'Kerk in coronatijd'

scan juni 2020Het juni nummer van SAMEN gaat opnieuw over corona. Eerst een artikel van onze AK voorzitter Benjamin Jansen, die het protocol voor kerk in coronatijd toetst aan de kenmerken van kerk zijn zoals die eerder door de PKN waren uitgegeven. Hij stelt kritische vragen. In een beschouwend artikel geeft BertJan van Haarlem aan hoe wij coronatijd ervaren en verwerken. In de column vergelijkt Bernard van Weeghel de anderhalve meter maatschappij met de rituelen rond geboorten in Twente waar een anderhalve meter lang krentebrood als geboortekado wordt gegeven. Elbert Grosheide geeft een samenvatting van de huiskamergesprekken die over het jaarthema ‘hoop’ zijn gehouden. Maar er staat veel meer in. We nodigen U uit om het allemaal te lezen.

Redactie SAMEN

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Maatregelen omtrent het Coronavirus

corona fotoVanwege de maatregelen van overheidswege en eigen overwegingen zijn de kerkgebouwen van de PGE - de Johanneskerk, de Adventskerk en de Ontmoetingskerk tot nader order gesloten.

Houdt de wijkbrieven in de gaten.

Vanuit de Johannesgemeente en de Kruispuntgemeente zijn Kerkdiensten  digitaal te volgen via kerkdienst-gemist en vanuit Eindhoven Zuid zijn overdenkingen beschikbaar via een link in de website.

In het kader van deze maatregelen is ook het kerkelijk bureau tot eind augustus niet  op de dinsdagen voor publiek geopend. Het bureau is en blijft wel bereikbaar via de telefoon (040-2522575 ma - do van 9.00-11.30 uur) en via de mail.

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Corona in Samen

samen voorkant mei 2020Het was te verwachten : ook SAMEN wijdt in het mei nummer aandacht aan de crisis rond corona.  Het begint met een mooi artikel van Ellen Enderlée die als geestelijk verzorger vertelt over wat er zich in het ziekenhuis in deze crisistijd afspeelt. Een tweede artikel geeft een bemoedigend beeld van wat er zich achter de voordeur in crisistijd afspeelt. Het derde artikel is een opsomming van alles wat er in wijkgemeenten als antwoord op de crisis gebeurt. Heel boeiend en ook bemoedigend om dat allemaal te lezen. Verder zijn er weer de bekende rubrieken en de wijkberichten ,die alleszins de moeite van het lezen waard zijn.Namens de redactie Jan Scheurer

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Collecten van onze PGE

picture23

Nu onze diensten en meditatie alleen maar digitaal te volgen zijn vanwege de Corona-maatregelen, kunnen er dus bij de diensten geen gemeenteleden aanwezig zijn. Helaas is het daardoor ook niet mogelijk op de gebruikelijke manier te collecteren. Toch willen wij u in de gelegenheid stellen om uw bijdrage voor de collectedoelen te doen.

Uw collecte-bijdrage kunt u overmaken naar de collecterekening met het volgende nummer:

NL47 RABO 0373 7186 75

ten name van PGE-collecten
onder vermelding van de kerk (JK=Johanneskerk, OK=Ontmoetingskerk en KP=Kruispunt), de datum van de dienst en het collectedoel

Als u deze gegevens vermeldt, kunnen we uw gelden naar het gewenste doel overmaken.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Voedselbank

Door het “hamsteren” in de winkels, blijven er veel minder producten over voor de Voedselbank dan dat de winkels normaal over houden. Daarnaast vindt ook in de kerk geen inzameling van producten voor de Voedselbank plaats zodat dat tekort aangevuld kan worden.

De diaconie vraagt u daarom een financiële bijdrage over te maken naar de collecterekening:

NL47 RABO 0373 7186 75

ten name van PGE-collecten met vermelding van (JK=Johanneskerk, OK=Ontmoetingskerk en KP=Kruispunt) en Voedselbank.

