zijn veel manieren om aandacht te geven aan deze 40 dagen. Onderweg naar Pasen kunnen we wel een steuntje in de rug gebruiken, en spaardoosje, kalender, vesper en vasten helpen daarbij.

Zo'n steuntje in de rug is gericht op bezinning, op de weg naar binnen. Maar daar blijft het niet bij. Op weg zijn naar Pasen is een weg van binnen en van buiten. De onvoorwaardelijke liefde van ouders voor hun kinderen, van mensen voor elkaar, van de Eeuwige voor ons vraagt om zichtbaarheid, om delen van liefde en aandacht, om actie. Zo'n klein spaardoosje is daarvan een prachtig teken: je denkt na over wat je over hebt voor anderen (de weg naar binnen) en je stopt er geld in om anderen daadwerkelijk bij te staan (de weg naar buiten). Ook het zenden van Paasgroeten aan gevangenen bergt beide aspecten in zich. Zo kunnen we op tal van manieren samen een dienende gemeenschap zijn. 

DIENEN
Je zal maar vluchteling zijn in Nederland

Wanneer een vluchteling in Nederland een asielstatus krijgt, is dit de eerste keer altijd voor ‘bepaalde tijd’. Na vijf jaar moet een verlengingsaanvraag ingediend worden. Die verlenging wordt alleen toegekend als iemand geen gevaar is voor de openbare orde, nog steeds in Nederland verblijft én als de reden waarvoor die persoon asiel heeft gekregen nog steeds bestaat.
Deze laatstgenoemde reden zorgt ervoor dat de afgelopen jaren steeds meer vluchtelingen hun verblijfsvergunning ‘kwijtraken’. Een groot deel hiervan komt uit Irak of Libië. Zij kregen jaren geleden hun asielvergunning niet op grond van persoonlijke vrees voor vervolging (zoals etniciteit, geaardheid, sociale positie, politieke vervolging, etc.) maar op grond van de algemene slechte veiligheidssituatie in hun landen van herkomst. Op dit moment krijgen bijvoorbeeld mensen uit Syrië veelal op diezelfde grond een asielvergunning.

Inmiddels zijn delen van Irak en Libië door de Nederlandse regering ‘veilig’ verklaard, waardoor vergunningen ingetrokken of niet verlengd worden. Hierdoor belanden mensen die hun leven in Nederland hebben opgebouwd ineens op straat met het risico te worden uitgezet.
Irakezen kunnen gedeporteerd worden naar Bagdad omdat het als een veilig vestigingsalternatief wordt beschouwd. Burgers van Libië, een land waar drie regeringen met elkaar om de macht wedijveren, zouden veilig naar Tripoli of Benghazi kunnen.

Het is erg pijnlijk om deze groep mensen aan onze balie te krijgen. Velen van hen hebben nooit beseft dat de bescherming van de Nederlandse overheid tijdelijk zou zijn. Sommigen zijn halsoverkop hun woning ontvlucht en hebben opnieuw alles achtergelaten omdat de vreemdelingenpolitie op de stoep stond om hen ‘naar huis’ te brengen.

Het Nederlandse asielbeleid is grillig en onvoorspelbaar. In het regeerakkoord staat het voornemen om een asielvergunning in eerste instantie voor drie jaar te gaan verlenen. Daarna kan men in aanmerking komen voor een vergunning voor nog eens twee jaar. Wie na deze twee tijdelijke verblijfsvergunningen nog steeds voldoet aan de eisen voor een vluchtelingenstatus krijgt een vergunning voor onbepaalde tijd.

Anouk Willemsen, Vluchtelingen in de Knel

DIENEN
Paasgroetenactie 2018

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.”

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 18 maart worden na de dienst deze kaarten uitgedeeld. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

Namens de ZWO, Wim Wiggers

Toerusting
Diaconale gemeente? Uitnodiging voor een studiegroep.

Eind 2017 verscheen een opmerkelijk boek van Rob van Waarde. De titel is “Oog in oog” en bespreekt de ontmoeting van kerkelijke werkers en mensen die leven in de marge van de samenleving. Niet eerder verscheen in het Nederlands zo’n uitgebreide studie over hoe  wederkerigheid in deze relatie tot stand komt. De schrijver, ervaringsdeskundige, gaat daarbij uit van de exposurebenadering: de herhaalde oefening om open te staan voor bewoners in achterstandswijken en hun leefomstandigheden. Hoewel het boek vooral gaat over beroepskrachten in de missionaire situatie van achterstandswijken, kan het als grote inspiratiebron dienen voor alle vormen van missionair-diaconaal werk. Juist ook voor vrijwilligers en belangstellenden. Graag zou ik een groepje mensen vormen om samen dit boek te gaan lezen. Misschien is het boek op sommige bladzijden wat ingewikkeld wanneer het gaat om de achtergronden van de zogenoemde “Urban Theology” (Theologie van de stad), maar daar komen we samen wel uit. Vaak hoor ik om mij heen het verlangen om diaconale gemeente te zijn. Het lezen van dit boek is een unieke mogelijkheid om een helder licht te werpen op de vraag welke de (geloofs)uitgangspunten van een diaconale gemeente zouden kunnen zijn. Voor wie de prijs van het boek een bezwaar is, geen probleem!

Rob van Waarde heeft toegezegd een aantal keren bij de bespreking aanwezig te willen zijn.
-Rob van Waarde, Oog in oog, Boekencentrum Academic, €27.50.

Lees ook de column van Erik Borgman

De data kunnen we vaststellen na aanmelding bij:
Elbert Grosheide, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zorg samen
Over maart en taart.

In ‘mijn tijd’ mocht in maart de kriebelige maillot uit en de kniekousen aan. Ik herinner mij dat ik daar heel blij van werd, niet omdat het dan ook warm genoeg was, ik had het vaak steenkoud, maar omdat er een markering kwam in de tijd, iets nieuws stond te beginnen.

Die markering van tijd is in het ziekenhuis ook erg belangrijk. Nergens dan hier, kunnen dagen zo op elkaar lijken. Ik merk dat het juist dan heel belangrijk is om van elke verandering een moment van aandacht te maken. Voor het eerst uit bed na de operatie, dat eerste stapje op de vloer weer. Of dat eerste hapje eten na een lange tijd van alleen maar sondevoeding. In plaats van een pyjama kan er weer gewone kleding gedragen worden. Of die eerste keer dat iemand weer van de ziekenkamer af kan lopen.

Als geestelijk verzorger begeleiden we mensen in de laatste fase van hun leven met het ritueel van de ziekenzegen. Een kostbaar moment voor patiënt en naasten waarin we stil staan bij het leven en de overgang naar de dood. Maar ik krijg ook steeds meer oog voor die andere overgangsmomenten in het ziekteproces. Het moment van liggen naar staan, van gevoed worden naar weer zelf eten, van begeleid lopen naar weer uit de voeten kunnen. Het zijn momenten die het waard zijn om bij stil te staan en te markeren.

Kleinkinderen kunnen dat heel goed, is mijn ervaring. Zo hing er laatst een tekening boven het bed van ‘opa Piet’. Zijn kleindochter heeft op een groot vel papier opa eerst in bed getekend en daaronder een dikke streep gezet. Daaronder zit opa Piet in de stoel. Met kinderlijke letters stond erbij ’Lieve Opa, als u weer uit bed mag gaan we taartjes eten’. Hier begint iets nieuws. De tijd van liggen is voorbij en de tijd van zitten is aangebroken. Zoals we beschuit met muisjes eten bij een geboorte, zo eet kleindochter Teuntje met Opa Piet taart. Ze voelt aan dat dit moment niet ongemerkt voorbij moet gaan.

Prachtige kleine rituelen die de tijd voor even verdichten en helpen de overgang te maken. Er zijn gelukkig verpleegkundigen die hier oog voor hebben en met tijd en aandacht die – voor – het – eerst-weer- momenten begeleiden. Vaker nog gaat het moment verloren in de drukte van de dag. Zo’n kleindochter Teuntje maakt mij opnieuw bewust om oog te hebben voor deze overgangsrituelen. Ik ga er bewust van zítten. We lopen samen een eindje op, bijvoorbeeld naar de kapel om een kaarsje op te steken uit dankbaarheid voor dit moment. Ik vraag een kopje thee aan de voedingsassistente en dan drinken we samen en toosten op de toekomst. L’ Chaim.

Ik draag allang geen kriebelmaillots en leer steeds beter oog te hebben voor die kleine overgangsmomenten. Ik zet, net als kleindochter Teuntje, steeds vaker samen met patiënten en naasten, een rituele streep onder het ene en verwelkom het andere met passende woorden en gebaren.

Mooi beroep heb ik toch!

Prachtige kleine rituelen die de tijd voor even verdichten en helpen de overgang te maken

Februari 2018 - met thema: Geloofsoverdracht.  Lees meer...

Intro februarinummer van SAMEN

‘Geloofsoverdracht’ is het thema van het februarinummer. Sjaak Pauw en Kirsten Wuyster schrijven de inleidende artikelen. Geloofsoverdracht is geen sinecure schrijft Sjaak Pauw. Dat doe je dan ook met gevouwen handen. Er zijn allerlei oorzaken aan te wijzen waardoor kinderen kunnen afhaken. Maar het geloof is een zo kostbaar goed dat je het ook graag wilt uitdelen aan je kinderen. Kirsten Wuyster begint met een korte discussie tussen haar beide zoons over de vraag ‘bestaat God ?’ Geloofsoverdracht is volgens Kirsten een zaak van het hart. Veel meer dan van het hoofd. Als je wilt dat je kind iets oppakt van je geloof dan heeft het de grootste kans van slagen als je jezelf in je antwoorden meeneemt : ‘alleen vuur kan vuur ontsteken’. In de column vertellen Niels en Lennart van den Bos over hun ervaringen bij de Kruispuntgemeente. Ze vertellen over kindernevendienst, catechisatie, Rock Solid en LEF: allemaal wegen waarlangs je geloof leert ervaren. Ze werden in hun geloofsontwikkeling gesteund door vrijwilligers in de Kruispuntgemeente waarvan zij met name noemen Christiaan Kruiskamp de jeugdouderling.

Jan Scheurer

1e Inleidende artikel: Geloofsoverdracht

‘Fossielen zijn interessant voor oudheidkundigen maar ze brengen geen leven voort. Sintels ontsteken geen vuur.’ Dit citaat komt van emeritus hoogleraar dr. W. ter Horst en staat vermeld in zijn boek dat handelt over christelijke geloofsopvoeding. Met dit citaat wil hij duidelijk maken dat je als christelijke opvoeder een doel voor ogen hebt, namelijk leven verwekken en vuur ontsteken en wel zo dat je kind weet wie God is, dat hij/zij een relatie krijgt met Jezus Christus. Een weten en een relatie waar de derde doopvraag in het klassieke doopformulier ook naar verwijst: ‘Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kin¬deren van wie u vader en moeder (of getuige) bent, bij het opgroeien in deze leer (OT, NT, christelijke artikelen- I.P.) naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?’
Helaas blijkt de praktijk echter weerbarstiger. Het zal u niet vreemd in de oren klinken, wanneer ik zeg dat de betrokkenheid van kinderen op het geloof en op de kerk alsmaar minder wordt. ‘De kerk vergrijst,’ is een zin die we vaker horen dan ons lief is. In sommige gemeenten is geen kind meer te bekennen. Leven dat verwekt wordt? Vuur dat ontstoken wordt? Waar is het onderweg misgegaan?
Ik denk dat onder andere onze pluriforme samenleving en de secularisatie debet zijn aan het feit dat kinderen afhaken. Daarnaast is het zaak om de hand in eigen boezem te steken, want zou de kerk zelf ook oorzaak kunnen zijn van het feit dat de betrokkenheid van kinderen steeds minder wordt? Waar gaat het bijvoorbeeld in de kerk over? Waarin verschilt de kerk ten opzichte van de maatschappij? Worden kinderen, maar ook tieners en adolescenten als volwaardig gezien in de kerk?
En wat te denken van ons als opvoeders? Lukt het ons nog als gelovige ‘ouderen’ om iets van de omgang die wij hebben met God over te dragen aan onze kinderen? Mogen zij in ons hart kijken? Lukt het ons nog om de inhoud van de Bijbel relevant te maken voor hen? En kunnen wij hen nog helpen met hun vragen omtrent de rol die God wil spelen in hun leven?

Het overdragen van het geloof, nieuw leven verwekken, vuur ontsteken, is geen sinecure. Dat gaat in mijn optiek daarom gepaard met gevouwen handen. Een biddende houding waaruit blijkt dat we het verwachten van de HEER die getuige Efeze 2: 8, 9 de gever is van het geloof. Daarnaast is het zaak dat we als overdragers van het geloof zelf weten wat het subject van ons geloof is. Voor mij persoonlijk is dat Jezus Christus en die gekruisigd! Weten dat Hij mij liefheeft, dat Hij voor mij geleden heeft, en dat ik daardoor in vrede met God mag leven voor altijd! Als opvoeder en als predikant probeer ik dit over te dragen en naast mij proberen tal van vrijwilligers dat binnen Kruispunt ook te doen. Te denken valt aan de catechisatie, de kindernevendienst, het werk op de crèche, Rock Solid, Lef en ga zo maar door. Als een leesbare brief van Christus doorgeven wat we zelf hebben ontvangen.

Geloofsoverdracht gaat ook gepaard met kennisoverdracht. We lezen in Deut. 6 dat Gods woorden bij kinderen ingescherpt dienen te worden. Kennis van de Torah opdoen, Gods Woord memoriseren, etc. In de Talmoed lezen we dat ‘de adem van lerende schoolkinderen de wereld in stand houdt.’ Kennis opdoen van het Woord van God om vervolgens over te gaan tot ‘doen’ om zo de wereld in stand te houden. Wanneer ik één en ander probeer door te vertalen naar onze tijd, zou geloofsoverdracht gepaard moeten gaan met kennis vanuit de Bijbel, kennis over begrippen als zonde, bekering, rechtvaardiging en heiliging. Maar, ook kennis over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kennis die men opdoet, die men zich eigen maakt, om daarna als een goed christen in de maatschappij te staan, een christen die een bijdrage levert aan Gods wereld.

Uiteraard is de wijze waarop we met geloofsoverdracht bezig zijn belangrijk. Ons hart speelt daarin een significante rol. Liefde voor God en Zijn Woord, maar ook liefde voor hen die wij onder onze hoede hebben gekregen? Liefde die hopelijk maakt dat we ons hart durven open te stellen voor de ander. Iets waar kinderen behoefte aan hebben. Ik moet daarbij denken aan opvoeders (leiders) als Mozes en Paulus. Zoals zij op weg gingen met, tijd vrijmaakten voor, respectievelijk Jozua en Timotheüs, zo mogen wij dat ook doen. Meewandelen met onze kinderen op de levensweg en daarbij transparant zijn. Dat betekent dat je naast het uiten van je geloof in God, het uiten van je vertrouwen in Hem, het uiten van je dankbaarheid tot Hem vanwege alles wat Christus heeft gedaan, je ook je zwakheden, je vragen, je teleurstellingen en je twijfels durft te uiten. Niet makkelijk, maar wel leerzaam en het maakt dat degene aan wie het geloof wordt overgedragen niet te maken krijgt met een of andere karikatuur van God of een verwrongen beeld van het geloof.

Geloofsoverdracht, nieuw leven verwekken, vuur ontsteken, het is allemaal makkelijker gezegd (geschreven) dan gedaan! Maar toch… toch wil je als christelijke opvoeder als het goed is niet anders. Het geloof is je immers zo kostbaar, dat je het ook graag wilt uitdelen aan de kinderen. Hem/haar gunnen wat jezelf hebt ontvangen. Nu, daar wens ik u Gods zegen bij!

Sjaak Pauw

2e Inleidende artikel: Geloof is voorleven

Mijn zoon vraagt: 'Mama, bestaat God?' Ik zeg: 'Ja...' en andere zoon zegt: 'Nee. God bestaat niet.' Zoon A zegt: 'Wel. God bestaat wel. God is in de hemel', en wijst devoot met beide handen naar boven. Zoon B, zegt: 'Eigenlijk is God overal.' Zoon A weer: 'Ja, eigenlijk loopt God daar, maar je kunt hem niet zien.'
Op een andere dag gaat het er minder subtiel aan toe. De een zegt: 'God is de baas van de hele wereld.' De ander zegt: 'Nee. God bestaat niet.' 'Welles!' 'Nietes!' Ik kom er niet meer tussen, en voor je het weet hebben ze het over de helicopter van Lego.
Maar wat zeg je op die vraag: 'Mama, bestaat God?' Ook als dominee heb ik geen pasklaar antwoord. Ik wil dat onze kinderen geloven dat God er is, maar tegelijk begrijp ik dat het niet vanzelfsprekend is om in God te geloven, zeker niet in Nederland. Je bent met je geloof eerder uitzondering dan regel.
Geloofsopvoeding
Maar waarom willen we eigenlijk dat onze kinderen geloven? Dat is voor mij dé kernvraag van geloofsopvoeding.
De meest natuurlijke insteek is die van je eigen ervaring. Wanneer jij iets van God hebt ervaren. Verwondering over de sterrenhemel, de macht van de natuur. Misschien dat telefoontje van een geliefde, net toen je het nodig had. Een bijbeltekst, een lied, een gedicht, een moment van vrede in je hart.
Geloofsopvoeding is iets anders dan het overdragen van kennis. Het is een zaak van het hart, veel meer dan van het hoofd. Bij het hoofd gaat het om de zichtbare dingen; bij het hart om de onzichtbare maar toch wezenlijk voelbare dingen.
De eerste geloofsoverdracht begint al met hoe het kind zich veilig voelt en vertrouwen krijgt in de wereld om zich heen. Als het kind een liefdevolle en veilige omgeving kent, zal hij de wereld blijmoedig gaan ontdekken. Eerst leert je kind dingen in de wereld te benoemen: 'Dat is een boom. Dat is een huis. Dat is de zon.' Maar uiteindelijk gaat het er vooral om dat kinderen het wezen van de dingen gaan kennen. Een boom geeft vruchten en schaduw, een huis bescherming, de zon geeft warmte en kracht.
Als mijn zoon vraagt: 'Bestaat God?', vraagt hij dan naar het concept 'God', of naar het wezen van God? Vraagt hij naar het concept, dan kan ik zeggen: 'Ja, God bestaat. Maar je kunt God niet zien zoals je mij ziet.' Maar als ik in mijn antwoord iets wil overdragen over het wezen, of zijn van God, dan zeg ik: 'Ja, God bestaat. Kijk eens naar een eikeltje. Als je die in de grond stopt, zal de eikel gaan groeien. In die groeikracht zie ik iets van God. God maakt dat bomen en planten groeien; God heeft zelfs jou gemaakt!' Als je wilt dat je kind iets oppakt van het geloof, dan heeft het de grootste kans van slagen als je jezelf in je antwoorden meeneemt: alleen vuur kan vuur ontsteken.
Je kind leert wat het van jou ziet, en hoe jij je, in het geloof, beweegt.
Bij geloofsopvoeding gaat het om het overdragen wat voor jou van waarde is. Daarbij kunnen ook de christelijke rituelen en symbolen veel betekenen. Een kaars aansteken. Bidden. Een doopviering. Bijbelverhalen vertellen. En als je kind blijft volhouden dat God niet bestaat, verbind daar dan geen oordeel aan. Laat je liefde voor je kind vooropstaan.

Tot slot
Ik spreek regelmatig ouderen die met pijn in hun hart vertellen dat hun kinderen niet meer naar de kerk gaan, en niet meer geloven. Dat is heel verdrietig, vooral als je zelf zoveel steun hebt aan God, en voor je kinderen hetzelfde wenst. Maar er is nooit reden tot wanhoop over hun toekomst, want: 'Wat kinderen in liefde is bijgebracht, verdwijnt niet zomaar, ook al is het tijdelijk verborgen'. (W. ter Horst, Wijs me de weg, p. 124) We zijn afhankelijk van wat een kind zelf oppakt. Maar door alles heen mogen we vertrouwen op God, die hen draagt in zijn hart.
Kirsten Wuijster

Bronvermelding
W. ter Horst, Wijs me de weg! Mogelijkheden voor een christelijke opvoeding in een post-christelijke samenleving, Kampen 1995/2010

Bestuurlijk nieuws: Community building

Op 18 januari hielden we de eerste vergadering van de algemene kerkenraad van 2018. Aan de beurt voor de opening was ds. Sjaak Pauw, die ons meenam naar Jeremia 29 - “De bloei van de stad is ook jullie bloei.”, een positieve en hoopvolle boodschap voor de stad.

Te gast was Margit van Tuijl om ons bij te praten en te inspireren over de ontwikkelingen bij TINT. En die zijn positief. Het college van bestuur van de TU Eindhoven heeft aan TINT gevraagd om actief te ondersteunen bij gemeenschapsvorming op de TU, in goed Engels – community building. De activiteiten van TINT krijgen hiermee veel meer positie en reliëf.

Veel studenten zijn bezig met vragen rond zingeving, met levensvragen. Hun achtergronden zijn heel verschillend: christelijk, moslim, hindoe, boeddhist, atheïst, areligieus, etcetera. TINT brengt hen rond deze vragen bij elkaar. Niet door veel te organiseren voor studenten, maar juist met hen. Daarin spelen kernwaarden als openheid, gastvrijheid en wederkerigheid een belangrijke rol.

Dat geldt ook voor de samenwerking met andere levensbeschouwelijke verenigingen die op de TU actief zijn. Zo werkt TINT bijvoorbeeld op verschillende manieren samen met de christelijke vereniging Ichthus en met IFES (International Fellowship of Evangelical Students). Dit gebeurt vanuit wederzijds vertrouwen en hoop, en niet vanuit angst of broodnijd richting elkaar. Dat mag een mooi voorbeeld zijn voor samenwerking binnen de PGE en voor samenwerking binnen verschillende geloofsgemeenschappen in de stad Eindhoven.

