• Home
  • Nieuws
  • Meditatie zondag 5 april (Ds. Grosheide)

Meditatie zondag 5 april (Ds. Grosheide)

Deze is hier te bekijken: meditatie zondag 5 april 2020

Palmpasen

De teksten van deze zondag: Mattheüs 21: 1-10

Het bijbehorende lied is: lied 435

Er is ook een filmpje beschikbaar van de rondgang van de kinderen (en gemeente) bij de viering van Palmpasen in 2019: rondgang kinderen en gemeente Palmpasen 2019

 

Deze is hier te bekijken: meditatie zondag 29 maart 2020

5e zondag van de 40 dagen

De teksten van deze zondag komen uit:
-Ezechiël 37
-Johannes 11 
De bijbehorende liederen zijn:
-lied 650 en 605

 

De meditatie is hier te bekijken: meditatie zondag 22 maart 2020

4e zondag van de 40 dagen

De teksten van deze zondag zijn:
1 Samuël 16: 1-13 en Johannes 9: 1-13 en 26-39
De Psalm van de zondag is 23 en het Lied 534

 

De meditatie van zondag 15 maart 2020

3e zondag van de 40 dagen

De teksten van deze zondag zijn:
Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 5-26(42)
Een passend lied is 605

Bronnen van inspiratie

Er zijn heel wat bronnen in de wereld: nieuwsbronnen, oliebronnen,  voedselbronnen, geldbronnen…..

Het kenmerk van een bron is dat het vaak de oorsprong of basis van iets aangeeft. Bij het beruchte virus, dat ons op het ogenblik in de greep houdt, werd naarstig gezocht naar bronnen van besmetting.

Je hebt ook een ander soort bronnen, die je bronnen van inspiratie zou kunnen noemen. Die fascinerende docent(e), die je de liefde voor een vak en een studie heeft bijgebracht; schrijvers die je op een denkspoor hebben gezet; gebeurtenissen, die de oorsprong zijn geworden van een bepaalde levensstijl, enz.

Het kan interessant zijn om nog eens na te gaan wat of wie je geïnspireerd heeft en wat daarvan nu nog zichtbaar is.

Inspiratiebronnen verraden daarmee niet zelden een inhoudelijk aspect. Het zegt iets over je kijk op de maatschappij, de politiek en omgang met andere mensen.

In de kerk mogen we elkaar bevragen op onze bronnen van inspiratie. Naast de ervaringen van gemeenschap en de rituelen, zoals zang, gebed en sacrament die ons  kunnen bezielen, zijn dat ook de oeroude Bijbelse verhalen als onze geloofsbronnen.

Vandaag gaat het in de teksten expliciet over een bron en over wat deze bron voortbrengt: water.

Het volk op weg door de woestijn naar het nieuwe land heeft een verwoestende dorst. Het brengt hen bij de prangende vraag naar de Bron van hun bevrijding uit de pijn van de slavernij. Is die God nog wel met ons, waartoe dient dit lijden in de droogte?

Een meer dan begrijpelijke vraag. In dit gedeelte wordt dit echter gezien als het verzoeken van God. De Allerhoogste had zich immers al bekend gemaakt aan Mozes en het volk door uitdrukkelijk te zeggen: “ik ben er, ik ga met jullie mee”. Gods weg met het volk zal niet “opdrogen”, verdorren en eindigen in de dood door dorst in de woestenij…

Mozes krijgt dan ook de opdracht om op de rots te slaan, zodat het water weer gaat stromen. Het pad van bevrijding en perspectief zal niet stranden in het zand van de woestijn. Duidelijk moet daarmee worden dat God wel degelijk in hun midden is. Die rots, waar de staf van Mozes later op geslagen mag worden om water te putten, staat voor de rotsvaste aanwezigheid van de Aanwezige die het werk dat met schepping en bevrijding begonnen is niet loslaat. …

De vraag naar Gods aanwezigheid is tot op vandaag niet verstomd. In situaties van lijden duikt die vraag regelmatig op. Waar is God? Een klacht, een kreet, een prangende vraag. Tot en met het woord van Jezus aan het kruis: “mijn God, waarom……heb je mij verlaten”. We laten de soms klemmende vraag naar de Aanwezige voluit met ons meegaan. In lijn met de kwestie die in Exodus aan de orde wordt gesteld: Is er een bron van vertrouwen en hoop als de “dorst” -de dorre woestijnervaringen- in ons leven en in de wereld toeslaan?

In het evangelie zit Jezus bij de Jacobsbron, symbool van leven. Hij zit daar, vertelt Johannes, als bron van leven, oorsprong van het spreekwoordelijke, levende water.

In dit gedeelte wordt hij de bron van een revolutionaire omgang met vrouwen, ongehoord in die tijd. De vrouw bij de bron krijgt, zoals ze is, haar volledige plaats tussen de mensen. Zoals Paulus later zegt, in Christus is noch man noch vrouw. Dat wordt later in dit verhaal ook duidelijk als ze met alles wat ze in haar leven meetorst een soort missionaris wordt, bron van het getuigenis rond Jezus als Messias, de bevrijder.

Bij deze Jacobsbron verbindt Jezus vijandige volken met elkaar. Joden en Samaritanen hadden goede redenen elkaar de rug toe te keren. Toch spreekt de Gezondene als Jood een Samaritaanse vrouw aan. Als een medemens laat hij zich zien, ook aan iemand van een gehaat volk, moe van de reis.

Zijn boodschap is duidelijk, wie je ook bent, waar je ook bidt, een geest van waarheid brengt je samen rond de weg van de Messiaanse gestalte. Bron van Leven.

Wie weet lukt het tot op vandaag bronnen aan te boren die mensen rond de geest van waarheid verzamelen. Alleen al de nabestaanden van de ramp met de MH17 snakken ernaar.

Onze geloofsbronnen mogen aan de oorsprong staan van hoe we met de andere bronnen in de wereld omgaan. Het levende water dat de bevrijdende weg van het evangelie symboliseert en doet uitstromen mag bron zijn van een wijze van geloven en leven.  Zo zijn de projecten van Kerk in Actie in deze veertig dagen een sprekend voorbeeld van hoe aandacht is voor de letterlijke en figuurlijke “dorst” in de wereld vol strijd en tekort. Bronnen van hoop, hoe minimaal soms ook.

Ook in ons eigen bestaan zal zonder twijfel regelmatig de vraag opduiken naar wat onze bronnen van geloof, hoop en liefde zijn.   Wat ons inspireert en wat ons afdrijft van waar het in ons leven om gaat. Wie weet dat het oude verhaal van een Godsvolk dat zoekt naar de Aanwezige en het ontroerende verhaal van de Messiaanse gestalte met de vrouw bij de bron ons een stapje verder bij de kern van ons leven kunnen brengen.  

In ons land zijn het voor velen spannende tijden rond de corona-crisis. Hopelijk kunnen de mensen die ziek geworden zijn en hun naasten, zorgmedewerkers,  makers van het beleid en ieder die zich zorgen maakt, putten uit bronnen die steun en bekrachtiging bieden.

Elbert Grosheide

Pin It

Afdrukken E-mailadres