Van harte bij u aanbevolen!

 

Hulpvragen door het Coronavirus:

Door het coronavirus worden mensen gedwongen thuis te blijven en komen daardoor mogelijk in de problemen. Misschien wordt door die personen een beroep op u gedaan voor hulp. Als u zelf niet aan die hulpvraag kunt voldoen, dan kunt u contact opnemen met de leden van de Wijkdiaconie die dan zullen zoeken naar gemeenteleden, instanties of wellicht zelf de gevraagde hulp kunnen bieden.

Kijk om u heen en neem contact op met mensen die hiervoor in aanmerking komen.

picture22

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Meditatie zondag 5 april (Ds. Grosheide)

Deze is hier te bekijken: meditatie zondag 5 april 2020

Palmpasen

De teksten van deze zondag: Mattheüs 21: 1-10

Het bijbehorende lied is: lied 435

Er is ook een filmpje beschikbaar van de rondgang van de kinderen (en gemeente) bij de viering van Palmpasen in 2019: rondgang kinderen en gemeente Palmpasen 2019

 

Deze is hier te bekijken: meditatie zondag 29 maart 2020

5e zondag van de 40 dagen

De teksten van deze zondag komen uit:
-Ezechiël 37
-Johannes 11 
De bijbehorende liederen zijn:
-lied 650 en 605

 

De meditatie is hier te bekijken: meditatie zondag 22 maart 2020

4e zondag van de 40 dagen

De teksten van deze zondag zijn:
1 Samuël 16: 1-13 en Johannes 9: 1-13 en 26-39
De Psalm van de zondag is 23 en het Lied 534

 

De meditatie van zondag 15 maart 2020

3e zondag van de 40 dagen

De teksten van deze zondag zijn:
Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 5-26(42)
Een passend lied is 605

Bronnen van inspiratie

Er zijn heel wat bronnen in de wereld: nieuwsbronnen, oliebronnen,  voedselbronnen, geldbronnen…..

Het kenmerk van een bron is dat het vaak de oorsprong of basis van iets aangeeft. Bij het beruchte virus, dat ons op het ogenblik in de greep houdt, werd naarstig gezocht naar bronnen van besmetting.

Je hebt ook een ander soort bronnen, die je bronnen van inspiratie zou kunnen noemen. Die fascinerende docent(e), die je de liefde voor een vak en een studie heeft bijgebracht; schrijvers die je op een denkspoor hebben gezet; gebeurtenissen, die de oorsprong zijn geworden van een bepaalde levensstijl, enz.

Het kan interessant zijn om nog eens na te gaan wat of wie je geïnspireerd heeft en wat daarvan nu nog zichtbaar is.

Inspiratiebronnen verraden daarmee niet zelden een inhoudelijk aspect. Het zegt iets over je kijk op de maatschappij, de politiek en omgang met andere mensen.

In de kerk mogen we elkaar bevragen op onze bronnen van inspiratie. Naast de ervaringen van gemeenschap en de rituelen, zoals zang, gebed en sacrament die ons  kunnen bezielen, zijn dat ook de oeroude Bijbelse verhalen als onze geloofsbronnen.

Vandaag gaat het in de teksten expliciet over een bron en over wat deze bron voortbrengt: water.

Het volk op weg door de woestijn naar het nieuwe land heeft een verwoestende dorst. Het brengt hen bij de prangende vraag naar de Bron van hun bevrijding uit de pijn van de slavernij. Is die God nog wel met ons, waartoe dient dit lijden in de droogte?