Eind 2017 hebben we afscheid genomen van Reinder Haakma als voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Hij heeft zich met buitengewoon veel energie ingezet voor het college. Dat was lang niet altijd makkelijk. Verschillende lastige vraagstukken vroegen om aandacht en om aanpakken. Ook Folkert Kootstra als penningmeester heeft hier veel in betekend. Nu het rustig is geworden rond lastige dossiers en nu de financiële processen goed zijn ingeregeld, is het voor beiden tijd om uit te rusten. Dank aan hen! We verwachten de komende tijd met veel minder tijdsbesteding de verantwoordelijkheid van het college te kunnen vervullen. Daarvoor zoeken we nog wel één of twee mensen…!
Hartelijke groet,

Benjamin Jansen

TINT: Levensbeschouwelijke koepel op de TU/e

Op 13 december jl. was het dan zover: de nieuwe koepel van levensbeschouwelijke en religieuze studentenverenigingen op de TU/e werd gelanceerd! Dit gebeurde tijdens een gezamenlijke avond met christelijke studenten van Ichthus, moslimstudenten van Salaam en studenten met uiteenlopende levensbeschouwingen uit het netwerk van TINT. Als thema hebben we ‘liefdadigheid’ gekozen, aangezien dit in veel religies een belangrijke plaats inneemt. Om naast de religieuze invalshoeken ook het niet-gelovige gedachtegoed een plek te geven, hebben we behalve een christelijke en islamitische spreker ook een niet-gelovige spreker uitgenodigd. Vanuit TINT openden we de avond met een presentatie van de doelen van de koepel: uitwisseling van kennis en ervaring, samenwerking tussen de verenigingen bevorderen en een meerwaarde bieden aan het campusleven. Verder waren er presentaties van de sprekers, ruimte voor vragen, een stelling en discussie.

Er was veel enthousiasme onder de studenten om met de sprekers en elkaar in gesprek te gaan. Zoveel plekken zijn er dan ook niet op de campus om elkaar op je levensbeschouwing te bevragen. Interessant was, dat met name de niet-gelovige spreker werd ondervraagd op meer dan het onderwerp ‘liefdadigheid’ alleen. Vragen als: ‘hoe geloof je dan dat het heelal is ontstaan? Geloof je in evolutie? Naar wie richt je je dankbaarheid als je niet in God gelooft?’ werden gesteld. Ik vond het boeiend om te zien, dat de combinatie van gelovige en niet-gelovige sprekers blijkbaar algauw vragen oproept, die fundamenteler zijn dan het aangegeven onderwerp van gesprek.

Als stelling hadden we gekozen: ‘het is goed geld te geven aan een dakloze, ook al weet je dat hij/zij het voor alcohol of drugs kan gebruiken’. Algauw ontstond er een uitgebreide discussie over dit vraagstuk, waaruit bleek dat meer antwoorden mogelijk zijn, dan een simpel ‘ja’ of ‘nee’. Sommige studenten kwamen met het idee een gesprek te beginnen met deze persoon en hem/haar op een lunch te trakteren. Een andere student vond het prima, als de dakloze zijn geld voor drugs zou gebruiken: ‘het geeft hem/haar een gelukkig moment en voorkomt dat hij/zij ervoor moet stelen’. De christelijke spreker voegde aan de discussie toe, dat er een verschil is tussen ‘zachte liefde’ (soft love) en ‘stevige liefde’ (tough love), waarbij de zachte liefde kiest voor de gemakkelijkste oplossing (de dakloze geld geven) en de stevige liefde kiest voor de langdurige en zwaardere weg van het met elkaar optrekken en werken aan structurele verandering.

Na afloop van het programma waren veel studenten nog lang met elkaar in gesprek. Één van hen zei daarbij: ‘op de campus leven studenten met verschillende levensbeschouwelijke opvatting over het algemeen vreedzaam naast elkaar. Maar deze avond gaat verder dan alleen naast elkaar leven: er is oprechte interesse in elkaars gedachten, om elkaar beter te leren kennen en je eigen horizon te verbreden.’ Al met al was het een geslaagde start van de levensbeschouwelijke koepel, waarbij duidelijk werd dat het levensbeschouwelijke spectrum niet bestaat uit ‘zwart-witte’ opvattingen, maar uit een rijk scala aan kleuren!

Margit van Tuijl
studentenpastor/life coach @TINT

Varia: Drank

Nederlanders stonden er in de zeventiende eeuw om bekend dat ze zo veel dronken. Bij het sluiten van handelscontracten, bruiloften, begrafenissen en andere gebeurtenissen kwam er altijd wijn en bier op tafel. Later, na 1700 werd ook jenever  (uit Schiedam) populair. Drinken vond vooral plaats in de herberg, maar men kon de drank ook bij een slijter kopen. Ook predikanten lieten het zich smaken. Er is een drankrekening bewaard van dominee Van den Broeck uit Geldrop. Omdat hij zijn drankrekening niet betaalde, werd hij voor de lokale rechtbank gedaagd. In drie maanden tijd rond de jaarwisseling 1677/1678 had hij 18 liter brandewijn, 12 liter wijn en ook nog wat jenever afgenomen. Het is niet gezegd dat hij dat in zijn eentje had opgedronken, maar het is evengoed een behoorlijke consumptie. De Brabantse classisvergaderingen werden gevolgd door een maaltijd, waarbij de deelnemers, voornamelijk predikanten, vrij wijn konden drinken tot een maximum van een halve kan per persoon, overeenkomend met een hele fles nu.

Het is niet te verwonderen dat dronkenschap nogal eens voorkwam. Vaak ging die met vechten of schelden gepaard. Ook binnen de kerken had men daar mee te maken. In de Brabantse classisverslagen kan men lezen dat zelfs predikanten zich zo nu en dan misdroegen als een gevolg van dronkenschap. Er zijn verhalen bekend over dominees die door de brandewijn maar kort konden preken. Ook wordt verhaald dat een predikant het te lezen Schriftgedeelte niet kon vinden, zodat de domineesvrouw het voor hem moest opzoeken. Soms stond de predikant dronken op de preekstoel of bediende hij het Avondmaal, terwijl hij bij de lezing van het formulier Paulus’ veroordeling van dronkenschap net had geciteerd.

In zulke gevallen besloot de classis meestal tot schorsing. Op de volgende vergadering beleed de betrokkene dan onder tranen zijn schuld en beloofde hij beterschap. Als de classis overtuigd was van zijn oprechtheid, kon zij de schorsing dan opheffen. De zondaar moest dan wel in de kerkdienst een boetepreek houden over een tekst die hem was opgegeven. Tussen 1650 en 1750 was in Oost-Brabant niet minder dan een op de zeven predikanten wel eens geschorst, waarvan in de helft van de gevallen wegens dronkenschap. Het doel van de kerkelijke tucht was niet zo zeer de bestraffing van de zondaar, maar vooral zijn bekering en het voorkomen van herhaling van zijn wangedrag. Soms leidde zijn verslaving er echter toe dat hij opnieuw in zijn oude gewoonte verviel, wat uiteindelijk tot afzetting leidde. De schorsing was een zware straf, want deze ging gepaard met inhouding van het traktement.

De censuur had wel effect en na 1700 daalde het aantal tuchtgevallen. Behalve door de tucht, kwam dat op de duur ook door sociale controle. Dit was ook zo met dronkenschap bij gewone gemeenteleden. In het algemeen werd de samenleving beschaafder. Achteraf is het gemakkelijk met een beschuldigende vinger naar de dominees van toen te wijzen. Maar ook zo’n predikant was kind van zijn tijd en beschaving is nu eenmaal een langzaam proces.

Gerard van Gurp

Column: Geloofsreis

Wij, Niels en Lennart, zijn broers, beide geboren in Helmond en getogen in Best. Wij wonen tot op de dag van vandaag nog steeds in Best met onze ouders Jan en Gerda van den Bos en onze zus, Jonna en broer, Sem. In 2005 zijn wij lid geworden van Kruispunt. Niels was 9 en Lennarts was 8 jaar oud. Nu, ruim 12 jaar later, kijken wij terug op onze jeugd, waarin Kruispunt een grote rol heeft gespeeld.

Het Kruispunt heeft voor haar jeugd, van alle leeftijden, geschikte groepen en kringen. Hieronder hebben wij een chronologisch overzicht gemaakt met de kringen waar wij naar toe zijn geweest in onze tijd bij Kruispunt.

Kindernevendienst
Voor Kruispunt gingen wij zondag naar de gereformeerde gemeente in Eindhoven. Behalve dat deze kerk een stuk verder weg was van huis was er voor ons nog een ander groot verschil, namelijk dat de zondagsschool niet meer op zaterdagochtend was maar op zondag tijdens de kerkdienst. Bij onze andere kerk werden kinderen vanaf ongeveer 4 jaar geacht om de hele preek bij te wonen. Ik vond het dus ook erg fijn dat wij bij het Kruispunt op een kinderlijk niveau uit de Bijbel geleerd kregen.

Catechisatie
Er was ook elke woensdagavond catechisatie. Dit hebben wij altijd als prettig ervaren, omdat er bij catechisatie op een ander niveau gepraat word over het geloof dan tijdens kerkdiensten. We konden ook altijd mijn vragen over het geloof stellen, waardoor we dus in tegenstelling tot kerkdiensten iets te zeggen had over het onderwerp van de avond. De onderwerpen die hier behandeld werden kwamen uit een methode, ontwikkeld voor tieners. Dit is een goede basis voor een christen en wij heb veel geleerd van catechisatie.

Rock Solid (Extended)
Toen wij iets ouder waren, rond de 10 jaar, werd er een groep opgericht genaamd Rock Solid. Hier gingen wij om de vrijdagavond naar toe. Rock Solid was altijd gevuld met spellen, en er werd ook vaak een klein stukje uit de Bijbel gelezen. wij vonden dat altijd fijn, omdat je zo een vriendenkring opbouwt met mensen uit de kerk. Naarmate er steeds meer jongere bij Rock Solid kwamen, is er een scheiding geweest naar Rock Solid Extended. Zelfde principe maar met een iets oudere groep. Hierdoor kon de invulling van de avond wel verder de diepgang ingaan.

LEF
LEF is eigenlijk de grote broer van Rock Solid en RSE. Lef is gericht op jongvolwassenen. Wij gaan er sinds de oprichting 3 jaar geleden naar toe. Er wordt veel tijd aan de Bijbel besteed. Dit is erg prettig. Daarnaast is er tijd om elkaar te leren kennen en gewoon lekker bij te kletsen.

Afsluiter
Zoals u hebt kunnen lezen is er veel aandacht voor de jeugd in Kruispunt. Door de jaren heen hebben vele vrijwilligers ingezet om met een stel pubers aan het geloof te werken. Een goed voorbeeld hiervan is onze jeugdouderling Christiaan Kruiskamp. Hij is een van de oprichters van Rock Solid en is door de jaren heen steeds met onze groep mee gegroeid en verzorgd nog steeds LEF avonden. Dit heeft gezorgd voor een goede band tussen Christiaan en ons.

Niels van den Bos
Lennart van den Bos

Zorg samen: E-Book

In stilte gaat open wat gesloten was. Nu het niet meer op mijn visitekaartje staat, - daar was het vervangen door Centrum voor beZINning – zet ik het als handtekening onder mijn mail.

In mijn opvatting van geestelijke bijstand gaat het daarom. Open gaan, niet open breken; geopend worden en open en op bloeien misschien weer wel. Dat we open gaan wanneer we in een instelling letterlijk  of in onszelf figuurlijk opgesloten zitten, zij het zonder daar al te grote woorden aan te besteden. Of is het toch een groot woord als ik zo’n moment dat iemand het achterste van zijn tong en het binnenste van zijn ziel laat zien, ervaar als een Godsmomentje? Als iemand daarna tegen me zegt: ” Dat klinkt wijs” zeg ik : ”Dank je”  waarop de ander zegt: ”Omdat ik je wijs maak”.   Wat op zich helemaal waar is. En waar we beiden hartelijk en bevrijdend om moeten lachen. Hij eindigt met “Jezus nog aan toe” , “Ja, die had dat gezegd kunnen hebben”.  Van wat er gebeurt in stilte mag ik hier iets laten zien. Zo presenteren we als geestelijk verzorgers binnen de Woenselse Poort in de week van e-health ons e-book aan de organisatie (GGZE) en de clienten.  Ehealth is toepassing van digitale middelen in de zorg. Deze (zelf) hulpmiddelen kunnen mensen helpen om meer grip te krijgen op hun eigen geluk en gezondheid. En er komen er steeds meer en ze worden gelukkig steeds beter. We hebben  nagedacht wat we als geestelijke verzorging kunnen bijdragen aan het herstel binnen de forensische psychiatrie.

Op de voorkant van het boekje hebben we een soort levensweg laten tekenen en wat je daarop allemaal kan tegenkomen. Bergen en dalen, kronkels, leeuwen en beren, gladheid, valkuilen en tunnels , gevangenen in glazen huisjes en plafonds, doodlopende wegen en oneindige rotondes enz. Ergens een verdwaald kaarsje om op te steken en een bloem om te bewonderen met centraal een grote zitbank bij een fontein- een bron met de tekst Waar geloof jij in? Wat is jouw bron?

Op de bank zit een persoon en het bijschrift luidt: He, even helemaal niks. Tsja mensen bij ons moeten wel heel veel. Ze moeten therapie volgen in soorten en maten, ze moeten van verslaving af, ze moeten beter worden, ze moeten zich aanpassen aan de samenleving, ze moeten werken als het kan. Dan is het fijn als je even helemaal niks moet, als er niks wordt verwacht in je gesprek, als dat er gewoon maar even mag zijn om in stilte bij je bron te komen.

Het doet me denken aan het slot van het verhaal van God van Herman van Veen.

En God liep vrolijk fluitend de kerk uit, het plein op, en dan zag ie op een bank een kerel zitten in de zon – en God schoof naast het mannetje, sloeg zijn benen over elkaar en zei: - Kollega.

Of ze nog meer gezegd hebben weet ik niet, maar wel dat er in de stilte die toen viel, veel open ging.

Berend Veldhorst, geestelijk verzorger GGZE.

Varia: Geheim

In de terminal van Eindhoven Airport is een winkel van Victoria’s Secret. Er is een hele grote foto te zien van een mevrouw in de “kleding” die ze daar verkopen. Ook zijn er schermen met bewegende beelden, waar modellen te zien zijn die deze “kleding” showen. Hierbij is meer van de huid onbedekt dan bedekt. Ongevraagd staat het direct op je netvlies. In de zomermaanden lopen er veel vrouwen die op reis zijn, rond in kleding, waar je ook veel huid ziet. Als je naar een land toe gaat waar de temperaturen hoog zijn, is dat te begrijpen. Aan de andere kant zijn er ook regelmatig vrouwen te zien in een boerka. Ik neem tenminste aan dat het vrouwen zijn, want dat is niet te zien. Er is helemaal geen huid te zien. Als je geluk hebt zie je een paar ogen. Maar ook een boerka staat direct op je netvlies. Ik heb eens in de gebedsruimte een lang gesprek gehad met een vrouw in een boerka. Ik hoorde aan de stem dat het een vrouw was. Ze sprak over haar geloof, en over de liefde van God. Ik zei dat ik ook geloof in de liefde van God. Aan de kleding die iemand draagt kun je veel zien, dat iets vertelt over die persoon. Victoria’s Secret suggereert een geheim. Wordt dat geheim onthuld door zoveel mogelijk huid te laten zien? Een boerka suggereert, dat er veel te verbergen valt. Zit er misschien een geheim onder? Een gesprek aangaan, luisteren, elkaar proberen te begrijpen, dat brengt een stapje dichter bij het geheim van Gods liefde. Bepaalde kleding kan daarbij afleiden. Dat is soms niet eenvoudig. Maar het is goed om toch te blijven proberen het gesprek aan te gaan.

Mirjam van Nie

December/januari 2017/2018 - met thema: Kerst.  Lees meer...

Hoofdartikel: Weihnachtsoratorium

Oratorium
Johann Sebastian Bach heeft drie werken geschreven die hij zelf ‘Oratorium’ heeft genoemd. Het zijn composities voor Kerst, Pasen en Hemelvaart. Het gaat dus om muziek die Bach schreef voor de grote feesten van de kerk. Deze oratoria ontstonden of kregen hun definitieve vorm vanaf ongeveer 1735, toen Bach al ruim tien jaar als cantor in Leipzig werkte. Opvallend is dat veel muziek uit deze oratoria ook te vinden is in wereldlijke cantates die Bach heeft geschreven.

Liturgie
Bach heeft zijn vocale geestelijke muziek (cantates, oratoria, motetten en missen) geschreven voor gebruik in de kerk. De enige uitzondering is waarschijnlijk de ‘Grosse Catholische Messe’, die wij kennen als de ‘Hohe Messe’ en nu meestal de mis in b-klein (h-moll) wordt genoemd. De vocale geestelijke muziek van Bach is liturgische muziek die tot klinken kwam in kerkdiensten. In de lutherse traditie is kerkmuziek in alle vormen (kerklied, koor- en orgelwerken en instrumentale muziek) van grote betekenis en in kerkdiensten wordt daar een ruime plaats voor ingeruimd. Daar was zeker in Leipzig ten tijde van Bach alle gelegenheid voor. De hoofddienst op zondagmorgen begon om zeven uur en duurde, afhankelijk van het aantal kerkgangers drie tot vier uur. Een belangrijk deel van die kerkdienst was de muziek.

Kerst
Het Weihnachtsoratorium is door Bach geschreven om gezongen te worden tijdens kerkdiensten in de kersttijd. Dat verklaart de bijzondere vorm van dit werk. Het bestaat uit zes delen die bedoeld zijn om op verschillende feestdagen  te worden gezongen. Bach heeft het werk zeker als een geheel bedoeld, maar de delen kwamen afzonderlijk tot klinken. Er zijn delen voor Kerst (de eerste, tweede en derde kerstdag), de dag van de besnijdenis van Christus (1 januari), de zondag na nieuwjaar en tenslotte Epifanie (6 januari). Deze opzet laat zien dat de liturgie bepalend was voor de vorm van het werk en het blijkt ook dat het werk niet in elke kersttijd gebruikt kan worden. Er ontbreekt een deel voor de zondag die tussen Kerst en 1 januari kan vallen. En de zondag na nieuwjaar zal niet elk jaar voor 6 januari vallen. Bach schreef de muziek voor het Weihnachtsoratorium voor de kersttijd van 1734/1735 en richtte zich naar de feestdagen van die periode. Deel 1 van het Weihnachtsoratorium klonk voor het eerst op zaterdag 25 december 1734.

Tekst
Het liturgisch gebruik van Bach’s koormuziek bepaalde niet alleen wanneer en waar de muziek tot klinken kwam. De teksten van de cantates, die zondags afwisselend in de Nicolai- en de Thomaskirche in Leipzig werden gezongen, zijn steeds verbonden met de voor die zondag gelezen bijbelgedeelten. De teksten die veel hoorders vandaag maar voor lief nemen, omdat de muziek zo mooi is, vormen een wezenlijk deel van de werken van Bach, ook al zijn het niet (meer) onze woorden. De teksten klonken in de liturgie en vormden een deel van de verkondiging in de kerkdienst. De muziek die Bach schreef voor de kerkdiensten in Leipzig kan gezien worden als een muzikale preek.

Eén van de kenmerken van het Weihnachtsoratorium is dat het de bijbeltekst weergeeft waarin de geboorte van Jezus wordt verteld. Dat zijn gedeelten uit het Lucasevangelie (in de eerste vier delen) en uit het Mattheüsevangelie (in de laatste twee delen). Om dit doorlopende bijbelverhaal in zijn oratorium weer te kunnen geven is Bach afgeweken van de in het gevolgde leesrooster aangegeven lezingen.

Naast de tekst van het evangelie vinden we in het Weihnachtsoratorium coupletten van kerkliederen (koralen),die vaker dan gebruikelijk in Bach’s werk uit liederen uit de 17e eeuw gekozen zijn. Meestal koos Bach voor oudere gezangen uit de tijd van de lutherse reformatie (in de 16e eeuw). De keuze van de koralen in het Weihnachtsoratorium is opvallend ‘modern’.

Tenslotte vinden we in het werk zo genoemde ‘vrije’tekst in de aria’s en hun inleidende recitatieven. Dat is tekst die nieuw geschreven is voor het Weihnachtsoratorium.

Deze tekstlagen sluiten aan bij de manier waarop in de tijd van Bach de bijbel werd gelezen en uitgelegd: de bijbel werd gelezen (het evangelie), uitgelegd (recitatief), toegepast (aria) en door de gemeente beantwoord (koraal).

Een belangrijk doel van de muziek is het onderstrepen van de betekenis van de tekst. De keuze van toonsoorten en muziekinstrumenten spelen daarin een belangrijke rol.

Feestelijk
Het Weihnachtsoratorium opent feestelijk en groots. We horen om te beginnen pauken en  trompetten. Daarna klinken de houtblazers (fluiten en hobo’s) en de strijkers (violen, altviolen en celli). De opening is koninklijk. In de lutherse traditie wordt op de eerste zondag van advent het evangelie van de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. De Heer wordt als koning begroet en toegejuicht door de mensen. Dat wordt in het Weihnachtsoratorium weer opgenomen. God wordt bezongen als de Machtige (Herrscher) en de Verhevene (Höchste). Hij komt met kracht (Held) en licht (Stern) op aarde. Opnieuw klinkt een trompet als Jezus wordt bezongen in zijn macht en heerlijkheid (Grosser Herr und starker König): de hemel raakt de aarde! Ook het derde deel dat de viering van het Kerstfeest afsluit, heeft dezelfde feestelijke en koninklijke klank.

