Doneren - geldwerving

Hoe kunt u geld geven aan de kerk?

Doneren

Geef een gift

  • Doneer online via de PGE webshop
  • Maak een bijdrage over op NL91 RABO 03737 18659 t.n.v. Protestantse Gemeente Eindhoven met vermelding van uw doelbestemming
  • Geef in de collecte tijdens kerkdiensten

    Lees meer...

    Tijdens de kerkdiensten wordt er meestal geld ingezameld voor een concreet doel. Soms voor de eigen gemeente maar meestal voor doelen buiten de gemeente met een sterk accent op geven voor "degenen die geen helper hebben".
    U kunt online collectebonnen bestellen via de PGE webshop.

Wordt een vaste gever – wordt donateur

Als donateur machtigt u de Protestantse Gemeente Eindhoven om periodiek een vast bedrag van uw rekening af te schrijven. Lees meer...

Voor u eenvoudig en voor ons goedkoop. Een vaste toezegging stelt ons in staat om het werk in en vanuit de kerk te blijven doen. Wilt u uw vaste bijdrage wijzigen? Dat kan heel makkelijk via één telefoontje naar het Kerkelijk Bureau, tel. 040 - 2522575. Als vaste gever ontvangt u maandelijks ons kerkblad SAMEN. Meld u aan als vaste gever.

Periodiek schenken

Met periodiek schenken kunt u elke euro aftrekken van uw inkomstenbelasting. Lees meer...

Als u in een schriftelijke overeenkomst vastlegt dat u de Protestantse Gemeente Eindhoven minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Tot 1 januari 2014 moest deze overeenkomst door de notaris worden opgemaakt, maar dat hoeft niet meer.
Lees de toelichting en het te gebruiken formulier/overeenkomst.

Legaten

Op twee manieren kunt u via uw testament de Protestantse Gemeente Eindhoven in de toekomst steunen. Lees meer...

U kunt de kerk een legaat nalaten door een bepaald bedrag of een bij name genoemd object van waarde (kostbaar schilderij, onroerend goed, effecten portefeuille e.d.)op te laten nemen in uw testament.
De kerk kan ook benoemd worden tot (mede-)erfgenaam. Dan maakt de kerk – eventueel samen met andere personen of instellingen – aanspraak op de gehele nalatenschap. Als het gaat om een gedeelde nalatenschap moet worden omschreven om welk (procentueel) deel het gaat.
Als u de kerk in uw testament op neemt, is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te hanteren. U kunt uw legaat een speciale bestemming geven bijvoorbeeld voor een speciale wijkkerk of voor een speciale actie in de kerk. Omdat de wijkkerken geen rechtspersoon zijn, loopt de aanvaarding van nalatenschappen ook via de Protestantse Gemeente Eindhoven.
De officiële tenaamstelling dient dan ook te luiden: Protestantse Gemeente Eindhoven, Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven.
Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, tel. 040 - 2522575.

Geldwervingsactie PGE

Kerkbalans

In januari vindt de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats voor alle leden van de Protestantse Gemeente in Eindhoven. Lees meer...

In januari vindt de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats voor alle leden van de Protestantse Gemeente in Eindhoven.
Met de actie Kerkbalans wordt aan alle leden gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk van plan zijn te geven. Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.
U kunt uw bijdrage online toezeggen en overmaken via de PGE webshop en sinds afgelopen jaar kan dat ook mobiel via de Kerkgeld app uit de Google Playstore voor Android en de Apple iTunes App Store voor iPhone/iPad.

Onderstaande folders worden / zijn in januari 2019 bij alle leden thuis gebracht. Bent u niet benaderd voor de actie kerkbalans, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau.
Folder Eindhoven-Zuid
Folder Johannesgemeente
Folder/brief Kruispunt gemeente

Solidariteitskas

De Protestantse Gemeente te Eindhoven maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Elk jaar vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke gemeenten, ook in Eindhoven, om bij te dragen aan de Solidariteitskas. Lees meer...

Het gaat om precies te zijn € 5,00 voor elk lid van 18 jaar en ouder. Een klein bedrag maar van grote waarde. Want op de Solidariteitskas kan een beroep worden gedaan door kerken die tijdelijk in financiële nood verkeren. Daarbij geldt als uitgangspunt dat mensen vóór stenen gaan. Er zal eerder geld uit de Solidariteitskras gaan naar een aanstelling van een (parttime) kerkelijk werker of predikant dan naar de restauratie van een gebouw.
De Solidariteitskas wordt ook gebruikt om het werk te betalen van dovenpastores, pastores voor de binnenvaart en voor het werk van de kerk in de havens.

Omdat u staat ingeschreven als lid van de Protestantse Gemeente te Eindhoven vragen we u om - naar draagkracht - bij te dragen aan de Solidariteitskas. U ontvangt hiervoor in mei een schriftelijk verzoek. Het richtbedrag is € 10,00, maar ook meer of minder is zeer welkom. Van wat u geeft, wordt € 5,00 aan de Solidariteitskas afgedragen. De rest komt rechtstreeks ten goede aan het werk van de Protestantse Gemeente te Eindhoven.
Overmaken kan online via de PGE webshop, of op NL25 RABO 03737 18683.

Diaconale jaaractie

De diaconale jaaractie in het najaar is voor de Diaconie wat kerkbalans is voor de Kerk. Ook de diaconie krijgt geen overheidssubsidie en moet al haar werk betalen van giften. Lees meer...

De jaarlijkse diaconale actie is daarom van levensbelang voor het voortbestaan van de diaconie. U krijgt voor deze actie een persoonlijke brief van de Diaconie. U kunt online aan de diaconie geven via de PGE webshop.
Lees over deze financiële jaaractie en alle activiteiten de pagina's kerk in de stad.

 

Afdrukken