Een meer dan begrijpelijke vraag. In dit gedeelte wordt dit echter gezien als het verzoeken van God. De Allerhoogste had zich immers al bekend gemaakt aan Mozes en het volk door uitdrukkelijk te zeggen: “ik ben er, ik ga met jullie mee”. Gods weg met het volk zal niet “opdrogen”, verdorren en eindigen in de dood door dorst in de woestenij…

Mozes krijgt dan ook de opdracht om op de rots te slaan, zodat het water weer gaat stromen. Het pad van bevrijding en perspectief zal niet stranden in het zand van de woestijn. Duidelijk moet daarmee worden dat God wel degelijk in hun midden is. Die rots, waar de staf van Mozes later op geslagen mag worden om water te putten, staat voor de rotsvaste aanwezigheid van de Aanwezige die het werk dat met schepping en bevrijding begonnen is niet loslaat. …

De vraag naar Gods aanwezigheid is tot op vandaag niet verstomd. In situaties van lijden duikt die vraag regelmatig op. Waar is God? Een klacht, een kreet, een prangende vraag. Tot en met het woord van Jezus aan het kruis: “mijn God, waarom……heb je mij verlaten”. We laten de soms klemmende vraag naar de Aanwezige voluit met ons meegaan. In lijn met de kwestie die in Exodus aan de orde wordt gesteld: Is er een bron van vertrouwen en hoop als de “dorst” -de dorre woestijnervaringen- in ons leven en in de wereld toeslaan?

In het evangelie zit Jezus bij de Jacobsbron, symbool van leven. Hij zit daar, vertelt Johannes, als bron van leven, oorsprong van het spreekwoordelijke, levende water.

In dit gedeelte wordt hij de bron van een revolutionaire omgang met vrouwen, ongehoord in die tijd. De vrouw bij de bron krijgt, zoals ze is, haar volledige plaats tussen de mensen. Zoals Paulus later zegt, in Christus is noch man noch vrouw. Dat wordt later in dit verhaal ook duidelijk als ze met alles wat ze in haar leven meetorst een soort missionaris wordt, bron van het getuigenis rond Jezus als Messias, de bevrijder.

Bij deze Jacobsbron verbindt Jezus vijandige volken met elkaar. Joden en Samaritanen hadden goede redenen elkaar de rug toe te keren. Toch spreekt de Gezondene als Jood een Samaritaanse vrouw aan. Als een medemens laat hij zich zien, ook aan iemand van een gehaat volk, moe van de reis.

Zijn boodschap is duidelijk, wie je ook bent, waar je ook bidt, een geest van waarheid brengt je samen rond de weg van de Messiaanse gestalte. Bron van Leven.

Wie weet lukt het tot op vandaag bronnen aan te boren die mensen rond de geest van waarheid verzamelen. Alleen al de nabestaanden van de ramp met de MH17 snakken ernaar.

Onze geloofsbronnen mogen aan de oorsprong staan van hoe we met de andere bronnen in de wereld omgaan. Het levende water dat de bevrijdende weg van het evangelie symboliseert en doet uitstromen mag bron zijn van een wijze van geloven en leven.  Zo zijn de projecten van Kerk in Actie in deze veertig dagen een sprekend voorbeeld van hoe aandacht is voor de letterlijke en figuurlijke “dorst” in de wereld vol strijd en tekort. Bronnen van hoop, hoe minimaal soms ook.

Ook in ons eigen bestaan zal zonder twijfel regelmatig de vraag opduiken naar wat onze bronnen van geloof, hoop en liefde zijn.   Wat ons inspireert en wat ons afdrijft van waar het in ons leven om gaat. Wie weet dat het oude verhaal van een Godsvolk dat zoekt naar de Aanwezige en het ontroerende verhaal van de Messiaanse gestalte met de vrouw bij de bron ons een stapje verder bij de kern van ons leven kunnen brengen.  

In ons land zijn het voor velen spannende tijden rond de corona-crisis. Hopelijk kunnen de mensen die ziek geworden zijn en hun naasten, zorgmedewerkers,  makers van het beleid en ieder die zich zorgen maakt, putten uit bronnen die steun en bekrachtiging bieden.

Elbert Grosheide

Pin It

Afdrukken E-mailadres