Nederige geboorte
God zoekt de mensen, omdat Hij om hen bewogen is. De geboorte van Jezus betekent heil en troost voor mensen. Daar zit ook een moment van verwondering in: de hoge (en verre) God komt dichtbij en wordt klein en arm. God ziet af van koninklijke pracht en praal. Luther noemt in zijn preken vaak de wonderlijke en vooral vrolijke ruil die hier plaatsvindt: voor de mensen heil en bevrijding, voor God vernedering. We vinden dat motief ook in het Weihnachtsoratorium: Jezus wordt in een kribbe gelegd (in harten Krippen), Hij is klein en kwetsbaar (auf Erden kommen arm). Bach kiest bij deze teksten voor toonsoorten die lager liggen.

Het is ook omgekeerd. Als er sprake is van licht en blijdschap om de komst van Christus kiest Bach voor toonsoorten die hoger liggen en meer schitteren.

Hemel en aarde
Het begin van het tweede deel wordt alleen door het orkest gespeeld. Er wordt niet gezongen, er klinkt geen koor er is geen tekst. Dat wil niet zeggen dat er niets verteld wordt. We horen twee groepen instrumenten. Eerst de fluiten en de strijkers, daarna hobo’s. Het zijn de instrumenten van de engelen en de herders. Ze hebben ieder hun eigen muzikale motief en ze spelen niet gezamenlijk. Het zijn twee werelden: hemel en aarde. Gaandeweg nemen de hobo’s het muzikale motief van de fluiten en violen over: de hemel beweegt naar de aarde toe. En aan het einde van het stuk horen we alle instrumenten gezamenlijk. Vlak voor het slot, waarbij alle instrumenten klinken, horen we hoe de hobo’s (de herders) de muziek van fluiten en violen (de engelen) letterlijk herhalen: één koor in hemel en op aarde.

De Naam
In het Weihnachtsoratorium is te zien hoe verschillende thema’s uit de geloofsleer en de prediking verwerkt worden in de tekst en de muziek. Als een voorbeeld noem ik een paar momenten uit het vierde deel: De grondstemming van kerst is ‘danken’ en ‘loven’. Eerder liet  Bach de woorden ‘juichen’, ‘verheugd zijn’, ‘prijzen’ en ‘zingen’ horen. Het is gericht tot God, die in zijn liefde omziet naar de mensen. Gods Zoon wil onze ‘Heiland’ en ‘Verlosser’ zijn. Hij stilt het ‘woeden en razen’ van zijn en onze ‘vijanden’. Hij brengt ons rust en troost. Wij mensen mogen komen naar en staan voor de ‘troon van Gods genade’. In het vierde deel van het Weihnachtsoratorium klinkt het evangelie van de naamgeving van Jezus. Het eerste woord van de ‘vrije’ tekst is: ‘Emmanuel…!’ (God met ons). Daarna begint een aantal regels steeds met dezelfde woorden; ‘mijn Jezus’. Het hart van dit deel is een gesprek, een spel, waarin de vraag van de gelovige en als echo het antwoord van Jezus klinkt.

Eén van de belangrijke thema’s is de liefde van God voor mensen die in jezus zichtbaar wordt en het antwoord en de reactie daarop van mensen. De schitterende en schetterende klank van de trompetten heeft nu plaats gemaakt voor de milde klank van hoorns. Dat Jezus is gekomen, is reden voor blijdschap en dank. Er mag met liefde op geantwoord worden. Verschillende namen waarmee Jezus genoemd wordt laten dat zien: ‘bruidegom’, ‘liefste’, ‘mooiste’… Het is taal die ontleend is aan het bijbelboek Hooglied. En ook al zijn dat niet misschien meer de woorden waarmee wij over Jezus spreken, ze kunnen ons wel uitnodigen om zelf beelden en woorden te zoeken voor de plaats die Jezus in ons leven in mag nemen.

God en mens
De contrasten zijn groot in het kerstevangelie. De muziek die Bach schreef laat dat horen. Er is uitbundig zingen en dan klinken er veel instrumenten. De muziek verstilt als gesproken wordt over God die er voor kiest om klein te zijn en als verteld wordt over Jezus die mens wordt als wij. Dat God naast mensen wil staan en met hen mee wil gaan is de kern in Bach’s Weihnachtsoratorium.

In het laatste deel van het Weihnachtsoratorium horen we nog eens de instrumenten waarmee het werk opende: pauken en trompetten. Zo wordt Gods grootheid en heerlijkheid verkondigd. In het laatste lied laat Bach de gemeente zingen en de Kerk verkondigen waar het in zijn ogen met de viering van het Kerstfeest om gaat.

Bei Gott hat seine Stelle

Das menschliche Geschlecht.

Met een wat gedateerd woord noemen we dat: heil.

Concert
Op maandagavond 18 december zal de Eindhovense Oratorium Vereniging delen van het Weihnachtsoratorium ten gehore brengen. Het concert zal bestaan uit de eerste vier delen en het beginkoor van het vijfde deel van het Weihnachtoratorium.

Dat is een mooie gelegenheid om op weg naar Kerst deze prachtige muziek en dit vrolijke evangelie te horen.

Bert Jan van Haarlem

Bestuurlijk nieuws: De kerk van de toekomst, begint vandaag

Op 16 november was de jaarlijkse gemeenteavond van de PGE. We hadden Karin Seijdell uitgenodigd iets te vertellen over de geestelijke verzorging in de tehuizen, helaas was ze die dag door ziekte geveld. Dat betekende improviseren. Daarvoor hebben we een stellingspel gebruikt. U weet vast nog wel – die stellingen die Luther 500 jaar geleden publiceerde met als doel discussie uit te lokken. Wij sloegen geen stellingen op de deur van de Johanneskerk, maar gebruikten de ruimte van de kerkzaal om ons zichtbaar te positioneren.

Ik geef een voorbeeld van zo’n stelling: Ik lees de bijbel niet meer, want ik heb hem al uit. Als je het daarmee eens was ging je aan de ene kant van de zaal staan, als je het helemaal oneens was aan de andere kant, of je stond ergens tussenin. Op die manier werden overeenkomsten en verschillen zichtbaar en ontstonden kleine gesprekjes over de motivatie voor de verschillende posities.

Kleine gesprekjes… Wat geloof jij? Waarom ga je, waarom blijf je? Misschien grote vragen? Of juist hele persoonlijke en kleine vragen om in de kerk van vandaag (weer) met elkaar te doorleven. In de Bries van dit najaar staat hierover een mooi artikel van ds. Nynke Dijkstra.

Ook in de PGE willen we in de eerste helft van 2018 met dit soort vragen aan de slag. Hoe zie jij de  kerk van de toekomst? En hoe kun je daar vandaag al door geïnspireerd worden? Groot denken, klein doen. Tegelijk met de redactie van Samen had de AK het idee om met dit thema iets te doen. We hebben deze initiatieven in elkaar gevlochten en de wijkkerkenraden hier ook bij betrokken. In 2018 zal de redactie een aantal nummers van Samen aan dit thema wijden, we denken na over een themazondag, om op verschillende simpele manieren met elkaar in gesprek te komen, om de stem van mensen aan de rand van of buiten de kerk over dit onderwerp te horen, om geïnspireerd te raken door wat in pioniersplekken elders in het land gebeurt, etc.

We willen hier geen groots en meeslepend traject van maken, maar het klein en simpel houden. Het zit niet in de kwantiteit, het aantal uren of het aantal deelnemers. Wel in de diepte van het gesprek en de oprechtheid. Ik hoop dat u daar in wilt mee investeren, zodat we geïnspireerd worden.

De laatste stelling die we op de gemeenteavond bespraken luidde: De kerk moet niet zoveel tobben. Veel mensen stonden op de plek ‘eens’. Dat geeft hoop voor de toekomst. Ik wens u allemaal hele goede kerstdagen toe, een mooi uiteinde en een fijn begin van het nieuwe jaar!

Hartelijke groet,

Benjamin Jansen

Dienen: Armoede in Nederland?

We zijn toch niet arm? We leven in één van de rijkste landen van Europa. Toch werd er vorig jaar in Nederland drie miljoen keer aangebeld door een deurwaarder, werd er één miljoen keer beslag gelegd op loon of uitkering, werd 28.000 keer elektriciteit afgesloten en werden er 8.000 huizen ontruimd.

Ik kon het ook niet geloven, had er zelfs nooit bij stilgestaan tot ik op de voedselbank cliënten ontmoette. Het eerste dat mij opviel, was dat je het helemaal niet aan hen kunt zien. Pas na lange tijd komen de verhalen. Ze zitten allemaal ‘in de schulden’ en schamen zich daarvoor. Eigen schuld, dikke bult kun je denken, maar is dat wel zo? Een schuld is zo gemaakt en eenmaal in de schulden kom je er bijna niet meer uit: schulden groeien door boetes en rente uit tot astronomische bedragen. Mensen verliezen het overzicht en openen de post niet meer.

Wie zijn dan de schuldeisers? Met ster op de eerste plaats staat onze overheid! Een bekeuring voor een onverzekerd brommertje is 390 euro, maar wie zo’n bekeuring niet kan betalen moet nog eens 780 euro extra betalen. Boete op armoede dus.
Neem de zorgverzekering: 270.000 Nederlanders moeten elke maand een kwart extra boetepremie afdragen omdat ze zes maanden betalingsachterstand hebben. Het is duur om arm te zijn!
Dan de incassobureaus: die berekenen vaak te hoge inningskosten en overtreden daarmee de wet. Er zijn zelfs incassobureaus die schulden opkopen bij collega’s… Handel in schulden dus.
En dan nog de deurwaarders: ‘Van een kale kip kun je niet plukken’, verzuchtte een deurwaarder, ‘maar we proberen er toch nog soep van te trekken’.

Arme mensen kunnen uitstekend improviseren hoe zij van dag tot dag moeten leven. Plannen maken voor langere tijd gaat niet, wat toch een eerste voorwaarde is om uit de armoede te komen. “Bandbreedte verkleining” heet dat bij sociologen. Armoede blijkt ook ‘erfelijk’. Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje, is al een heel oud spreekwoord.

Als je weinig geld hebt, is het leven duur: je kunt je geen OV kaart veroorloven. Als je dan een keer met de bus gaat, betaal je hoofdprijs. Je kunt geen gebruik maken van ‘aanbiedingen’: “drie kopen, twee betalen” geldt niet voor jou als je nauwelijks geld hebt voor één.

Om al het bovenstaande te verbeteren is uw hulp nodig. Tot nieuwjaarsdag kunt u een petitie tekenen gericht aan de Tweede Kamer.
Zie daartoe: https://petities.nl/petitions/manifest-schuldvrij
In maart zijn er gemeenteraadverkiezingen. Dat en al het bovenstaande was reden voor onze diaconie zich samen met andere partijen achter een manifest te scharen voor de Eindhovense politiek, waarin maatregelen staan die de politieke partijen zouden moeten opnemen in hun verkiezingsprogramma.
Zie https://www.pkn-eindhoven.nl/diaconie-nieuws/2143-armoede-manifest
En reserveer 9 maart ‘s morgens om deel te nemen aan een debat daarover! Verdere informatie daarover volgt in een volgende SAMEN. De verdere voorjaarsplannen van de werkgroep Rechtvaardigheid en Economie in dit kader zult u, naar wij hopen, in de wijkbrieven kunnen lezen.

Werkgroep Rechtvaardigheid & Economie

TINT: Sportieve samenwerking

Als student heb ik zelf soms enorm drukke periodes, waarin ik eigenlijk niet normaal rond kan komen met mijn tijd. Dan lijken de dagen soms aan elkaar geplakt met daarin een korte pauze die dan “nachtrust” wordt genoemd. Wanneer ik niet meer aan alle dingen toe kom, verlies ik langzaam mijn balans. Als ik dan niet snel weer de kleine dingetjes oppak, dan hoeft het niet lang te duren voor het me teveel wordt. Eén van de dingen die ik tijdens mijn studie leerde was, hoe belangrijk sport voor me was. Naast gezonde voeding en slaap heb ik regelmatig mijn momentje van sport nodig. Voor vele anderen wordt sport gezien als datgene waar ze eigenlijk geen tijd voor kunnen maken.

Zelf geef ik sinds enkele maanden les op het sportcentrum van de universiteit. Vanwege deze werkzaamheden kom ik in contact met veel studenten die ook dit gevoel van structuur ervaren. De vaste momenten in de week waarop de groepslessen gegeven worden, helpt studenten om momenten van sport een kader te geven. In sommige opzichten kun je dit ook vergelijken met meditatie, omdat studenten in dat uurtje zich toch helemaal geven en genieten van het feit dat ze even niet bezig hoeven te zijn met andere activiteiten. Ook het sociale aspect van groepslessen doet veel studenten goed. Enerzijds omdat je niet halverwege de les kunt stoppen en dus een goede workout krijgt. Anderzijds zie je toch min of meer dezelfde mensen elke week en ook dat geeft een gevoel van structuur en continuïteit.

De laatste tijd is de samenwerking tussen TINT en het Sportcentrum toegenomen. Enerzijds omdat sport een goed medium is om dichter tot jezelf te komen, anderzijds is het omdat groepsinstructeurs voor veel studenten aanspreekpunt zijn voor hun persoonlijke problemen. Dit is mede de reden dat het sportcentrum studenten doorverwijst naar TINT voor coaching en TINT de sportdocenten kan helpen met het eerste contact tussen studenten en docenten.

Verder staat ontmoeting ook bij allebei de partijen centraal. In de nabije toekomst werken we aan evenementen die bepaalde studenten op de TU/e helpen, evenementen die we “It’s Okay” evenementen noemen. Bij deze evenementlijn is het hoofdzakelijk het doel om te relativeren en om een student in contact te brengen met anderen met soortgelijke problemen. De eerstkomende evenementen zullen zich richten op het zelfvertrouwen van jonge vrouwelijke studenten, die toch een minderheid zijn op de TU/e. Dit onderwerp is mede ontstaan door de contacten die we hebben met het sportcentrum. Verder staan er ook evenementen op de planning gericht op studenten die last hebben van prestatiedruk en studenten die moeite hebben met het op gang komen met de studie. De nieuwe samenwerkingen werken inspirerend en beloven in ieder geval veel goeds!

Cees Gniewyk, student-assistent@TINT>

ZorgSamen: Levensverhalen

In mijn werk in de ouderenzorg ontmoet ik mensen die hun levensverhaal willen delen. Verhalen van vreugde en verdriet. Van liefde en mislukking. Sommige herinneringen worden nu voor het eerst verteld, omdat er vroeger geen ruimte voor was, taboe, weggestopt in je diepste binnenste. En nu dringt het verhaal zich naar buiten. Hoe kom je in het reine met die geschiedenis? Wat kun je met de scherven?

Ik dacht aan hen toen ik onderstaande schreef, bij deze tijd van het jaar, van het leven.

Tussen ons in
Verwachten van, uitzien naar…
Kan er iets nieuws geboren worden?
Hoop en angst wisselen elkaar af
Donker, bijna niet uit te houden
Verlangen naar licht, naar Verlichting

Licht wordt ontstoken het ene na het andere
Kaarsen, lampjes, snoeren van lichtjes aaneengeregen.
Dat raakt aan je diepste verlangen, om mens van het Licht te zijn.

Menswording
God is mens geworden in Jezus
Zichtbaar en tastbaar in zijn mensenleven
Hij wordt geboren in de tijd, in onze tijd
Komt opnieuw aan het Licht

Menswording
Met je levensverhaal van gebrokenheid en kwetsuren
Bagage van levenskracht en zon,
van tekort en teleurstelling

Mag heelwording geschieden,
Als nieuw,
Door deze mens van God
Dat er iets nieuws geboren mag worden
Tussen ons in

Joop Lankhaar, geestelijk verzorger.

Column: #MeToo omgekeerd

Begin november was ik een paar dagen in Parijs. Natuurlijk waren er al winkels met kerstversiering. Daar hebben ze tenslotte geen bemoeienis met Sinterklaas, dus nog vóór de adventstijd begonnen is kondigt het kerstfeest zich al aan. Ik hoorde op de radio zelfs al het openingskoor en nog wat andere delen uit Bach’s Weinachtsoratorium. Daar keek ik wel van op, want ik ben gewend dat pas met Kerstmis te horen. Vroeger, bij mij thuis, werd het pas echt kerstmis als we uit de nachtmis kwamen, mijn moeder naar binnen rende en het Weinachtsoratorium op zette. Het kerstkind werd in de kribbe van de kerststal gelegd, alle kaarsen, onze enige verlichting tijdens de kerstdagen, aangestoken. Dan kwamen de beschuiten met muisjes op tafel en het warme kerstgevoel daalde over ons neer. Het waren rituelen, die zich ieder jaar herhaalden en dat voelde goed. Op de beschuiten met muisjes na heeft mijn eigen gezin ook zo de kerstdagen beleefd. Een heerlijk gevoel, maar alleen geldig voor die tijd. Het Weinachtsoratorium in de novemberdagen in Parijs riep dat gevoel dan ook absoluut niet op. Het was de verkeerde context.

Wat betekent kerstmis dan toch? De geboorte van Jezus heeft een enorme impact gehad op de mensheid, zodat het nu nog steeds zo uitbundig gevierd wordt. Bach heeft dat met zijn Weinachtsoratorium heel goed in kaart gebracht. Het openingskoor: ‘Jauchzet, Frolocket’, Is een juichend begin met pauken en trompetgeschal, instrumenten die vooral bedoeld waren voor de begeleiding van de komst van vorsten. Heel mooi dus, dat Bach ze daar gebruikt, maar Bach wil ook aangeven, dat Jezus voor iedereen geboren is, dus als de herders opgevoerd worden klinken diezelfde pauken en trompetten, later ook bij de Drie Koningen.

Herders, mensen zonder veel huiselijkheid, mogen ook delen in de goede tijding van de geboorte van de vredevorst.

Het trof mij des te meer, omdat er ook in Eindhoven heel wat mensen rondlopen zonder een thuis, waar kerstmuziek opgezet wordt en kaarsen aangestoken, terwijl zij er evenveel recht op hebben als u en ik. Daarom ook zijn er inloophuizen, huizen, waar je je even thuis mag weten, even gekend mag weten in de vooral anonieme wereld, waar ze vaak in rondlopen. In Eindhoven heet dat inloophuis ‘’t Hemeltje’ en zo ervaren de bezoekers het ook. Die naam is door henzelf bedacht. Veel vrijwilligers en medewerkers zorgen daar ieder jaar voor kerstrituelen en symbolen, voor trompetgeschal en paukenroffel. In ’t Hemeltje is een viering, waarin uit volle borst de kerstliedjes gezongen worden, waar het licht van Jezus aangestoken wordt. Er wordt licht gebracht in levens, die vaak donker zijn. Er wordt stil gestaan bij dingen in het leven die pijn doen, bij mensen zonder licht. Er wordt licht gedeeld, warmte gedeeld en aandacht gedeeld.

De media staan vol van #MeToo, een aanklacht die gaat over grensoverschrijdend gedrag waar altijd een vorm van machtsmisbruik bij hoort. Met kerstmis vieren we de geboorte van iemand die juist afzag van macht, die zich onbaatzuchtig inzette voor de mensen aan de rand van de samenleving:

Bouwen aan het Koninkrijk. Laten we daarom de andere kant eens benadrukken van #MeToo: afzien van macht en je inzetten voor een ander, een herder, een thuisloze. Ik hoop, dat, juist met kerstmis, er heel veel mensen, wiens leven veel duisternis en weinig warmte kent, zullen zijn die dit jaar kunnen zeggen: #MeToo: ook ik heb meegemaakt, dat iemand mij een mooi moment heeft gegeven, ook ik heb meegemaakt dat iemand de wind onder mijn vleugels was, waardoor ik weer even verder kon vliegen. Want zoals Bach al wist: ook voor hen is Jezus geboren, ook voor hen een vorstelijke begeleiding.

Bernadette van Litsenburg

Varia: Herkenning

Zomaar een gesprekje beginnen met mensen die vertrekken, of mensen die iemand ophalen in de aankomsthal, is goed te doen. De meeste mensen willen best even praten en iets vertellen over de persoon die ze ophalen of over zichzelf. Dan vragen ze aan mij, ‘en jij, haal je ook iemand op, of ga je ook op reis?’ Dan zeg ik, ‘er is hier op het vliegveld een gebedsruimte, ik ben luchthavenpastor, ik ben dominee. Ik houd die gebedsruimte bij, en ik heb gesprekken’. Vaak komt het voor dat ze niet weten wat een gebedsruimte is, en ook géén idee hebben wat een pastor of een dominee is. Natuurlijk ben ik graag bereid dat uit te leggen Maar er zijn ook momenten, dat er herkenning is, en dat mensen precies weten waar het over gaat. Een vrouw vertelde dat ze op vakantie naar Turkije ging. Ik zei dat er een gebedsruimte is, op de luchthaven, en ze zei meteen, o net als in het ziekenhuis. Toen ik in het ziekenhuis lag, ben ik daar zo vaak geweest, zo fijn dat zoiets bestaat. En toen kwam het hele verhaal waarom ze in dat ziekenhuis was geweest. Nu was ze genezen en ging dankbaar op vakantie. Afgelopen zomer was er een groep jonge mensen in de vertrekhal, ze hadden allemaal hetzelfde T-shirt aan, dan weet je dat ze bij elkaar horen. Ik vroeg gaan jullie samen op reis. Ja, zeiden ze, we zijn van de PKN, van een dorp hier in de buurt, en we gaan naar Roemenië om daar een buurthuis op te knappen. Onze gemeente heeft al langer contacten met de gemeente daar. Er is een grote auto met materialen onderweg, en wij gaan vliegen. Ik vertelde dat ik dominee ben. Dat was een feest van herkenning. Ik weet precies wat de PKN is, zij weten wat een dominee is. Ik heb ze veel Zegen op hun werk gewenst, en ik wist dat deze wens begrepen werd en binnenkwam. Het vliegveld is een omgeving, waar zeer veel verschillende mensen komen. Ik vind het heel mooi om met al die verschillende mensen in contact te komen. Maar het is ook erg prettig als je elkaar zomaar op eens precies begrijpt. Die herkenning is erg inspirerend.

Mirjam van Nie

Varia: Omgangsoecumene

Was er in de tijd na de Reformatie ooit iets van oecumene te merken? In de zestiende eeuw hadden in de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden ongeveer tweeduizend protestanten het leven gelaten door de rooms-katholieke inquisitie. In de zeventiende eeuw mochten katholieken geen publieke erediensten houden en ook geen overheidsfuncties bekleden en werden hun kerken aan de gereformeerden gegeven. In beide perioden was oecumene uiteraard ondenkbaar.

Toen de katholieken hun kerken verloren, gingen zij toch stiekem diensten houden in huizen en schuren, de zogenaamde schuilkerken. Waar die stonden werd natuurlijk gauw bekend. Gereformeerde kerkenraden drongen er bij de overheid op aan om daartegen op te treden, maar doorgaans weigerden stadsbesturen dat, omdat zij er waren voor alle inwoners en geen opstand wensten. Uiteindelijk werden die erediensten gedoogd. In Den Bosch bestond de katholieke Onze Lieve Vrouwe Broederschap. Rond het midden van de zeventiende eeuw vroegen enkele gereformeerde notabelen of zij ook lid mochten worden. Van katholieke en van gereformeerde kant kwam daartegen veel verzet. Toch werd er, na lange discussies, in toegestemd. Ook in andere plaatsen konden katholieken en gereformeerden het soms redelijk met elkaar vinden. Zo kreeg omstreeks 1700 de Eindhovense predikant Ds De Jongh veel kritiek,omdat hij meer bij katholieken was te vinden dan bij zijn eigen gemeenteleden. Verder bestond toen het stadsbestuur in het overwegend katholieke Eindhoven uit twaalf katholieken en twee gereformeerden, omdat er te weinig bekwame gereformeerden zouden zijn.

Ook in beroepsgroepen was er een goede samenwerking tussen katholieken en gereformeerden. Er bestonden gilden en broederschappen, een vroege vorm van vakverenigingen, die zich beijverden om goede producten te maken en daarover afspraken te maken. Textielhandelaars werkten broederlijk samen om gunstige handelsregelingen te verwerven, zoals lage in- en uitvoerrechten. In de gilden droegen de leden bij aan een pot waaruit bijdragen werden betaald aan weduwen van gildebroeders.

Al deze vormen van samenwerking tussen katholieken en gereformeerden noemde men later ‘omgangsoecumene’. Er was geen sprake van kerkelijke toenadering, wel van persoonlijke samenwerking, al was dat broos. Conflicten lagen op de loer. Toen er in Eindhoven een schoolmeestersvacature ontstond en het stadsbestuur niet de kandidaat van de dominee benoemde, was de vriendschap van Ds De Jongh met de katholieken meteen over en wist hij te bereiken dat er een stadsbestuur kwam met een gereformeerde meerderheid.

Later, in de negentiende eeuw, verdwenen veel van de georganiseerde contacten. Toen arbeiders in Den Bosch zelf een vakbond oprichtten, benoemde de bisschop een zogenaamde geestelijk adviseur, die zonder overleg het vakbondsbestuur ontsloeg en zelf een nieuw, betrouwbaar katholiek bestuur aanstelde. De tijd van de verzuiling kwam er aan, waarbij elke zuil haar eigen organisaties kreeg. Inmiddels bestaat omgangsoecumene nu overal. Wat nog wacht is een nieuwe: die met moslims.

Gerard van Gurp

November 2017 - met thema: Studentenpastoraat.  Lees meer...

Onderstaande artikel staat in de rubriek " Studentenpastoraat" op pagina 2 van Samen jaargang 46 no. 10

Introductie SAMEN over studentenpastoraat

Dit nummer gaat over studentenpastoraat. In drie artikelen wordt de relatie tussen geloof en student beschreven. Het eerste gaat over het ons welbekende studentenpastoraat. In dit pastoraat worden vooral brede zingevingsvragen aan de orde gesteld. Ook wordt de interreligieuze discussie en het begrip voor andere religies gestimuleerd. In het artikel over IFES wordt aan de hand van een belevenis verteld hoe studenten geholpen worden om troost en bemoediging te vinden vanuit geloof in het verband van de organisatie IFES. In het derde artikel(op de middenpagina) wordt verteld hoe langs een heel andere weg , namelijk in de gestalte van een rasechte studentenvereniging (SSR.nu) de bezinning op geloof en het beleven van een karakteristieke studentencultuur met elkaar verbonden kan zijn.’ Vanuit de redactie worden in een commentaar enkele vragen opgeroepen over ‘ons woord voor de wereld’.

 Onderstaande artikel staat in de rubriek " Studentenpostoraat " op pagina 2 van Samen jaargang 46 no. 10

Waar studenten in geloven

Vanuit de redactie van de Samen is mij gevraagd iets te schrijven over de vraag wat studenten belangrijk vinden, hoe zij proberen daar vorm aan te geven en hoe daar vanuit kerken een bijdrage aan kan worden geleverd. Uiteraard doe ik dit graag!

Op de campus van de TU/e komt er steeds meer aandacht voor geloof. Meer en meer wordt duidelijk dat door toename van het aantal verschillende nationaliteiten ook de diversiteit aan religies en levensbeschouwingen toeneemt. Sinds kort heeft de TU/e dan ook een koepel opgericht, waaronder alle levensbeschouwelijke en religieuze studentenverenigingen verenigd zijn. Aan TINT is de vraag gesteld of wij deze koepel willen aansturen. Deze rol past ons goed: in de afgelopen jaren waren wij al verbindend bezig en het is mooi deze taak nu ook officieel toegekend te krijgen. Het brengt ons nog dichter in contact met studenten voor wie geloof belangrijk is.
Één van de doelen van de koepel is het bevorderen van onderlinge samenwerking. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij evenementen met de titel ‘Get together: muslims&christians’. Islamitische en christelijke studenten worden tijdens deze avonden uitgenodigd te verwoorden wat hen beweegt in hun geloof en van elkaars visie te leren. We bespeuren daarbij veel goede wil vanuit de verschillende verenigingen om verdraagzaamheid en onderling begrip te bevorderen. Het leuke is dat tijdens deze avonden ook niet- of anders-gelovige studenten aanschuiven omdat ze het boeiend vinden wat er besproken wordt.

Ook in de coaching komen geloofsvragen aan de orde. Er zijn studenten die bezig zijn met vragen als: ‘Hoe kan het dat God zoveel ellende tegelijkertijd op mijn pad brengt?’, ‘Hoe blijf ik met God in verbinding, terwijl ik zo’n volle agenda heb?’ ‘Als ik niet meer in de God van mijn ouders geloof, in wie of wat dan wel?’ Voor veel studenten spelen oosterse en westerse vormen van gebed, mindfulness en meditatie een rol in hun dagelijks leven. Het zijn manieren om met zichzelf en de grotere stroom van het leven in contact te blijven. Voor veel studenten is het een uitdaging zichzelf niet in de drukte van alledag en de veelheid van prikkels via sociale media te verliezen, maar de verbinding met zichzelf te bewaren. Met name de smartphone is continue bron van onrust, waarbij verslaving op de loer ligt. Op steeds jongere leeftijd worden mensen met hun eigen grenzen geconfronteerd, soms in de vorm van een burn-out.
Studenten ontwikkelen ook bewustzijn in de omgang met sociale media en hun smartphone. Ik hoorde laatst een student zeggen: ‘een tijdje terug was het in mijn vriendenkring hip om zo snel mogelijk te reageren op berichtjes op je telefoon. Inmiddels is het juist hipper om daar even mee te wachten. Je geeft daarmee aan dat je ook nog een ‘echt leven’ hebt en dat je misschien wel leuke dingen aan het doen bent.’

Om zichzelf te beschermen tegen teveel prikkels zijn er studenten die grenzen stellen aan de hoeveelheid nieuws uit de wereld die op hen af komt. Er zijn zelfs studenten die helemaal geen nieuws meer willen bijhouden ‘omdat je er toch niets aan kunt doen en er alleen maar somber van wordt.’ Toch spreek ik ook studenten die dit gevoel van machteloosheid willen omzetten in iets positiefs door zichzelf de vraag te stellen: hoe kan ik toch in het klein iets bijdragen aan een mooiere wereld? Wat doe ik met het stukje verantwoordelijkheid dat mij gegeven is? Veel studenten die gelijksoortige idealen delen, bundelen krachten in verenigingen met duurzame en sociale doelen, zoals Technology for Global Development (voor ontwikkelingssamenwerking) en de Go Green Office (voor duurzame ontwikkeling op de campus). Of denk aan de studenten die onlangs bij de World Solar Challenge in Australië de grenzen van duurzaam autorijden weer verder hebben verlegd. Ook ontmoet ik de laatste tijd steeds vaker studenten, die zich inzetten voor de jongerenafdeling van een politieke partij. Idealen leven dus wel degelijk op de campus en deze worden gedeeld door gelovige en niet-gelovige studenten!

Nu is het nog de vraag hoe vanuit kerken een bijdrage kan worden geleverd aan hetgeen waar studenten in geloven. Geen gemakkelijke vraag, aangezien de kloof tussen de kerkelijke wereld en het studentenleven vaak groot is. Ik denk dan ook niet dat het per se nodig is, dat kerken samen met studenten iets organiseren. Ik denk eerder dat studenten geholpen zijn, als kerken op hun manier handen en voeten geven aan de idealen waar ook studenten voor gaan. De bewegingen die studenten maken, kunnen ook door kerken worden gemaakt, maar dan op stadsniveau.
Waar studenten van verschillende geloofsrichtingen elkaar opzoeken om van elkaar te leren en begrip te laten groeien, kunnen kerken in de stad deze beweging versterken. Actief en open het gesprek en de samenwerking met andersgelovige stadgenoten opzoeken om zo de onderlinge verdraagzaamheid te vergroten. Ik geloof dat als kerken deze beweging maken op stadsniveau, dat dit jongeren inspireert en zij zich hierdoor gesterkt voelen. Waar studenten (gelovig en niet-gelovig) op de campus zich verenigen op het gebied van gedeelde idealen, zo kunnen ook kerken samenwerken met niet-kerkelijk organisaties om duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking goed op de kaart te zetten. Ook dit kan jonge mensen sterken in de manier waarop zij deze idealen vormgeven.
Tot slot denk ik dat kerken een meerwaarde hebben als plekken van rust in een jachtige en woelige tijd. Kerkdiensten zijn momenten om op adem te komen en daarnaast is het mooi als kerken de deuren openen voor oosterse en westerse vormen van het zoeken naar stilte, die veel jonge mensen aanspreken. Waarom naast de christelijke vormen geen onderdak bieden aan andere stromingen van wijsheid die onze samenleving tegenwoordig rijk is?

Waar kerken over de eigen grenzen heen kijken en samenwerking aangaan met anders-gelovigen en niet-gelovigen om gedeelde idealen werkelijkheid te laten worden, zullen jonge mensen zich gesteund voelen in hun streven naar een mooiere wereld. Waar kerken de deuren open zetten voor een diversiteit aan stromingen, zal dit een inspirerende werking hebben voor een nieuwe generatie!

Margit van Tuijl
studentenpastor/life coach @TINT

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Studentenpastoraat " op pagina 3 van Samen jaargang 46 no. 10

Blik in het studentenwerk

Met paniek in zijn ogen, een oppervlakkige ademhaling en met trillende handen staat hij daar. Hij wil het niet geloven, hij kàn het niet geloven. Daan* heeft net te horen gekregen dat zijn vriend is omgekomen in een ongeval met een busje. Met elkaar zoeken we een plekje, iedereen is van slag. Samen zijn we stil. Dan vertelt hij dat het nieuws op de fiets hoorde, hij was onderweg naar de samenkomst vanwege het vreselijke ongeluk dat heeft plaatsgevonden met een busje jongeren op de terugweg van Oekraïne. Al fietsend zag hij al op zijn telefoon bevestigd worden wat hij niet wilde horen. Zijn vriend is overleden. Ze kenden elkaar nog niet zo heel lang, maar toch ontstond er al een mooie vriendschap en nu in één klap is daar een einde aangekomen. Zijn handen trillen en zijn ademhaling is nog steeds oppervlakkig. Met elkaar zoeken we naar woorden, maar als blijkt dat die er niet zijn, blijven we stil….
Wat zijn we geschrokken met elkaar. De introweek stond voor de boeg en langzaam kwam iedereen weer terug in Eindhoven na de vakantie. Wij zouden die maandag vergaderen om afspraken te maken voor het nieuwe jaar. Alles stond in het teken van het nieuwe collegejaar. Wie stond er bij stil dat dit zo anders zou lopen dan gepland…
De zondagavond dat het verschrikkelijke nieuws van verschillende kanten binnen komt, zit een deel van het bestuur in mijn woonkamer. Ze zijn pas voor de zomervakantie begonnen en worden nu met een vreselijk ongeluk geconfronteerd waarbij verenigingsgenoten betrokken zijn. Wat is er precies aan de hand?! En wat nu?! Hier zijn we niet op voorbereid. Voordat ze binnenkomen sta ik zelf nog aangeslagen door het nieuws en met trillende benen in de woonkamer om het nieuws te laten inwerken, maar zodra het bestuur er is gaat er automatisch een knop om. Nieuwe kracht en energie waarvoor ik alleen God kan bedanken stroomt door mijn lichaam. Nu kan ik ze bijstaan waar nodig en zo helpen we elkaar door de week heen. Wanneer duidelijk wordt dat er een verenigingslid is overleden, één gewond geraakt en de rest zeer aangeslagen, gaan we aan de slag. We moeten ruimte maken voor rouwverwerking en daarin mag ik ze bijstaan. Langzaam wordt de onervarenheid weggenomen en maken velen voor het eerst mee wat het betekent om iemand te verliezen.
Heftig en tegelijk bijzonder om te zien hoe belangrijk het is om dit gezamenlijk te dragen. Tim was nog niet lang bij de vereniging, maar voor sommige was hij al jaren een vriend, voor anderen een pas geworden vriend en voor weer anderen een gezicht binnen de vereniging. Ondanks de verschillende relaties is het goed om te zien dat het verdriet samen gedragen wordt.
Dit is zomaar een blik in het studentenwerk van afgelopen tijd. Gelukkig is studentenwerk niet altijd zo intensief en zwaar. Het is vooral veelzijdig en dynamisch en bovenal geweldig om te doen. Toch laat het voorgaande stuk wel iets zien van de noodzaak van het studentenwerk. Studeren is niet alleen kennis opdoen in een vakgebied, het is ook jezelf voorbereiden op het leven met alles wat je daarin tegenkomt. Het is een soort oefenruimte. Alles wat hier geleerd wordt, wordt meegenomen in de rest van hun leven. Nu is rouwverwerking niet één van de meest voorkomende thema’s, maar net zoals afgelopen tijd kan dit ze wel overvallen. Andere thema’s die in deze periode veel voorkomen zijn bijvoorbeeld: geloofstwijfel, studiedruk, seksualiteit en relaties, eenzaamheid of onzekerheid. Het zijn thema’s uit het studentenleven waarbij extra ondersteuning een groot verschil kan maken.
Als ik het studentenwerk moet samenvatten, kom ik uit op drie woorden: ontmoeten, bemoedigen en uitdagen. De ontmoeting vindt overal plaats. Dit kan zijn bij een verenigingsmaaltijd of activiteit, bij mij thuis, op een borrel, in de kerk of misschien gewoon ergens in de stad. Overal vinden ontmoetingen plaats. Deze ontmoetingen vormen de basis van mijn werk. Hier wordt er gewerkt aan vertrouwen en bereikbaarheid. Tegelijkertijd laat het mij zien wat er in de vereniging speelt.
Wanneer er vertrouwen is, ontstaat er ruimte voor bemoediging en uitdaging. Dit kan op verschillende manieren; door middel van een pastoraal gesprek, coaching, een training, een lezing, een toerustingsavond, enz. Graag zoek ik naar verschillende vormen om met de student mee te lopen.
Samen met mijn collega Arjan Scheele zijn we verantwoordelijk voor het studentenwerk in Eindhoven. Wij doen dit vanuit de organisatie IFES en zijn hierin zelf verantwoordelijk voor de financiering van dit werk. Arjan is er vooral voor de internationale studenten en ikzelf voor de Nederlandse studenten. Hierin is onderscheid omdat beide een verschillende aanpak vraagt. Waarbij Nederlandse studenten zelf al een vereniging met eigen activiteiten vormen, kan ik ze dienen door ze daarin te ondersteunen en toe te rusten. Voor internationale studenten is dit anders. Als zij in Nederland komen studeren, kunnen zij zich nogal vervreemd voelen en een cultuurshock ervaren. Zij weten nog niet hoe alles hier werkt en als studentenwerker mag Arjan met ze optrekken en coachen. Hier speelt ontmoeting weer een grote rol. Door middel van leuke activiteiten met elkaar te ondernemen en ze uit te dagen om na te denken over het christelijke geloof. Het is een stukje zending in de “achtertuin”. Gewoon bij jou en mij in de stad. Studenten van over heel de wereld nemen zo weer een stukje Evangelie mee de wereld in.
Het is de bewogenheid van Jezus uit Matteüs 9:36-38 die mij enorm inspireert en motiveert voor dit werk. Het is een mooie zoektocht om samen met mijn collega met die bewogenheid zowel Nederlandse als internationale studenten te benaderen in Eindhoven en om met elkaar te delen in geloof. Onze passie gaat daarin verder dan alleen de studenten. In deze zoektocht zoeken we de verbinding met kerken en jeugdleiders en komen er ook vluchtelingen in beeld. Gezamenlijk willen we Jezus’ liefde verspreiden onder de jongeren.
IFES
IFES-Nederland is een grensverleggende beweging van (internationale) studenten die bidden, Bijbellezen en getuigen. IFES gelooft dat gepassioneerde christenstudenten in deze wereld blijvend verschil kunnen maken. Zij wil gepassioneerd en oprecht betrokken met studenten optrekken en dient studenten door ze toe te rusten, aan te moedigen, en mee te helpen.
Meer informatie is te vinden op ifes.nl en mij kun je bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mijn collega Arjan Scheele is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Eveline Buist
* naam is gefingeerd

Onderstaande artikel staat in de rubriek " Varia " op pagina 4 van Samen jaargang 46 no. 10

De Classis

Een van de erfenissen uit de tijd van Calvijn is de classis, een verband van lokale kerken. Enkele malen per jaar kwamen afgevaardigden van die kerken in een vergadering bijeen. Het doel was elkaar bijstaan en helpen bij het oplossen van conflicten en andere problemen. In Oost-Brabant bestonden twee classes: Den Bosch en Eindhoven (of Peel- en Kempenland). Die zijn er nog steeds, maar niet lang meer. Het was heel lang wel een mannenmaatschappij. In de kerk behoorden vrouwen te zwijgen.
Bij een moeilijke relatie tussen een gemeente en haar predikant, trachtte de classis twee dominees met elkaar te laten ruilen, vaak met succes, zodat iedereen tevreden was. Ook vroegen plaatselijke kerken soms advies als ze ergens niet goed uitkwamen. Zo was er omstreeks 1670 een vraag: wat te doen met een diaken, die zondags naar de gereformeerde kerk gaat en in de week en op heilige dagen naar de katholieke? Of met de kerkganger die onder het bidden ‘Ave Maria’ zei? Dat gedrag werd in beide gevallen uiteraard afgekeurd. De classis stelde ook zogenoemde visitatoren aan, die elk jaar een bezoek brachten aan alle kerken binnen haar gebied. Die stelden zich dan op de hoogte van de situatie ter plaatse. Wat vond de kerkenraad van de dominee en omgekeerd? Lidmaten kregen gelegenheid om hun zegje te doen. De visitatoren brachten dan verslag uit aan de classisvergadering. Soms kwam er wangedrag van een dominee ter tafel. Dat kon dan uitmonden in een schorsing van de predikant, wat ook een taak van de classis was. Maar daar zullen we het nu niet over hebben. Er kwamen ook minder belangrijke zaken aan de orde. Zoals in 1703 toen een dominee gepreekt had in zijn werkplunje. Dat was niet betamelijk volgens de classis, preken moest in een ‘statelijk gewaad’.
De classis sloeg de kerken aan voor bijdragen om noodlijdende buitenlandse protestantse kerken te helpen, o.a. in Duitsland, Polen, Litouwen, Egypte en te Philadelphia in Amerika, alsmede voor mensen die gevangen waren en als galeislaaf werkten, zodat zij konden worden vrijgekocht. De classes hebben eeuwenlang goed gefunctioneerd. Na de vergadering ging men vaak samen eten, waarbij de wijn overvloedig werd geschonken.
In 1677 sloot de classis Eindhoven zich aan bij een voorstel van de Zuid-Hollandse synode betreffende de omgang met Joden. Er was geen sprake van antisemitisme, al was het doel wel de bekering van Joden. Verachting van Joden en hen uitschelden was uit de boze. Predikanten behoorden zich volgens de classis te bekwamen in het Hebreeuws en in de preken moest aan de gelovigen de kernpunten van het Oude Testament onderwezen worden. Bij de classicale examens die een kandidaat in de theologie moest afleggen, na zijn studie en opnieuw als hij een beroep had gekregen, moest onderzocht worden of hij zich voldoende thuis was in het Hebreeuws. Ook werd aan predikanten gevraagd om rabbijnen uit te nodigen voor een vriendelijk gesprek over Mozes en de profeten, de beloften aan Abraham, de Messias, en andere onderwerpen.
Moslims werden in Brabant niet gevonden. Van oecumene met de katholieken was geen sprake. In de dagelijkse omgang werkten gereformeerden en katholieken echter broederlijk samen. Maar daarover een andere keer.

Gerard van Gurp

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Toerusting" op pagina 5 van Samen jaargang 46 no. 10

Luther en het Westers schisma, een tragedie?

Op 30 november a.s. zal em. prof. dr. Joop Boendermaker een lezing uitspreken onder de titel ‘Luther en het Westers schisma, een tragedie?’
Over de lezing
Prof. Boendermaker is nationaal en internationaal bekend om zijn publicaties over en vertalingen van het werk van Luther.
Voor een goed begrip van deze ook nu nog zo actuele geschiedenis moeten we naar het Rome van Luthers tijd, toen een aantal pausen uit het machtige Florentijnse geslacht der Medici, op macht belust was, maar ook bezeten van de op de klassieken geïnspireerde kunst en het zoeken naar de bronnen van de cultuur. Dat laatste was een van de wezenlijke kenmerken van die tijd, denk aan filosofen als Erasmus, zonder wie Luther niet aan zijn vertaling van het Nieuwe testament had kunnen beginnen. In Rome vertaalde dat zich vooral in steen en kleur. Kerken als de Sint Pieter en werken van groten, als Raphael en Michelangelo, worden nog steeds door ons bewonderd.
Maar zowel macht als kunst, kostten handenvol geld, dat er natuurlijk nooit was. Dat leidde tot ook toen al betreurde misstanden, waarover Luther een academisch debat wilde starten en waarvoor hij zijn stellingen ontwierp. Die werden zo snel verspreid, dat de Wittenbergse beek tot een ontembare rivier aanzwol.
Die verspreiding, mogelijk dankzij de boekdrukkunst, is een van de dingen die het begin van de zestiende eeuw zo dicht bij de huidige tijd brengt: hele menigten begonnen te lezen en de schok, veroorzaakt door de snelle verspreiding van informatie en het ontstaan van vele contacten, is te vergelijken met wat we nu meemaken.
De gevolgen van zijn actie overrompelden Luther, maar hij gebruikte de nieuwe mogelijkheden ook voor wat hij als zijn roeping zag en waarbij hij in de lijn van de traditie een theologie ontwikkelde, waar Protestant en Katholiek nog steeds niet klaar mee zijn.

Over de spreker
Johannes Pieter (Joop) Boendermaker (1925) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Friedrich-Alexander Universität in Erlangen (als stipendiaat van de Alexander von Humboldt-Foundation).
Van 1951-1963 was hij evangelisch-luthers predikant in Eindhoven en van 1964-1969 in Naarden-Bussum.
Een in Eindhoven begonnen promotieonderzoek rondde hij na een verblijf aan de universiteit van Heidelberg af in 1965 met een promotie bij prof. dr. W.J. Kooiman, op het thema ‘Luthers commentaar op de brief aan de Hebreeën’.
In 1969 werd hij benoemd aan het Evangelisch-Luthers Seminarium, waar hij tot zijn emeritaat in 1995 bleef. Van 1990-1995 was hij bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit. Net als Kooiman voor hem, vond hij de vertaalslag van de wetenschap naar kerk en maatschappij belangrijk. Dit resulteerde in vele lezingen, publicaties, en een actieve rol bij de dialoog tussen de Lutherse Wereldfederatie en de Rooms-Katholieke Kerk.
In zijn onderwijs legde Boendermaker de nadruk op het lezen en bestuderen van Luthers teksten, korte hoorcolleges dienden ter verduidelijking van de context. Een innovatief concept, want het lezen van Luthers oudtestamentische preken werd toen nog niet op waarde geschat als bron voor Luthers theologie.

Meer informatie
De lezing wordt georganiseerd door het Academisch Genootschap.
Ook niet-leden kunnen zich aanmelden.
Plaats: Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven
Tijd: 30 november om 20.00 uur
Zie ook: www.ag-eindhoven.nl/boendermaker

Onderstaande artikel staat in de rubriek " Zorg samen" op pagina 5 van Samen jaargang 46 no. 10

Het hiernamaals.

‘Het hiernamaals is de grootst mogelijke kolder die ooit verzonnen is,’ begint de 78 jarige man onmiddellijk als ik me aan hem heb voorgesteld. We hadden nog geen woord gewisseld. Hij heeft zojuist van de dokter gehoord dat hij niet meer lang te leven heeft, waarna de verpleging mij vroeg hem te bezoeken. Na deze kordate uitspraak geeft hij aan geen behoefte te hebben aan een gesprek, hij heeft niets met de kerk en gelooft nergens in, zegt hij. Ik leg uit dat ik niet namens een kerk kom en hem niet van iets probeer te overtuigen. Ik ben er om te horen hoe het met hem gaat na de mededeling van de arts. Hij blijft bij zijn standpunt dat er niet over gesproken hoeft te worden, nu niet, en later ook niet. Ik mag niet terugkomen. Ik geef zijn reactie terug aan de betreffende verpleegkundige met de vraag om alert te blijven.
Meteen daarna ga ik naar de mevrouw voor wie ook gebeld werd. Ook zij is 78 jaar en heeft niet lang meer te leven. Ze zal naar een hospice gaan. Ze vertelt me haar levensverhaal waarin veel verdriet voorkomt. Het diepste dal was de periode nadat haar enige dochter tijdens de bevalling van haar vierde kind overleed. Mevrouw was toen zelf juist weduwe geworden en stond naast haar schoonzoon voor de taak vier kleine kinderen, waaronder de baby, zo goed mogelijk op te vangen. Ook deze periode kenmerkt zich door verdriet en tegenslagen. Nu is ze zelf aan het einde van haar leven. Haar troost is de gedachte dat ze na ruim twintig jaar weer met haar overleden dochter verenigd zal worden. Ze vertelt hoe ze tot dat geloof is gekomen. Toen haar broer stierf, hij was geheel verlamd, reikten plotseling zijn verlamde armen omhoog. Zijn gezicht straalde. Beschroomd zegt ze dat hij op dat moment zijn overleden kinderen moet hebben gezien. Die gedachte is nu haar troost bij haar eigen sterven.
Een week later vertelt een jongere vrouw die een riskante operatie moet ondergaan een soortgelijk verhaal. Ze is zich ervan bewust dat de operatie mogelijk niet goed zal aflopen. Het doet haar veel verdriet dat in dat geval haar man en kinderen zonder haar verder moeten, en ook voor haarzelf is de gedachte heel verdrietig dan niet meer bij hen te zijn. Maar bang om te sterven is ze niet. Ze vertelt over haar oude, stervende moeder, een vrouw met diepe rimpels in haar gezicht die tekenen wat ze heeft meegemaakt. Toen moeder stierf, veranderde haar het gezicht in dat van een jong meisje: stralend, gelukkig, zonder rimpels. Toen blies ze haar laatste adem uit. Met dit beeld voor ogen durft mevrouw de operatie in te gaan. Ze is ervan overtuigd na de dood een andere werkelijkheid te zullen betreden waar alles goed is, beter dan we ons nu kunnen voorstellen. Deze gedachte geeft haar kracht om de operatie aan te durven.

Het hiernamaals, kolder of kracht.

Berthilde van der Zwaag.
Geestelijk verzorger MMC.

Onderstaande artikel staat in de rubriek Redactie" op pagina 8 van Samen jaargang 46 no. 10

Studentenpastoraat en verder?

Margit geeft in haar artikel een boeiende beschrijving van wat studentenpastoraat is. Net als bij de geestelijke verzorging staat dit pastoraat een beetje naast de kerk. Het mag zich ook niet teveel als een activiteit die vanuit de kerk gesteund wordt profileren. Niet voor niets zijn de banden met de kapel (ESK) nu – formeel – los gemaakt om nog eens te onderstrepen dat studentenpastoraat iets is van de universiteit en niet van de kerk. De ESK was al lang geen studentenkerk meer. Studenten trof je niet of nauwelijks in de vieringen van de ESK aan. Hoe de identiteit van die groep zich verder zal ontwikkelen zullen we nog moeten zien.

Waardering voor het studentenpastoraat in Eindhoven blijkt wel uit het feit dat TINT nu gevraagd wordt een belangrijke rol te spelen in de opzet en uitbouw van een bredere zingevingsactiviteit van de universiteit. Bij het overdenken daarvan komt de vraag weer boven wat de rol van de kerk op deze terreinen in de toekomst zal zijn. Het studentenpastoraat (en dat geldt feitelijk ook voor de geestelijke verzorging) zal zich niet beroepen op een intensieve band met de kerken en zeker het woord ‘missionair’ niet in de mond nemen, want dat is strijdig met zijn positie in de instelling waarvoor hij werkt. Dit pastoraat ontwikkelt zich tot zingevingsadviseur, waarbij religieuze zingeving natuurlijk wel een belangrijke rol speelt maar niet gezien mag worden als een bewuste verkondiging van het evangelie als ‘het woord voor de wereld’. In hun werkwijze speelt de interactie met andere religies en culturen een belangrijke rol.

Anders is dat in IFES en de SSR-Nu die beiden uitstralen dat zij wel degelijk ‘een woord voor de wereld’ hebben. Evelien geeft een inkijkje in IFES, een op studenten gerichte organisatie met een markante christelijk religieuze identiteit. In de column van Marina van Silfhout wordt de Utrechtse SSR beschreven (SSR NU) die ook een duidelijk christelijke levensbeschouwing uitstraalt die het studentikoze spelgedrag, dat daar ook ruimschoots aanwezig is, kleurt.

Onlangs werd door het beraad grote steden een conferentie georganiseerd over de missionaire rol van de kerk. Ook daar kwam een weinig heldere boodschap uit naar voren. Het is alsof de kerk zich geneert voor wat men dan noemt het ‘zieltjes winnen’, en dat terwijl wij hier in het westen nooit christen zouden zijn geworden als de kerk van toen niet missionair actief was geweest.

Ook de maatschappelijke discussie over gelijkberechtiging van godsdiensten remt alle spreken over missie af. Ieder op eigen terrein, maar geen werving daarbuiten. Wij hadden een woord voor de wereld, maar het is er nu alleen nog maar voor onszelf. Het streven is om godsdiensten met belangstelling naar elkaar te leren luisteren zodat zij vredig naast elkaar zullen bestaan maar op geen enkele wijze grensoverschrijdend wervend werken.

Het naar buiten treden gebeurt momenteel nog wel in de vorm van diaconaat. Maar ook daar – zo bleek uit een recente discussie over een artikel van Leo Steinhauzer in SAMEN – mag het niet gaan om ‘zieltjes winnen’. Zullen we het woord missionair dan maar schrappen, of moeten we daar een heel nieuwe interpretatie aan toekennen ?

Het zou goed zijn als de publicaties in SAMEN over studentenpastoraat en in een volgend nummer over geloofsoverdracht en straks over de kerk in de toekomst stimuleerden tot een indringende discussie in onze gemeenten over de vraag of wij wel een ‘woord voor de wereld’ hebben. Of mogen we alleen maar over zingeving praten en verder ieder zijn of haar zin geven zelfs in de opvoeding ?

Redactie SAMEN

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Studentenpastoraat" op pagina 9 van Samen jaargang 46 no. 10

Studeren is een nieuwe levensfase.

De adolescentie is de fase waarin je groeit naar de volwassenheid.

Student zijn betekent vaak dat je op kamers gaat en nieuwe horizonten gaat ontdekken.

Je maakt een keuze voor een bepaalde studie, maar dat is lang niet altijd meteen de juiste keuze.

Zo kan het een hele zoektocht zijn in een nieuwe wereld, waarin je op ontdekkingsreis bent naar je mogelijkheden en onmogelijkheden.

Je maakt nieuwe vrienden en in een studentenstad is er de mogelijkheid om je aan te sluiten bij een studentenvereniging. Een soort leefgemeenschap, die je vormt en waar je gezelligheid kunt ervaren en contacten en vriendschappen kunt opbouwen en waar je zelfs een levenspartner kunt vinden.

Als ouder van een kind leer je gaandeweg je kind steeds meer loslaten. En dan kan het fijn zijn, als je als ouder getracht hebt je kind in het geloof te doen opgroeien, dat er zo iets bestaat als een christelijke studenten gezelligheidsvereniging.

In Utrecht is dat S.S.R. - N.U. oftewel Societas Studiosorum Reformatorum nieuwe afdeling Utrecht.

Zelf ben ik vroeger ook lid geweest en los van alle verschillen met toen, zijn er nog steeds bijbelkringen, lezingen, disputen, aandacht voor en omzien naar de wereld en de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met medestudenten met allerlei verschillende achtergronden.

Zoals je in de kerk gevormd en gesteund wordt in je geloof, biedt ook zo’n vereniging hier mogelijkheden toe. Daarnaast is er ook gewoon het heel gezellige studentenleven.

Vorming en gezelligheid zijn nog steeds de basis van de vereniging.

De verscheidenheid van de leden zie je terug in open discussies, waarbij er veel verschillende opvattingen over het geloof en over de wereld om ons heen aan de orde komen. Het kleinschalige en betrokken karakter van de vereniging brengt met zich mee dat dit alles veel  gespreksstof aan de bar oplevert, maar ook een breed aanbod van kringen, waarbij er dieper op de bijbel of op maatschappelijke onderwerpen wordt ingegaan.

Als ouders hebben wij het positief ervaren, dat er zo een studentenwereld is waar je kind nog steeds betrokken is op geloof, kerk en wereld en deze zoektocht zo met andere zoekenden kan gaan.

Marina van Silfhout-Bezemer

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Dienen" op pagina 9 van Samen jaargang 46 no. 10

Uitspraak van het Europese Hof van Justitie

Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan over ongedocumenteerde ouders van kinderen met de Nederlandse nationaliteit. De uitspraak is genoemd naar een onrechtmatig verblijvende ouder van een Nederlands kind: Chavez Vilchez. Kort gezegd houdt deze uitspraak in dat mensen zonder verblijfsvergunning die een kind hebben met Nederlandse nationaliteit veel gemakkelijker een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Bij Vluchtelingen in de Knel zijn we heel blij met deze uitspraak en het biedt veel mogelijkheden voor onze cliënten!
In de uitspraak oordeelde het Hof van Justitie dat het een schending van Europees recht is als een ouder uitgezet wordt terwijl er een kind in beeld is met de Nederlandse (en dus Europese) nationaliteit en het kind risico loopt dat hij/zij met zijn ouder naar het land van herkomst moet terugkeren. Na de Chavez uitspraak mogen ouders van kinderen met Nederlandse (EU) nationaliteit een beroep doen op het feit dat het in het belang van het kind is dat beide ouders, ook de onrechtmatige ouder, in Nederland verblijven. Scheiding van een van de ouders kan schadelijk zijn voor het kind. De ouder zonder verblijfsvergunning moet dus een Nederlandse verblijfsvergunning krijgen als hij/zij kan aantonen van belang te zijn in het leven van het kind. De vragen die dan spelen zijn: is er omgang tussen de ouder zonder verblijfsdocumenten en kind, is het kind in een bepaalde mate afhankelijk van de ouder zonder verblijfsdocumenten, speelt de ouder zonder verblijfsdocumenten een (belangrijke) rol in het leven van het kind? Als hier allemaal ‘ja’ op geantwoord kan worden, dan is de kans groot dat de ouder zonder papieren in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning.
Wij gaan de komende weken hard aan de slag om te kijken wie van onze cliënten hiervoor in aanmerking komt. We gaan met deze cliënten zo snel mogelijk nieuwe procedures starten zodat ze hopelijk rechtmatig verblijf krijgen in Nederland en bij hun kinderen kunnen verblijven.

Anoeshka Gehring,
Vluchtelingen in de Knel

Oktober 2017 - met thema: Een(s) worden. Lees meer...

Onderstaande artikel staat in de rubriek " Een(s) worden " op pagina 2 van Samen jaargang 46 no. 9

Twee visies op een(s) worden

Allereerst citeren wij een gedeelte uit een inleiding van Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, die hij op 18 maart jl. in Nieuwkuijk uitsprak tijdens een oecumenisch herdenking van de Reformatie, onder het motto ‘Gaandeweg één, Impulsen voor oecumenische vooruitgang’.

Christelijke eenheid is niet bereikbaar los van Pinksteren. En omdat de voortgang in de oecumene op de eerste plaats het werk is van de heilige Geest, zijn we als christenen op de weg naar eenheid nooit zonder hoop. In dit kader denk ik dat de hoop werkelijk fundamenteler is dan optimisme, als het gaat om verder te komen op de weg naar de eenheid van de christenen.

In de Efeziërsbrief staat de aansporing: ‘Beijver u de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede: één lichaam en één geest, zoals gij geroepen zijt tot één en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Één Heer, één geloof, één hoop’. (Ef. 4, 3-5). Op de weg naar christelijke eenheid helpt de heilige Geest ons steeds opnieuw om tot een echte oecumenische dialoog te komen. Wat zijn de elementen van een echte oecumenische dialoog?


(1) kennis en ondervinding van de eigen geloofsovertuiging en identiteit;
(2) oprechte interesse in de ander met wie je de dialoog aangaat;
(3) overtuiging dat in deelnemers aan de dialoog de heilige Geest werkzaam is.

We zijn m.i. met achterlating van ons leven en onze geloofsovertuiging niet echt naar de ander op weg, maar juist met medeneming daarvan. In de oecumenische dialoog vragen we dit ook van andere christenen die onze gesprekspartners zijn. Ook aan hen vragen we niet om hun geloofsovertuiging achter te laten, maar juist om die ten volle in te brengen in het oecumenisch geloofsgesprek, in het gelovig vertrouwen dat de heilige Geest spreekt in zowel hun spreken als in dat van ons.

Het is God zelf die met zijn Geest steeds opnieuw de hoop in ons aanwakkert opdat wij niet kiezen voor een snel compromis (onze eigen planning) maar dat wij de lange adem weten op te brengen om werkelijk onze verdeeldheid te boven komen, in het geloof dat Christus voor en met ons bidt om eenheid.

Hubertus Blaumeiser (kenner van de theologie van Martin Luther – red.) gebruikt het beeld van een nieuw kleed, het nieuwe kleed van de christenheid in plaats van een lappendeken. Graag bid ik mee om de christelijke eenheid te bereiken die alleen Christus ons kan geven; waarbij het werk van de Geest en ons mensenwerk intens op elkaar betrokken zijn om zo te komen tot één Kerk waarin sprake is van zowel geestelijke als zichtbare eenheid, tot eer van God en tot heil van alle mensen.

Daarnaast citeren we een ander geluid uit een artikeltje van Janneke Stegeman - Theoloog van het jaar 2016 - in Centraal Weekblad van 21 juli 2017:

Degenen die Jezus volgen vormen samen een gemeenschap, zo vertellen ons de verhalen van het nieuwe testament. Wat voor gemeenschap is dat eigenlijk? Een ideale misschien? Er is veel voor te zeggen niet eens te streven naar een ideale gemeenschap, maar te leren omgaan met verschillen.

Handelingen 4 schetst het ideaal van een eenstemmige gemeenschap. Zo was het niet, kunnen we met een gerust hart zeggen. Dat geldt voor wel meer Bijbelse verhalen. Die vertellen niet zozeer hoe het was, maar hoe het had kunnen zijn.

In Handelingen schetst Lucas op een dramatische manier het begin van de beweging van  volgelingen van Jezus – in Handelingen overigens allemaal joden, die de tempel blijven bezoeken.

Hun eerste taak is het verspreiden van de goede boodschap, en dat gebeurt via gemeenschap. Van die gemeenschap schetst Lucas een idyllisch beeld. Zelfs in Handelingen duurt die idylle maar even. Dan ontstaan er interne conflicten en externe problemen met de autoriteiten. Dat leidt tot vervolging – een belangrijk element in het boek Handelingen. Lucas vertelt het verhaal van een gemeenschap, die sterk genoeg moest zijn om vervolging aan te kunnen, en zelfs groeide.

Meetlat

Ondertussen leeft er in het Christendom iets voort van die idylle als meetlat. Het heeft een hoog ‘hier-is-het-niet-gehalte’, omdat het leven nooit zo idyllisch is. Het heeft een hoog afbrandrisico ook, want je leeft met een doel dat onhaalbaar is. Al te hoog gestemde idealen kunnen bedekkend en fnuikend werken: mag imperfectie en falen er zijn, als de lat zo hoog ligt?

Ik vraag me af of het eigenlijk wel iets is om naar te verlangen, dat type gemeenschap. Je moet niet al te goed weten waarnaar je op weg bent, volgens mij. Het risico daarvan is dat je je ogen niet meer goed open houdt voor wat er nu is en zich voordoet, en gedaan moet worden.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de kritische types in een al te ideale gemeenschap? En met mensen die hun aarzelingen en twijfels uitspreken? Eerder dan dat we het eens zijn, komt het erop aan dat we het oneens kunnen zijn op een vruchtbare manier. Als iedereen zich vrij voelt zich uit te spreken. Als we elkaar kunnen aanspreken op onze verantwoordelijkheden. Als we durven leren – en daarbij hoort de stap van twijfel, van kritiek verwoorden.

Dat betekent dus dat jij het moet zeggen als je het niet met me eens bent, en dat ik dan de moed opbreng om naar je te luisteren – als ik er klaar voor ben. Dat verdeeldheid per se niet wenselijk is en polarisering slecht, vind ik een onzalig idee. Zalig zijn de vredestichters, ja maar onzalig zijn degenen die een vruchtbare discussie in de kiem smoren. Onzalig zijn degenen die alle onenigheid onder het tapijt vegen. Ik verlang naar vruchtbare onenigheid.

Het zou niet goed zijn beide geciteerde stukken te zien als beschouwingen over de oecumene. Het eerste stuk spreekt expliciet over oecumene, het tweede meer in algemene zin over meningsvorming in kerkelijke gemeenschappen. Toch raken ze een samenhangende problematiek. In een volgend artikel gaan we diezelfde problematiek nog eens belichten vanuit een bedrijfskundige visie op fusies en samenwerkingsverbanden.

We eindigen niet met een alles omvattende conclusie, maar met een impuls om verder na te denken.


Onderstaande artikel staat in de rubriek "Een(s) " op pagina 3 en 4 van Samen jaargang 46 no. 9

Een(s)worden ?

Twee artikelen : daar opent SAMEN deze maand mee. Het eerste is een warm pleidooi voor oecumene en eenheid van kerken. Het tweede pleit voor meer discussie over uiteenlopende standpunten: ‘eerder dan dat we het eens zijn komt het erop aan dat we het oneens kunnen zijn op een vruchtbare manier’.

Wellicht is het zinvol om de vraag naar ‘een(s)worden’ eens te benaderen vanuit ervaringen bij  organisaties buiten de kerk. Veel mensen aarzelen om die stap te maken. Natuurlijk is er een groot verschil tussen de zakelijk ingestelde organisaties en ideële gemeenschappen zoals de kerk. Toch zijn er parallellen. Beiden zijn structureringen van menselijk handelen. Beiden hebben faciliteiten (en geld daarvoor) nodig om hun doelen te bereiken. Beiden kennen bestuursvormen die erop gericht zijn de organisatieleden gezamenlijk doelen te laten bereiken. Wellicht kunnen daarom beide organisatievormen toch wel iets van elkaar leren.

Eerst iets over het eenwordingsstreven van organisaties. Er is veel gezegd en geschreven over het nut en effect van fusies en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. In grote lijnen kan men zeggen dat 70% van fusies leidt tot waardevermindering van het geheel van bedrijven dat in de fusie betrokken is. Dat wil niet zeggen dat fusies zinloos zijn, maar er moet rekening mee worden gehouden dat er tegenover de doelen die men met de fusie wil bereiken nadelen staan die veroorzaakt worden door een complex van factoren. Ook in kerkelijke organisaties ziet men vaak dat fusies van gemeenten leiden tot vermindering van de kerkgang met ca 20%. Kerkelijke inkomsten zijn meestal geen optelsom van de inkomsten van beide fuserende delen. In veel gevallen bij benadering niet.

Maikel Batelaan en Fred van Assen schreven destijds en alleraardigst boekje over problemen bij fusies. Zij gaven het de veelzeggende titel  “10 manieren om fusies te verknoeien”.  Niet alle genoemde factoren zijn relevant voor de kerkelijke organisaties. We noemen er twee die mogelijk wel relevant zijn:

 • Integreren wat niet gelijkwaardig is. Batelaan en van Assen beschrijven de problemen die ontstaan wanneer grote bureaucratische organisaties kleinere dynamische en innovatieve bedrijven willen overnemen. Doel van dat samengaan is het stimuleren van bureaucratische organisaties om meer innovatief en ondernemend te worden en om kleine organisaties te helpen om hun ideeën op grotere schaal nuttig te maken. Het gevolg evenwel is vaak dat de ondernemende organisatie vastloopt in de onwennige bureaucratie en dat de bureaucratische organisatie geen raad weet met het impulsieve gedrag van de kleine onderneming. Op het symposium “gaandeweg één”, waaraan in het eerste artikel wordt gerefereerd kwamen verschillende kerkelijke denominaties aan het woord. Hoewel allen pleiten voor een vorm van eenheid wordt tegelijk duidelijk dat de wijze van kerk zijn van bijvoorbeeld een Pinkstergemeente sterk verschilt van die van een plurale PKN stadskerk . De diversificatie van migrantenkerken is evenmin een goede conditie voor eenwording. Alleen al in de Amsterdamse Bijlmer zijn er 150 verschillende kerken(door de politie met waardering ’pareltjes’ genoemd), vaak gerelateerd aan verschillende nationaliteiten. Samenvoegen kan ook veel kapot maken.
 • Het onderschatten van cultuur en structuur verschillen. Wanneer organisatie (dus ook kerken) langer bestaan ontstaan er gewoonten en opvattingen, die het gedrag tussen mensen regelen en die gemeenschappelijk gedeelde opvattingen steunen. Bij fusies worden deze cultuurverschillen nogal eens onderschat en soms zelfs genegeerd en weggeredeneerd. Dat leidt tot spanningen vooral daar waar samengewerkt moet worden. Het is naïef te denken dat een hiërarchische structuur zoals de katholieke kerk die kent kan integreren met een meer platte organisatie die men in protestantse kringen veelvuldig tegenkomt. Natuurlijk kunnen katholieken en protestanten veel van elkaar leren en op bepaalde gebieden samenwerken :stadsdiaconaat is een goed voorbeeld daarvan en ook het overnemen van elkaars rituelen kan bevruchtend werken. Maar integreren zou betekenen dat bijvoorbeeld de katholieke kerk haar hiërarchische bouwwerk zou moeten afbreken en dat is niet waarschijnlijk. Bij het streven naar oecumene mag best wat meer aandacht voor die beperkende randvoorwaarden zijn. Samenwerken is veelal beter dan samenvoegen.

Het tweede deel van dit artikel heeft betrekking op besluitvorming. Het pleidooi van Janneke Stegeman voor meer dialoog en debat en erkenning van het nut van meningsverschillen sluit aan op een andere ervaringen in buitenkerkelijke organisaties. Grote bedrijven in Nederland hebben jaren geleden de Stichting Management Studies opgericht. Dat is een Stichting die jaarlijks een of twee publicaties het licht doet zien. Die publicaties geven op onderzoek gebaseerde beschouwingen over actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Een van die onderzoeken richtte zich op de vraag waarom managers foute beslissingen nemen. Een van de belangrijkste oorzaken van foute beslissingen bleek te bestaan uit twee samenhangende faktoren : de dominantie van de groepsdiscipline (‘groupthink’ in vaktermen) en het “ontbreken van tegen-denken” (‘countervailing power’ in vaktermen). te zijn.

Groupthink is een verschijnsel dat we vaak in management teams  aantreffen : de groep wordt onder druk gezet om met éen gezicht naar buiten te treden en met één mond te spreken. Groepsleden moeten geheim houden wat er in de beleidsvergadering gezegd wordt en niets laten blijken van een eventueel eigen afwijkend standpunt. Het management moet als eenheid optreden. Tegenargumenten ontbreken of werden niet gehoord of weggemoffeld. Dat geeft houvast, zo denkt men. Ook in kerkenraden komt men dit tegen. Gemeentevergaderingen zijn bij group think bijeenkomsten om het resultaat van ‘group think’ van de kerkenraad te verkopen en niet een bijeenkomst georganiseerd omdat men nieuwsgierig is naar alternatieve denkbeelden.

De  tweede daarmee samenhangende factor die oorzaak kan zijn van foute beslissingen is het ontbreken van of doodzwijgen van tegendenkers (countervailing power). Management teams leggen in zo’n geval vooral hun oor te luisteren bij medestanders, bij adviseurs die hun denkrichting bevestigen en versterken. Tegendenkers worden bij voorkeur buiten de feitelijke besluitvorming gehouden. Soms kan men niet om ze heen, maar in zo’n geval wordt ervoor gezorgd dat het tegen-denken “niet veel kwaad kan”. en geneutraliseerd wordt. Ook in de kerken wordt vaak selectief geluisterd naar voorstanders van oecumene en een(s)wording waardoor waardevolle verschillen worden onderschat of zelfs genegeerd.

Oecumene wordt alom gepredikt als een christelijk antwoord op Jezus gebed “opdat zij alleen een zijn”. Die geloofseenheid in Christus dient organisatorische en institutionele verschillen die in de loop van de tijd ontstaan zijn te overstijgen. Dat die organisatorische en culturele verschillen tussen geloofsgroepen ook wel eens als verrijkend kunnen worden beschouwd wordt nogal eens over het hoofd gezien. Samenwerking en het leren bij en van elkaar is in de rijk geschakeerde wereld van christenorganisaties waardevol en dient te worden nagestreefd. Samenvoeging is soms zinvol, maar niet altijd de beste weg. De eenheid in Christus kan organisatieverschillen toch wel overschrijden.

Begin volgend jaar wil de redactie van SAMEN een themanummer over de toekomst van de PGE uitgeven. In dat nummer worden gemeenteleden uitgenodigd om over die toekomst mee te denken. In dat denken komt natuurlijk ook de mogelijke relatie tot andere kerkgemeenschappen aan de orde, hetzij in de vorm van oecumenische samenwerking, hetzij door samenvoeging van kerken. Er staat veel op het spel. Het gaat om Gods gemeente, die een verhelderend licht en smaakmakend zout moet zijn. We zullen opnieuw moeten nadenken over de identiteit van die kerk. Voor dat denken is inspiratie nodig, visie gevoed door hoop. Daarnaast is analyse nodig over wat we zijn, wat we aankunnen en wat er in onze omgeving gebeurt. Dit themanummer wil uitnodigen om alvast te beginnen met dat nadenken over onze toekomst .

Jan Scheurer

Onderstaande artikel staat in de rubriek " Bestuurlijk nieuws " op pagina 4 van Samen jaargang 46 no. 9

Weer aan het werk…

Op 16 september kwam de RCBB, het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, op bezoek tijdens hun jaarlijkse kerkentocht. Op deze zaterdag bezochten 13 leden van het college de protestantse gemeenten van Someren, Geldrop en Eindhoven. We ontvingen hen met een afvaardiging van AK en wijkkerkenraden in de Ontmoetingskerk. De RCBB heeft formele verantwoordelijkheden, zoals het toezien op goede financiële processen, jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten. En vaak komen ze langs als adviseur of probleemoplosser wanneer het niet goed gaat in een gemeente met het vermogen of het vermogensbeheer.

Zo niet deze zaterdag. De leden wilden juist langskomen op een moment dat er geen problemen zijn. We spraken over het elan in de wijkgemeenten van de PGE, de startzondag van de Ontmoetingskerk met 150 aanmeldingen voor het ontbijt, de goede samenwerking in de diaconie, en we bekeken de nieuwe blokhut met ruimte voor de jeugd en ruimte voor een goed gesprek. En we spraken over samenwerking. Zoals ik in vorige Samen ook schreef is dat gebaseerd op wat mensen gezamenlijk drijft, waar ze hun passie en bezieling uit halen, waar ze hun hart en hun tijd voor in willen zetten. En wat drijft ons dan in de PGE? ‘Dat is toch samen christen zijn’, kan een voor de hand liggend antwoord in de kerk zijn. Niettemin, de geschiedenis heeft op wereldschaal en op lokale schaal laten zien dat christenen hun geloof op heel verschillende manieren kunnen beleven en geloven. Ook in de PGE. En dat betekent dat we met elkaar moeten praten over wat ons drijft, wat we geloven, waar onze verwachting is, waar onze zorgen zijn. Vandaar uit leren we elkaar verstaan en begrijpen. En dan kunnen we samenwerken op de overeenkomsten en respect hebben voor de verschillen. Later dit jaar gaan de wijkkerkenraden hierover met elkaar spreken.

Tot slot kwam in het gesprek met de RCBB ook de ‘organisatievorm’ van de kerk aan de orde. In de PGE, met drie wijkgemeenten, is die nu relatief zwaar opgetuigd. Een voorbeeld: een kerkrentmeester die van vergadertijgeren houdt, kan zitting nemen in de wijkkerkenraad, het wijkcollege van kerkrentmeesters, het college van kerkrentmeesters en de algemene kerkenraad, indien gewenst aangevuld met één of meerdere moderamina. Nu zijn de meeste mensen niet van die vergaderliefhebbers… Ons staat dus voor ogen de bestuurlijke drukte op centraal niveau te verminderen en de besluitvormingslijnen korter te maken. Dat betekent dat de wijkgemeenten meer onderling met elkaar zullen moeten regelen of voorbereiden. Tegelijkertijd geeft hen dat ruimte en ontwikkelen ze daarmee meer eigenaarschap. Hoe we dat precies gaan doen, daar moeten we nog over vergaderen ;-).

Nu alle wijkgemeenten weer van start zijn gegaan, wens ik u allemaal een heel goed kerkelijk jaar toe!

Hartelijke groet,

Benjamin Jansen

Onderstaande artikel staat in de rubriek " In de Cathrien " op pagina 4 van Samen jaargang 46 no. 9

Evensong in de Cathrien!

Zondag 15 oktober 17.00 u
Capella Vesperale
o.l.v. gastdirigent Fred Vonk,
Gerard Habraken, orgel
Voorganger Bernadette van Litsenburg

Op zondag 15 oktober heeft de maandelijkse Evensong een prachtig thema: wijsheid en de weg ernaartoe. De eerste stap naar wijsheid is het vergaren van wijsheid. Daarbij is het belangrijk om te leren onderscheiden wie onvervalste waarheid spreken en wie de waarheid verdraaien voor hun eigen doeleinden.(Spreuken 4: 1-18, 1 Johannes 3: 16 – 4: 6). Ook in de psalmen die worden gezongen wordt gesproken over de juiste weg en de valkuilen die daarin zijn verborgen. De muzikale invulling van de Evensong is als volgt. Het Magnificat en Nunc Dimittis in d zijn van Walmisley. Het processielied is ‘Angelvoices ever singing’ op een tekst van Francis Pott en een harmonie van E.G. Monk. Het zondagslied is ‘Jezus ga ons voor’ en het slotlied is ‘Be Thou my vision’. Daarnaast klinkt het schitterende Abendlied van Rheinberger.

De Chants (gezongen Psalmen) zijn de psalmen 142 en 143 in een zetting van William Cross en Robert Cooke. De vaste gezongen gebeden zijn op een zetting van Ayleward. De Evensong wordt geopend en afgesloten met toepasselijk orgelspel.

De Capella Vesperale verzorgt de gezongen onderdelen van de Evensong, onder leiding van gastdirigent Fred Vonk. Het orgel wordt bespeeld door Gerard Habraken. De voorganger is Bernadette van Litsenburg.
Voor informatie over de volgende Evensong verwijzen wij naar de website www.koorvespers.dse.nl. Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op www.koorvespers.dse.nl.

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Varia " op pagina 5 van Samen jaargang 46 no. 9

Moderne communicatie

Op het vliegveld is moderne communicatie alom tegenwoordig. Gratis, onbeperkt en snel internet. Op schermen wordt de laatste vluchtinformatie gegeven, en inchecken kan ook via het internet. Bijna iedereen heeft een smartphone, en overal zie je mensen met een laptop. Vaak ga ik in de aankomst hal zitten, tussen de afhalers. Daar is altijd veel te zien, er gebeurt op die plek veel tussen mensen. Ook daar is de moderne communicatie volop aanwezig. Er wordt druk geappt, en de mededelingen worden doorverteld. “Ze zitten nu nog in de lucht”, “het kan nog wel even duren”, “de landing is ingezet”, “ze staan bij de bagageband”. Of ze zitten klaar om de aankomst en de bijbehorende omhelzing te filmen, en het filmpje daarna direct weer door te sturen. Ik heb gezien dat een aankomer een afhaler tegemoet liep, en allebei hadden ze een telefoon aan hun oor, waarin ze aan het kletsen waren. Of ze zitten tijdens het wachten een spelletje te doen op hun apparaat. Taxichauffeurs komen iemand ophalen, sommigen hebben een kaartje in de hand met een naam erop, anderen een tablet waar een naam voorbij komt zweven. Sinds kort staat er een apparaat om spandoeken te maken, waar je zelf een tekst kan verzinnen, om iemand een warm welkom te geven. Maar het ouderwetse gesprek van aangezicht tot aangezicht is toch de mooiste manier om elkaar te ontmoeten. Een vliegveld is een plek waar alles erop gericht is, om de waan van de dag bij te benen. Te midden van al die drukte, een gesprek hebben en de ander ontmoeten, tijd hebben voor die ander, is veel waard. Te midden van al die drukte een plaats waar je je even terug kan trekken, waar je even stilte kunt zoeken, daar is grote behoefte aan.

Een gebedsruimte midden in de hectiek van bliepende smartphones, wat mooi om dat te kunnen bieden. Mirjam van Nie

Onderstaande artikel staat in de rubriek " Dienen " op pagina 5 van Samen jaargang 46 no. 9

Van de diaconie

Deze maand krijgt u tegelijk met SAMEN een brief over de jaarlijkse diaconale geldwerving. Hoe meer u geeft, hoe meer wij kunnen doen. Dat spreekt vanzelf. De in de brief genoemde richtlijnen mag u interpreteren naar gelang uw eigen mogelijkheden. Voor mensen met een krappe beurs is een lager bedrag ook welkom. En mensen die het beter hebben zou ik willen uitnodigen vooral gul te zijn,

Een goede diaconie houdt zich ook met politieke vragen bezig. Talloze vragen werpen zich op. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we een zorgzame kerk zijn of wat is missionair – diaconaal? Door met deze vraagstukken bezig te zijn ontkomen we ook niet aan een kritische beschouwing van onze samenleving. En dat is nogal gauw politiek. Concreet doet zich dat voor bij het armoedevraagstuk in eigen land.

Het aantal huishoudens dat in Eindhoven moet rondkomen van een inkomen op of onder het sociaal minimum, is in tien jaar gestegen van 7,3 % tot 10 %

Terwijl het Eindhoven enerzijds economisch voor de wind gaat en zich op technologisch gebied steeds verder ontwikkelt en in de wereld een zeer vooraanstaande plaats inneemt, is er aan de andere kant van het spectrum ook een groep die het steeds slechter gaat en moeten we constateren dat in Eindhoven de armoede toeneemt.

Het SME (Samenwerkingsverband Minima Eindhoven) heeft met het zicht op de komende gemeenteraadsverkiezingen een Armoede Manifest opgesteld. Tien actiepunten die de bedoeling hebben om met het oog op de verkiezingen in maart 2018 de Eindhovense politieke partijen te prikkelen deze in het nieuwe collegeprogramma op te nemen.

Op 20 september (op het moment dat ik dit schrijf nog in de toekomst) is dit manifest in het Stadhuis aan de Eindhovense raadsfracties aangeboden.

Naast de leden van het SME, waarin de Diaconie namens de PGE zitting heeft, hebben een groot aantal Eindhovense instellingen en organisaties die werken met en voor de sociale minima in de stad aan de totstandkoming van het manifest bijgedragen en het mede ondertekend. Wie het hele manifest wil lezen kan dit op de website vinden.

Tot slot een oproep. Ongeveer een jaar geleden was ik heel blij, dat wij uit onze gelederen een kandidaat konden voorstellen voor het voorzitterschap van inloophuis ’t Hemeltje. Deze heeft door persoonlijke omstandigheden gedwongen plotseling moeten aftreden, waardoor wij op korte termijn opnieuw naar een opvolger moeten zoeken. Als u denkt dat u daarvoor geschikt bent, of iemand anders kent die u wilt aanbevelen: laat het ons weten. En indien u hiervoor wordt gevraagd, hoop ik dat u dat serieus wilt overwegen.

Leo Steinhauzer

Voorzitter College van Diakenen.

Onderstaande artikel staat in de rubriek "TINT' " op pagina 6 van Samen jaargang 46 no. 9

Introductieweek

Eind augustus verandert Eindhoven ieder jaar weer in een mierenhoop van nieuwe studenten. De stad stroomt vol met verse studenten in felgekleurde T-shirts en gekke accessoires. TINT grijpt deze week ieder jaar weer aan om onze bekendheid onder de nieuwe studenten te vergroten. Op de dinsdag is er een markt en op de donderdag hebben we workshops mindfulness gegeven.

Tijdens de markt op dinsdag deelden we lollies uit met daaraan verschillende levensvragen. Vragen zoals: “Als je mocht kiezen uit ieder mens ter wereld, dood of levend, met wie zou je dan een diner willen delen?” Dit leverde ontzettend leuke conversaties op, het zette studenten aan het denken en er ontstond soms hevige discussie in de groep. Behalve deze vragen die wij aan de studenten stelden hadden we ook de prijsvraag: ‘Verzin de meest originele levensvraag!’, waarmee ze mooie prijzen konden winnen.

Deze prijsvraag bleek een schot in de roos. De hele middag zaten er studenten bij onze kraam zo hard te denken dat het er soms pijnlijk uit zag. Het leverde ook een schat een mooie vragen op, die een prachtig kijkje gaven in de gedachtes van deze generatie studenten.

De top 10:

 • Hoeveel moet je reizen voordat je weer wie en wat je bent?
 • Zou de wereld beter af zijn met maar één cultuur, zodat conflicten en populisme worden voorkomen?
 • Zou je liever iets uit het verleden ongedaan willen maken of een kijkje in de toekomst krijgen?
 • Als iedereen dezelfde normen en waarden zou hebben, zou geloof dan nog bestaan?
 • Als je de mogelijkheid zou hebben alle religies af te schaffen, zou je dat dan doen?
 • Als je voor 5 minuten lang een engel kan zijn, hoe zou je die 5 minuten dan besteden?
 • Als je zou kunnen kiezen om nooit meer gedachtes in je hoofd te hebben, je kunt nog wel nadenken maar er komen geen gedachtes meer zomaar in je op, zou je daar voor kiezen?
 • Wat is jouw doel van het leven?
 • Wil je liever een lang leven of een goed leven leven?

Zo introduceerden wij ons niet alleen aan de studenten maar de studenten zich ook aan ons. Dit geeft ons weer stof tot nadenken en inspiratie voor onze activiteiten in het nieuwe studiejaar. Een zeer geslaagde introductieweek!

Anniek Mol
Project Manager @TINT

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Platform " op pagina 8 van Samen jaargang 46 no. 9

Kom adem ons open

Vanwege de grote betekenis van het Onze Vader zowel inhoudelijk als qua ervaring geschetst in de artikelen van Bert Jan van Haarlem en Bernard van Weeghel vind ik het jammer dat het bestaan van het zogeheten Aramese Onze Vader in deze artikelen niet is vermeld. Aramees was toch de spreektaal van Jezus?

Temeer daar de Aramese  versie van het ONZE VADER de wereld doorgaat en bij veel mensen herkenning vindt, omdat het zo hedendaags is in zijn beleving en het “de oecumene” , door het mystieke karakter ervan, ver te boven gaat. Door het woordgebruik geeft het al ruimte om God  te ervaren als ”een komen en een gaan, als golven van de zee, als leven en liefde”. Dit wordt nog versterkt omdat het bidden van dit gebed vaak uitgevoerd wordt met het reciteren van de Aramese woorden – zoals een mantra – of als lichaamsgebed. Het wordt  zo ook meer dan een zaak van alleen het hoofd, maar proeven met je hele lijf, doorgronden met hart en ziel.

Op deze manier  ontstaat er ook meer ruimte voor vrije, niet aan conventies gebonden,  persoonlijke invulling. Zelf heb dat in 2013  mogen ervaren op een bijeenkomst in LA VERNA, een stadsklooster in Amsterdam. Daar de  Aramese versie van het ONZE VADER mijn inziens dus de betekenis zoals al in beide artikelen is beschreven sterk ondersteunt hierbij één van de bekende vertalingen in het Nederlands:

O geboorte-gever! Vader-moeder van de kosmos.
Bundel Uw licht in ons – maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu - .
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze,
zoals in alle licht, zo ook in alle vormen.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak de koorden van fouten die ons binden los,
zodat wij de strengen waarmee we anderen aan hun schuld houden, loslaten.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
maar bevrijd ons van wat ons terughoudt.
Uit u wordt de alwerkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Waarlijk – dat er kracht zij in deze woorden –
moge zij de basis vormen waaruit
al mijn daden ontstaan, amen.

(Bron : Neil Douglas- Klotz, Gebeden van de kosmos)

Willem Lamper

P.S. Het gebed in de Aramese taal kunt  u beluisteren  op YOU TUBE : “Abwun,the prayer of Jesus” en staat ook op Cd . Deze is bij mij voor belangstellenden zonder internet te beluisteren.

Onderstaande artikel staat in de rubriek "zorgSamen " op pagina 9 van Samen jaargang 46 no. 9

Mijn hoofd zit vol.

Mijn hoofd zit vol, vol met zaken die de revue passeerden de afgelopen week, vol met dingen die nog niet ‘af’ zijn:
Mijn overweging voor zondag, de workshop die ik ga geven met als titel: ‘Mijn leven? Ik kan er wel een boek overschrijven!’ en de vraag of er genoeg deelnemers zullen zijn. Mantelzorgers hebben het al zo druk; moet er nog een extra mailing achteraan?
Woensdag heb ik een vergadering en maandagmiddag ook al.

Mijn hoofd zit vol.
‘k Hou me maar vast aan: Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd.
We hebben gesprekskring vandaag – de opkomst is goed.
Iemand zei pas: ‘Hier gaat het over wat je voelt’.
Vandaag is het onderwerp: ‘Geduld is een schone zaak!?’
Ik betrap me erop dat we steeds thema’s hebben met uitroepteken én vraagteken erachter!
Kunnen we in ieder geval zeggen dat we de nuance zoeken.
Mooi onderwerp: geduld in een verpleeghuis.
Na afloop constateren we dat het een fijne bijeenkomst was, ondanks ons eigen ongeduld: Verscheidene mensen moesten vroeger weg.
Van veel bewoners in onze huis zit het hoofd ook vol.
Er kan niks meer bij.
‘Ik vergeet alles, kan niks meer onthouden’, zijn veelgehoorde opmerkingen.
In de top drie staat ook: ‘Oud worden willen we allemaal, oud zijn ….’

Er gebeuren mooie dingen in gesprekken met dementerenden.
Maar het is en blijft een verdrietige ziekte, voor degene die het heeft en degenen die het verder treft: partners, mantelzorgers.
Hun hoofd zit vol.
Vaak schuiven dingen zomaar door elkaar heen: op je partner wachten die al jaren dood is, je ouders elk moment verwachten terwijl je negentig bent.
Je onbegrepen en nutteloos voelen, daar hoef je niet dement voor te zijn trouwens. Ik word verdrietig als ik hoor van een mevrouw die blij ze is dat straks toch dat poedertje komt, voor als het niet meer hoeft.
Ze vindt dat een geruststelling.

Mijn gespreksgroepen tellen steeds meer mensen, van allerlei gezindten.
Er is behoefte om te praten met elkaar, over meer dan koetjes en kalfjes.
Daarnaast zijn velen blij met een individueel gesprek over van alles en nog wat. De dag duurt lang en als je ouder wordt vallen veel mensen om je heen weg. Niet iedereen vraagt zelf om de aandacht die hij of zij nu even goed zou kunnen gebruiken. In mijn agenda zet ik: Niet vergeten deze week even langs te gaan bij mensen die er nooit om vragen.

Draait het in het geloof niet steeds opnieuw om de naam ‘Ik zal er zijn’?

Ik begin aan mijn overweging voor zondag.
De lezing gaat over de zieke in Bethesda en zijn uitroep: ‘Ik heb geen mens’.
Weet al wat we daarna zingen:

‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer,
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer’

‘En levenslang ben ik niet eenzaam meer’.

En daarna is het tijd voor mijn column voor Samen.
Joop Lankhaar

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Samen naar buiten" op pagina 9 van Samen jaargang 46 no. 9

Ontmoetingsmarkt

Rode kraampjes, hoge en lage zitjes en statafels, het was 26 augustus een vrolijke uitspanning op het bordes van de 150-jarige Catharinakerk.

Als huurders wilden we laten zien wat er naast de ‘liturgische activiteiten’ verder in de Cathrien gebeurt. Al jaren huurt de Stichting Open Huis een ruimte van de kerk om mensen te ontvangen die dakloos zijn, (soms dringend) behoefte hebben aan een ontmoeting, psychiatrische problemen hebben, maar ook belangstellenden en toeristen – iedereen is welkom mits hij/zij zich houdt aan de huisregels. Ook het Steunpunt Materiële Hulpvragen heeft haar plek in de Cathrien; zij helpt mensen met dringende financiële vragen of problemen en geeft advies, verwijzing, lening, etc.

Het was een stralende dag voor een bijzonder samenzijn rondom een extra luxe lunch, verzorgd door Robin Hood met zijn enthousiaste medewerkers. Als extra gasten hebben zich tijdens de ontmoetingsmarkt gepresenteerd: Amnesty International, EindhovenPRESENT, Ervaring die STAAT, Leger des Heils, Neos, Pauzegroepen Open Huis, Straatpastoraat, Vluchtelingen in de Knel; instanties die zich inzetten voor mensen in nood en voor onze doelgroep. We hadden gehoopt op meer belangstelling voor de ´markt´, maar de sfeer rond de presentatietafels en lunch was uitstekend. Een prima plek om ons eens buiten de kerk te laten zien, zelfs even onder de klanken van het carillon.

Er kwam een mevrouw  in mijn buurt staan en ik bood haar een kopje koffie aan; ze zei: ik ben een beetje aangedaan want toen ik de klokken hoorde luiden (dit was om 12.00 uur bij het begin van de lunch en presentatie) was ik weer even terug bij de uitvaart van mijn vader in deze kerk. Ik woon al jaren in het buitenland en toevallig kom ik net langs. We dronken samen een kopje koffie en later nog een. Zulke ‘toevallige’ ontmoetingen kun je hebben in het Open Huis.

Jetty Besnard,
vrijwilliger Open Huis

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Varia " op pagina 12 van Samen jaargang 46 no. 9

Lang haar

Nadat het in 1620 nog normaal was dat mannen hun haar kort lieten knippen, ontstond omstreeks 1640 ophef in de kerken over een nieuwe mannenmode, met name over lang haar. Het stond op de agenda van diverse synodes en classisvergaderingen. Het was gebleken dat steeds meer jonge studenten en proponenten, maar zelfs ook sommige predikanten en schoolmeesters lang haar waren gaan dragen en zich opvallend gaan kleden. Dit veroorzaakte ergernis bij eenvoudige mensen. De rechtzinnige dominee Udemans uit Den Bosch schreef er in 1643 een boek over, waarin hij zich teweer stelde tegen wat hij noemde ‘Absalom-haar en wilde vliegende haartrossen’. (Absalom, die een mislukte opstand tegen zijn vader koning David had gepleegd en op de vlucht was, bleef op zijn paard met zijn lange haar in boomtakken hangen en werd gedood.) Paulus had zich in zijn brief aan de gemeente te Corinthe (1 Cor. 11:14) verzet tegen lang haar bij mannen. In Udemans dagen waren het doorgaans alleen voorname heren die lang haar droegen. Gewone mannen moesten zich niets verbeelden, zij behoorden zich niet als heren te gedragen en er verwijfd uit zien, de ijdeltuiten. Lang haar was voor vrouwen.

Ook andere predikanten deden een duit in het zakje. Een dominee vervulde een rolmodel en moest er bescheiden uitzien. Maar er waren ook andere geluiden. Een professor uit Leiden betoogde dat er door de jaren heen altijd een wisselende mode was geweest van lang en kort haar. Volgens hem gold het bevel van Paulus ook niet voor de huidige tijd..

Professor Schuyl, lid van de kerk te Den Bosch, schreef een boekje: Raad voor de scheerzieke haarklovers. De titel doet al vermoeden wat de schrijver van alle ophef vond. Hij kwam op voor de vrijheid van ieder mens en schreef spottend dat nu de dominees niet meer bezig waren met het vagevuur, de aanroeping van heiligen, predestinatie, en zo, zij het over haartjes hadden.

De bezwaarde dominees voerden een verloren strijd. De lange haren waren niet tegen te houden. Na 1650 kwam het onderwerp niet meer voor op de agenda van kerkelijke vergaderingen. Lang haar werd geaccepteerd, ook bij dominees, en als zij kaal werden, zetten zij een pruik op.

Gerard van Gurp

September 2017 - met thema: Het Onze Vader. Lees meer...

Onderstaande artikel staat in de rubriek " Het 'Onze Vader' " op pagina 2 en 3 van Samen jaargang 46 no. 8

Een oecumenisch gebed
Het ‘Onze Vader’ is één van de bekendste gebeden. In alle kerken, door alle christenen worden deze woorden gebeden. Dit gebed verbindt alle christenen met elkaar. Het is van grote betekenis als oecumenisch gebed.
De betekenis van het ‘Onze Vader’ reikt zelfs verder dan de kerken. Bij de 4 mei herdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam was dit jaar de laatste spreker een aalmoezenier. Hij besloot zijn woorden met het uitspreken van het ‘Onze Vader’ en veel mensen, jong en oud, spraken de woorden mee. Bij de herdenking van de bezetting van Nederlands-Indië door Japan op 15 augustus werd bij de kransleggingen en tijdens het defilé langs het monument muziek gespeeld door de Marinierskapel van de Koninklijke Marine. Er klonken vrijwel uitsluitend protestantse kerkliederen, waaronder het ‘Vater unser in Himmelreich’. Het ‘Onze Vader’ verbindt mensen met elkaar of zij nu christen zijn of niet. Het gebed heeft een oecumenische betekenis die verder reikt dan de kerken.

Verschillende versies
Dat wil nog niet zeggen dat dit gebed altijd in dezelfde bewoordingen wordt gebeden. De verschillen die er zijn tussen verschillende stromingen en tradities in het christendom, gaan soms gelijk op met de verschillende vertalingen die er van het ‘Onze Vader’ bestaan. In Duitsland bidden de lutheranen ‘Vater unser’ en de calvinisten bidden ‘Unser Vater’. Na één nog hooguit twee woorden weet je met wie je te maken hebt! In Nederland waren protestanten gewend om te bidden ‘leid ons niet in verzoeking’, terwijl rooms-katholieken vertrouwd waren met de bede ‘leid ons niet in bekoring’. Om de verschillen te overbruggen kwam er een oecumenische verwoording van het ‘Onze Vader’. Eind vorig jaar kregen rooms-katholiek Nederland en Vlaanderen een eensluidende tekst van het ‘Onze Vader’. Vooral de bede ‘leid ons niet in beproeving’, zorgde voor nogal wat ophef en commentaar.
Een nieuwe vertaling levert vrijwel altijd reacties op. Dat is ook het geval met de tekst in de nieuwe bijbelvertaling. De opmerkingen die gemaakt worden gaan lang niet altijd over de kwaliteit en de juistheid van de geboden vertaling.

Als woorden ontbreken
Het gaat er vaak om dat mensen zich de woorden van het gebed eigen hebben gemaakt. Ze kennen de woorden uit het hoofd, ze hebben de woorden geleerd. Wat wij ‘uit het hoofd leren’ noemen, is in het engels ‘learning by heart’. Dat is wel zo mooi en waarschijnlijk ook veel treffender gezegd. Het gaat er immers niet alleen om dat je de woorden kent. Het gevaar van een bekend gebed is dat je het gedachteloos kunt bidden. Met routine. Uit gewoonte. Het hoort nu eenmaal zo… Dan hebben de woorden van het gebed weinig betekenis meer.
De andere kant van een vertrouwd gebed is dat het je woorden aanreikt op momenten dat je eigen woorden tekort schieten. Als je zelf geen woorden meer kunt vinden, kunnen de woorden van een gebed dat je geleerd hebt je dragen en houvast geven.
Als een nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’ de routine en gewoonte doorbreekt, is dat een goede zaak. Het kan er toe leiden dat je het gebed met nieuwe oren bidt en met nieuwe ogen ziet. Waar het vertrouwde gebed zijn betekenis heeft verloren, kan een nieuwe vertaling uitkomst bieden.
Een nieuwe vertaling kan er ook voor zorgen dat het gebed een deel van zijn kracht verliest. Als er andere woorden klinken dan die je lief zijn geworden, kan het gebed ook minder zeggingskracht krijgen. Je kunt er aan lijden als je niet meer kunt terugvallen op oude en beproefde woorden. Een nieuwe tekst kun je je niet zo maar eigen maken. Je moet de woorden proeven. Als je daar de tijd voor neemt en krijgt, kan een nieuwe vertaling veel bieden.

Leren bidden
De woorden van het ‘Onze Vader’ vinden we in het evangelie naar Mattheüs (6: 9-13) en in het evangelie naar Lukas (11: 2-4). Het valt op dat de tekst in het Lukasevangelie een stuk korter is dan die in het Mattheüsevangelie. Blijkbaar is er niet zoiets als een vaststaande tekst geweest, maar is het gebed bekend geweest en overgeleverd in verschillende varianten. De verschillen die wij kennen in de verschillende vertalingen van de tekst, vallen daarbij in het niet. Het gebed is dus blijkbaar bedoeld als een voorbeeld, als een handreiking om te kunnen bidden. Het is niet een tekst waarvan je kunt zeggen: het moet zo en het kan of mag niet anders. Er is niet één tekst van het ‘Onze Vader’. Er is niet maar één gebed.
Het ‘Onze Vader’ is uitdrukkelijk bedoeld om de leerlingen van Jezus te leren bidden. Volgens Lukas vragen de leerlingen zelf om een voorbeeld: ‘Heer, leer ons bidden’. In het evangelie naar Mattheüs is het gebed onderdeel van de bergrede. Het hoort daarmee bij het onderricht van Jezus aan zijn leerlingen.
Ook de apostel Paulus weet dat wij zelf vaak niet de woorden vinden om te bidden: ‘wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen’. Het vertrouwen van Paulus is dat er voor ons gebeden wordt: ‘de Geest zelf pleit voor ons’. Ook Lukas lijkt die gedachte te kennen als hij zegt dat God, de Vader in de hemel, de Heilige Geest zal geven aan wie hem daarom vragen. Dat lijkt dus de eerste en belangrijkste vraag in ons gebed te zijn: dat wij Gods Geest mogen ontvangen, ‘die Heer is en levend maakt’.
Jezus geeft zijn leerlingen woorden waarmee zij kunnen bidden. Het kan hen en ons helpen om de goede woorden voor een gebed te vinden: ‘Kom, Heilige Geest’.
Al onze gebeden worden gedragen door de woorden die de Heer aan zijn leerlingen gaf.

Abba, Vader
Je kunt het ‘Onze Vader’ geen nieuw gebed noemen. Ook al zijn het de woorden die Jezus zijn leerlingen geeft. Het zijn de woorden van een joods gebed, die klinken. De beden uit het ‘Onze Vader’ komen ook voor in joodse gebeden uit de tijd van Jezus.

In het Achttiengebed horen we:
‘…Geef ons begrip, o Heer onze God, om uw wegen te kennen
en besnijd ons hart tot respect voor U.
Vergeef ons zodat we verlost worden
en houd ons ver van onze zorgen.
Verzadig ons op de velden van uw land…’
Dit gebed werd door joden drie maal op een dag gezegd. Ook de eerste christenen kenden het gebruik om drie keer op een dag het ‘Onze Vader’ te bidden.

Het begin van Kaddisj-gebed luidt:
‘Verheven en geheiligd worde Zijn grote Naam
in de wereld die Hij heeft geschapen volgens zijn wil.
Moge Hij zijn Koninkrijk vestigen
in uw leven en in uw dagen,
en in het leven van het hele huis Israël.
Snel en in nabije tijd.

Als David zijn taak om een tempel voor de Heer te bouwen overdraagt aan zijn zoon Salomo, bidt hij:
‘Geprezen bent U, Heer, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig.
U, Heer, bent groots, machtig, vol luister, roem en majesteit.
Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer,
U bezit het koningschap en de heerschappij…’

Joden en christenen kunnen samen het ‘Onze Vader’ bidden. Uit de joodse gebedspraktijk neemt Jezus over het aanspreken van God als ‘Abba, Vader’. Ook de apostel Paulus kent deze gebedstraditie, als hij aan de gemeente in Rome schrijft: ‘u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. In het gebed wordt een diepe verbondenheid van God en mens uitgesproken. Bidden tot God is als spreken van een kind tot zijn of haar vader.
Ook Jezus bidt met diezelfde woorden: ‘Vader…, zoals U wilt’. Het is niet alleen Jezus, de Zoon, die zo met God, de Vader, verbonden is. Tegen zijn leerlingen laat de opgestane Heer zeggen: ‘Ik stijg op naar mijn Vader, die ook jullie Vader is…’

Verbinding
In het ‘Onze Vader’ zijn niet alleen God en mens diep verbonden. Mensen worden ook met elkaar verbonden in dit gebed. Er wordt gesproken ‘Onze Vader…, Geef ons…brood…, Vergeef ons onze schulden… wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was… breng ons niet… red ons…’ Niet één keer klinkt er ik of mijn. Ook wie het gebed alleen bidt zegt ‘ons’ en ‘wij’. In het gebed ben je nooit alleen, zelfs niet alleen met God. Je bent ook altijd samen met mensen.
Wie in gebed verbonden is met God, kan zich niet losmaken van mensen. Je bidt nooit voor jezelf alleen, maar altijd ook met en voor anderen: onze Vader: niet alleen mijn Vader, maar ook uw en jouw Vader; ons brood, niet alleen mijn, maar ook uw, jouw brood…
De band met God verbindt mij meteen met anderen. In die zin is het eerste gebod (God liefhebben…) gelijk aan het tweede (je naaste liefhebben…). Niet omdat ze precies hetzelfde zijn, maar omdat ze niet zonder elkaar kunnen. Misschien – ik zeg het bewust voorzichtig – kun je een medemens liefhebben zonder God lief te hebben. Je kunt in ieder geval niet God liefhebben en je naaste niet. Zo kan de apostel Johannes schrijven: Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief’, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar.
Ook in het ‘Onze Vader’ wordt duidelijk dat liefde voor God en liefde voor de naaste niet van elkaar los gemaakt kunnen worden. Wie God liefheeft, krijgt de naaste er bij. Zo is het ook met het gebed; wie bidt tot God, is ook verbonden met de mensen.
Het is wel zo dat hier sprake is van een volgorde die niet omgedraaid kan worden: de verbondenheid met God, onze Vader in de hemel maakt dat wij ook verbonden zijn als mensen op de aarde.
Met ‘Onze Vader in de hemel’ wordt God aangesproken. In het Mattheüsevangelie wordt het woord hemel vaak gebruikt om God aan te duiden zonder – uit eerbied en ontzag – zijn eigen Naam uit te spreken. De hemel is niet zozeer de woonplaats als wel de wereld van God. De Heer is (in) de hemel, de mens is (op) aarde.
Het geheim van het geloof is dat God hoog in de hemel ziet en redt wie diep op en in de aarde zijn. De kracht van het gebed is dat de God van Israël bij de mensen wil zijn en mensen tot elkaar brengt. Daarom kun je niet anders bidden dan:
‘Laat uw wil gedaan worden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.’ Van de hemel, de Naam, het Koninkrijk en de wil naar de aarde, het brood, vergeving, redding. In een andere richting, op een andere manier gaat het echt niet. Alleen zo komen God en mensen samen. Alleen zo komt er vrede op aarde en wordt een gebed een lied:
Eer aan God in de hoogste hemelen
en vrede op aarde
voor alle mensen die Hij liefheeft.
                                                                                 Bert Jan van Haarlem

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Bestuurlijk nieuws" op pagina 4 van Samen jaargang 46 no. 8

Na de vakantie…

Een (lange) vakantie is vaak een periode van afstand nemen van het gewone, een ander ritme en dagbesteding, en niet teveel denken aan wat allemaal nog moet gebeuren. Dat komt wel weer na de vakantie…

Zo ook in de kerk. De zondagse diensten gaan door, maar voor de rest staat alles wel zo’n beetje op een laag pitje. Even geen vergaderingen, kringen, bijeenkomsten, huisbezoeken, avonden, enzovoorts. In afwachting van plannen voor het nieuwe seizoen en/of de uitvoering daarvan. Zoals ik in de vorige SAMEN schreef, heeft de AK ook plannen. Niet omdat de AK zichzelf nou zo belangrijk vindt of op zoek is naar werk (integendeel, hoe minder vergaderen hoe beter). Wel omdat de AK het belangrijk vindt, en ook hoort vanuit de wijken, dat op stedelijk niveau de contacten tussen de wijkgemeenten intensiever worden. In een kleinere PGE kom je dichter bij elkaar te staan en heb je elkaar meer nodig.

De gesprekken met elkaar en het samen werken aan het koninkrijk van God gebeuren wat de AK betreft het liefst ‘van onderop’. Eigenlijk is die term niet goed gekozen, want deze suggereert een hiërarchie die niet bestaat. Wat ik bedoel is dat dergelijke gesprekken gevoed en gevoerd moeten worden door wat mensen drijft, waar ze hun passie en bezieling uit halen, waar ze mee bezig zijn. Vanuit de inhoud, vanuit pastoraat, niet vanaf de tekentafel (c.q. vergadertafel). De goede samenwerking binnen de diaconie vind ik daar een uitstekend voorbeeld van.

Op 16 september is een eerste aanzet. Vanuit de drie wijkkerkenraden zullen een aantal ambtsdragers met elkaar in gesprek gaan. Het initiatief is genomen door de wijkkerkenraad van Zuid. Enkele AK-leden zullen ook aansluiten. Op deze zaterdag krijgen we ook bezoek van de RCBB uit Zuid-Nederland, het regionale orgaan dat zich bezig houdt met beheerszaken van de kerk. De leden van de RCBB houden toezicht en geven advies. In de afgelopen jaren hebben we goed gebruik mogen maken van hun kennis en expertise bij het verbeteren van de financiële processen binnen de PGE. De RCBB bezoekt ons in het kader van hun jaarlijkse ‘uitje’, een kerkentocht langs een aantal gemeenten.

Tot slot een Loesje voor dit seizoen: Druk druk druk… van de ketel graag.

                                                                                      Benjamin Jansen

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Dienen" op pagina 4 van Samen jaargang 46 no. 8

De diaconie, het missionaire gezicht van de kerk in de samenleving

Een nieuw kerkelijk seizoen staat te beginnen. Diakenen nemen hun taken weer op.
Nadenkend over het onderwerp voor dit stukje, misschien een motto voor het seizoen, bladerde ik door de afleveringen van SAMEN om te zien welke onderwerpen ik dit jaar had aangesneden. Is er een rode draad te ontdekken? ‘Diaconie is Doen’, helpen waar geen helper is, staat in ons vaandel. En, wat de diaconie doet, daarvan doen wij verslag. Maar er zijn ook zorgen. De christelijke en gelovige wereld laat zich gemakkelijk uiteendrijven en is erg verdeeld. Hoeveel kerken zijn er wel niet? In Eindhoven zijn er al ongeveer 15 groeperingen die ondanks de verschillen op diaconaal gebied met elkaar willen samenwerken in het IDOE. Ook binnen onze eigen PGE is helaas verdeeldheid. Het samengaan van wijkgemeenten heeft tot verdriet van velen tegenstellingen en scheiding opgeroepen en juist nu de rust enigszins is weergekeerd klinkt alweer de roep om de volgende stap in verdergaande samenwerking te zetten. Naast twee wijkgemeenten, die misschien enigszins van kleur verschillen, is er de Kruispuntgemeente, die een uitdrukkelijk andere positie inneemt. Dat is niet erg. Het is juist goed. Mensen zijn verschillend en geloven verschillend, geven er op verschillende manieren uiting aan. Maar als wij ons christelijk willen noemen en ons beroepen op het geloof en leven van Jezus van Nazareth en zijn evangelie, zijn wij naar mijn mening jegens hem verplicht ons met elkaar te verstaan en te proberen tegenstellingen te overbruggen. In het College van Diakenen werken we heel goed samen in een heel plezierige sfeer. Omdat het ‘Doen’ centraal staat kan de valkuil van theologische discussies worden vermeden en samen Doen verbindt. Toch moeten we het gesprek niet uit de weg gaan. Bijvoorbeeld in de discussie in dit blad en op de website over het samengaan van diaconaal werk met een missionaire opdracht is het belangrijk om met respect voor elkaars verschillen in benadering het eens te worden over het uitgangspunt dat hulp aan mensen onvoorwaardelijk moet zijn. D.w.z. zonder eisen te stellen aan geloof of deelname aan kerkelijke activiteiten.
Dit voorjaar organiseerde de Kruispuntgemeente een gespreksgroep over het boek ‘Vreemdelingen en Priesters’ van Stefan Paas. Hij behandelt de mogelijkheden van de kerk om in de huidige tijd, waarin de secularisering voortschrijdt, geïnspireerd en missionair te zijn. Een interessant boek. Ik mocht aan deze gespreksgroep deelnemen en heb dat met veel plezier gedaan. Ik heb me thuis gevoeld bij deze mensen, die soms anders denken en geloven dan ik. Ik voelde me vrij om mezelf te blijven.
Diaconie leert verbinden, maar zoekt ook de confrontatie met de samenleving en schuwt de politiek niet. Nee, wij compromitteren ons niet met partijpolitiek, maar schromen ook niet om stevig stelling te nemen tegen de overheid. Bijvoorbeeld in de kwestie van het kinderarmoedebeleid (zie SAMEN van juli/augustus en het stukje van Willem Lamper over het protestfonds elders in dit nummer).
Samen met anderen in het kader van de SME (Samenwerkende Minima Eindhoven), waarin wij participeren namens de Diaconie PGE en het IDOE, hebben wij een belangrijke rol gespeeld in het protest naar de gemeente Eindhoven en het daaruit voortvloeiende gesprek met de wethouder Renate Richters. Dit is ook een manier om het gezicht van de kerk in de samenleving uit te dragen en op die manier missionair te zijn.
Op 29 september a.s. organiseert Kerk in Actie Binnenland in samenwerking met de afdeling Ondersteuning Gemeenten en de PThU een studiedag in Doorn, onder de titel ‘Wat is missionair-diaconaal’. Ik hoop deze conferentie bij te wonen en verdere inspiratie op te doen. Uiteraard zal ik u verslag doen.

                                       Leo Steinhauzer, voorzitter College van Diakenen

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Varia" op pagina 5 van Samen jaargang 46 no. 8

 Vermist: het classisboek

In augustus 1688 vergaderde de synode van Gelderland in Zutphen. De Oost-Brabantse kerken ressorteerden onder deze synode en behoorden tot twee classes, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven, die afgevaardigden naar deze synode zonden. De synodevergadering duurde tien dagen.
Enkele afgevaardigden uit Brabant hadden helaas niet tijdig hun terugreis geregeld en toen de synode gesloten was konden zij,geen vervoer vinden. Er zat niet anders op dat te voet naar Arnhem te gaan, een afstand van meer dan 30 km en van daar naar huis. Het was te ver om ook nog met bagage te sjouwen. Daarom vroeg ds. Van den Broeck uit Geldrop aan zijn Bergeijkse collega of die hun aan elkaar gebonden reiszakken wilde meenemen in de wagen waarin hij meereed om die dan in een bepaalde herberg in Arnhem af te leveren.
De predikanten van Geldrop en Veghel en twee ouderlingen uit Eindhoven en Budel gingen op pad. Daar aangekomen, vroegen zij in de afgesproken herberg om hun reiszakken. Tot hun verwondering was de reiszak van ds. Van den Broeck er niet meer bij. Die was nergens te vinden, ook niet in het logement in Zutphen. Het pijnlijke was dat in de vermiste zak het notulenboek van de classis Eindhoven zat.
Toen de raadselachtige vermissing aan de classis werd meegedeeld, vroeg deze uiteraard om een nader onderzoek. Talloze vragen bleven. Wie had die vermiste reiszak verwijderd? Of was die helemaal niet meegekomen? Stond er iets in dat iemand niet welgevallig was?
Wat was de rol die ds. Van en Broeck speelde? Hij was na thuiskomst vertrokken naar Engeland als legerpredikant bij het leger van Willem III zonder dat zijn kerkenraad het wist en in zijn afwezigheid werd hij enkele maanden later om een andere zaak door de classis geschorst. De raadsels zijn nooit opgelost en het boek is niet meer boven water gekomen.

                                                                                          Gerard van Gurp

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Column" op pagina 8 van Samen jaargang 46 no. 8

Het ‘Onze Vader’.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar het ‘Onze Vader’ maakt het één en ander bij mij los. Het heeft even geduurd voor dit gebed mij iets ging zeggen! Toen ik nog kind was, bad mijn vader het vaak voor het eten. Altijd op dezelfde toon. Voor hem houvast, denk ik nu, maar voor mij niet erg opwindend! Mijn vader was niet zo’n prater, ‘formulier-gebeden’ waren een uitkomst voor hem! Maar voor mij was het iedere dag hetzelfde, ik werd er niet echt door geraakt! Ik was meer van de actuele problemen dichtbij en veraf, van de gewone taal, van de directe benadering van die Ene. Wat moest ik met begrippen als: Gods naam heiligen? En waarom leidt Hij ons eigenlijk in verzoeking?

Ik heb sowieso wat moeite met ‘regelmatige herhaling van hetzelfde’! Dat geldt voor ‘standaard’ gebeden, maar ook voor liturgie. En ik stel mezelf zo nu en dan de vraag, waarom dat zo is. Immers: de Joden hebben vele mooie gebeden voor allerlei gelegenheden, de liturgie in de kerk wordt door velen intens beleefd en de Koran wordt door miljoenen moslims gereciteerd zonder dat ze de woorden begrijpen.

En dan het bidden van het ‘Onze Vader’ aan het graf van een overledene. Een goede gereformeerde gewoonte, maar ook al niet iets om warm van te worden, vond ik! Aan het bidden daarvan tijdens mijn vaders begrafenis bewaar ik geen geweldige herinneringen.

En wat te denken van de disputen over de verschillende versies. Katholiek of protestants, modern of confessioneel, iedere stroming heeft wel zo haar eigen versie. Soms strekt de verdeeldheid zich uit tot op woordniveau. (beproeving versus bekoring bijvoorbeeld) Ook al geen reden om warm te lopen voor het ‘Onze vader’, dunkt me.

Voor mij was en is inhoud heel belangrijk en die heb ik van het ‘Onze Vader’ gaandeweg beter heb leren begrijpen. Met name het bidden van dit gebed met twee personen, waarbij de ene stem de bidder representeert en de andere God die antwoordt, heeft op mij diepe indruk gemaakt. Ineens waren het geen plechtige woorden meer die ik uitsprak, maar kregen de woorden betekenis voor mij persoonlijk in het hier en nu.

Maar leggen alle genoemde verschillen en gevoeligheden niet bloot dat er meer is dan de betekenis van de woorden. Gaat het niet ook om de emotie die het gebed in je los maakt? Een gebed dat je, met vreze, uitspreekt voor het aangezicht van de Eeuwige. Een gebed dat je samen bidt in kleine of grote kring. Een gebed als ritueel, als geloofsbeleving! In de kerkdienst, aan tafel en bij het graf. In gesprek met die Ene, onze vader / moeder, die er voor ons is en er altijd zal zijn.

Geen wonder dat een bepaalde zinsnede of bepaalde woorden voor mensen dierbaar zijn geworden, hen troost en houvast geven. Mijn grootvader bad ‘zijn’ ’Onze Vader’ hardop, op z’n sterfbed na een fatale beroerte.

                                                                                 Bernard van Weeghel

Onderstaande artikel staat in de rubriek "TINT" op pagina 8 van Samen jaargang 46 no. 8

Zorg voor de ziel

Sinds maart jl. volg ik de nascholingscursus ‘Zorg voor de ziel’, bedoeld voor pastores die graag de blik willen richten op de eigen bezieling om van daaruit geïnspireerd te blijven werken aan de bezieling van anderen. De cursus bestaat uit zes tweedaagsen, die gehouden worden in abdij Koningsoord in Oosterbeek. Het is een contemplatieve abdij, waar ongeveer twintig zusters grotendeels in stilte wonen. Zeven keer per dag houden zij getijdengebeden, waarvan wij er vier per dag meebeleven. Het verblijf in de abdij is een onderdompeling in een wereld van stilte.
Naast de momenten van stilte en gebed, volgen wij als cursisten een divers programma. Er zijn lezingen, groepsgesprek, wandelingen, momenten om te schrijven, bibliodrama en zelfs bibliodans (waarbij een bijbelverhaal d.m.v. lichamelijke expressie wordt beleefd). Zo hebben we inspirerende lezingen beleefd over de mystica Teresia van Avila (door onze Eindhovense Gideon van Dam!), over het gedachtegoed van de woestijnvaders en over de psalmen. We hebben groepsgesprekken gevoerd over de vraag hoe je de verschillende stemmen in jezelf kunt leren onderscheiden en over hoe je keuzes maakt. Tijdens de wandelingen liepen we twee aan twee eerst in stilte, waarna vervolgens de één aan het woord is en de ander vragen stelt en dit daarna wordt afgewisseld. Zo zijn niet alleen de cursusleiders, maar ook de cursisten voor elkaar gids op de weg.
Voor de zomervakantie kregen wij als huiswerk de opdracht een spirituele autobiografie te schrijven. Eerst breng je daarvoor de hoogtepunten en dieptepunten in je levensweg en je geloofsweg in kaart, waarna je als in één adem je verhaal schrijft ‘van nul tot nu’. Een mooie manier om te ervaren dat zowel de bergen als de dalen bij je levensweg horen en dat ze je gemaakt hebben tot wie je nu bent. Ook blijkt dan dat wat een dieptepunt was in je levensweg juist een hoogtepunt kan zijn geweest voor je geloof en andersom.
De cursus is nu halverwege, dus in het najaar heb ik nog drie tweedaagsen te gaan. Nu al vind ik het een cadeautje om dit nascholingstraject te kunnen volgen. Het geeft ruimte om de dagelijkse bezigheden van het werk achter me te laten en op een rustige plek aandacht aan mijn ziel te besteden. Ik kom daarbij ook pijn tegen: wonden die ik onderweg heb opgelopen en die om aandacht en heelwording vragen. Hierbij kwam bij mij het beeld op van een vlinder die, kwetsbaar als zij is, wordt gekoesterd door twee handen (de handen van God, van je ouders, van jezelf…). Vleugels kunnen onderweg beschadigd raken en ook weer geheeld worden om zo, zij het soms met littekens, verder te kunnen vliegen.
Welke doorwerking de cursus verder gaat hebben en hoe dit vorm krijgt in het werk met studenten, ligt nu nog open. In elk geval voelt het goed om aandacht te besteden aan mijn eigen ziel in werk, waarin het vaak draait om de zielen van anderen. Ik geniet ervan!

Margit van Tuijl
studentenpastor/personal life coach @TINT

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Dienen " op pagina 9 van Samen jaargang 46 no. 8

Geloven Doen!

Bij IDOE (Interkerkelijk Diaconaal Overlegplatform Eindhoven) zijn veertien kerken aangesloten. Eén daarvan is Powerhouse Ministries, mijn kerk.
Sinds 2007 zijn wij in Eindhoven actief, begonnen met drie leden zijn wij uitgegroeid tot 250 leden. Wij geloven in het verlossende werk van Jezus Christus. Het woord van God, de Bijbel, staat centraal. Als mensen zich hebben bekeerd en Jezus geaccepteerd, dan kunnen ze gedoopt worden. Ze zijn dan geen bezoekers meer, maar leden. Als iemand lid is geworden, wordt gevraagd om de tienden te betalen. Er wordt ook verwacht dat zij helpen om activiteiten voor de buurt te organiseren.

Ons gebouw staat aan de Thorvaldsenlaan 6, dat is dichtbij de Emmaüskerk, voorheen een kerk van de Protestantse Gemeente.
Ik ben een keer in een dienst in de Johanneskerk geweest en wat mij toen opviel, was het enorme verschil met onze diensten. Alles verliep precies volgens een liturgie en ik geloof zelfs precies op de minuut af. Dat gaat bij ons heel anders. Wij beginnen met gebed, met aanbidding en lofprijzing. Dat gaat heel uitbundig met veel beweging, zingen, klappen en dansen, vaak ook met het gebruik van vlaggen. De pastor houdt de prediking en de dienst wordt afgesloten met gebed, waarbij de aanwezigen wordt gevraagd waarvoor zij gebed willen. Er zijn altijd veel activiteiten en aan het eind van de dienst worden die meegedeeld.
Na de dienst wordt er gegeten.
Behalve een kerkzaal hebben wij zalen voor vergaderingen, onderwijs, kledingwinkel, etensvoorraad, christelijke boeken en geschenkenwinkel, en een opnamestudio.

Powerhouse Ministries is georganiseerd volgens de vijfvoudige bediening. Er is een apostel, een pastor, evangelisten, leraren en profeten.
De apostel en de pastor leiden de dienst. We hebben één keer per maand avondmaal en één keer per maand een jeugddienst, opgezet en uitgevoerd door de jongeren van de kerk.

                                      Phelecia Williams – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderstaande artikel staat in de rubriek "Samen naar buiten " op pagina 9 van Samen jaargang 46 no. 8

 Van Chagall, dakloos zijn en thuis komen

Wie via Luxemburg naar Frankrijk reist komt dan meestal ook langs Metz. Inderdaad: langs Metz. Zo niet in 2005. Toen kozen we er voor om aan de Moezel op de Camping Municipal van Metz te gaan staan. We wilden de ramen van Chagall in de kathedraal van Metz bekijken. En omdat we na een uurtje of vier al kant en klaar op de camping stonden, besloten we meteen maar naar de kathedraal te lopen. Wandelschoenen aan, camera mee en stappen. Na een meter of 50 zwaaide er een bekende naar ons. We zwaaiden terug en zeiden even gedag. Praatten nog even door, werden uitgenodigd te gaan zitten, fles wijn erbij.

Was het niet zo dat ik nu geen werk meer had? Inderdaad, een nieuwe manager veegde met zijn bezem. Mijn baan ging in de prullenbak. Het werd na een jaar vruchteloos zoeken naar een andere functie een zeer vroegtijdige pré-vut-pensionering. Dat kon toen nog, maar prettig is anders.

Zou het dan kunnen zijn dat ik misschien iets met publiciteit kon gaan doen voor het inloophuis voor thuis- en daklozen in Eindhoven? Eigenlijk was er meteen een klik. Mijn vrouw was een paar jaar gastvrouw geweest in de huiskamer en kook-vrijwilliger. Ik kende door haar verhalen het huis al een beetje.
Het bezoek aan de kathedraal deden we de volgende dag. Prachtige gebrandschilderde ramen in de kooromgang en het noordtransept. Aards en hemels ineen. Zeker een goede aanleiding om Metz te bezoeken. En na de vakantie nam ik contact op met het inloophuis en werd lid van het bestuur.
In een van de gesprekken die ik nog eens met een bevriende en ook afgezwaaide collega had vertelde ik van dit vrijwilligerswerk: ik ben na mijn gedwongen vertrek nu thuis gekomen in dit huis voor thuis- en dakloze mensen. Dit huis heet door en voor hen ’t Hemeltje. Ik herken dat.

Nu ik u aan het slot van dit verhaaltje aantref: Zou het kunnen zijn dat u misschien iets met publiciteit kunt gaan doen voor ’t Hemeltje? Mijn tijd van gaan is nu gekomen. Uw tijd van komen aangebroken?

Albert Feddes
Vrijwilliger bij ’t Hemeltje

Opvolging
Wegens het op handen zijnde vertrek van Albert Feddes ontstaat er binnenkort een vacature in de PR werkgroep voor iemand die af en toe artikelen voor de kerkbladen schrijft, werkers en bestuursleden van het Inloophuis aan hun jasje trekt om materiaal voor de nieuwsbrief en de website aan te leveren en de contacten tussen de PR werkgroep en het bestuur onderhoudt. Wat er nodig is voor deze functie: affiniteit met het Inloophuis en haar gasten, een vlotte pen en een goede taalbeheersing. Wat wij te bieden hebben: een afwisselende vrijwilligersbaan in een leuk team met enorme maatschappelijke relevantie. Iets voor u/jou? Neem dan contact op met onze secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via Hemelrijken 117, 5612LC Eindhoven.

Hebt u belangstelling voor dit kerkblad, maar bent u geen lid van de PGE?
Via de webshop kunt u zich inschrijven voor een abonnement.

Bent u, na het lezen van bovenstaande artikelen, geprikkeld om ook een stukje in Samen te schrijven lees dan eerst de "richtlijnen voor de auteur".

 

 

 

Pin It

Afdrukken E-mail