Aandacht voor het diaconale karakter van de kerk

Het gezicht van Christus. Hoe laten wij ons in de samenleving zien.
Naast financiële  ondersteuning hebben wij bijzondere aandacht voor een aantal in Eindhoven of omgeving werkzame organisaties die ons na aan het hart liggen. Wij vinden dat van belang omdat de kerk een belangrijke taak in de samenleving vervult.
We hebben een verantwoordelijkheid naar de hele Eindhovense samenleving te vervullen. Een zaak die de diaconie op het ljjf geschreven is. Daarom bemoeien wij ons ook met het overheidsbeleid. Wij nemen bijvoorbeeld deel aan het jaarlijkse armoededebat en zijn lid van het SME.
In de dak en thuislozenzorg hebben wij nauw contact met het  Open Huis Sint Cathrien . Samen met de Rooms-katholieke Kerk waren wij ruim 30 jaar geleden de stichters van deze ontmoetingsplek.
Vanuit de Catharinakerk is ook het reeds genoemde SMH en het Straatpastoraat werkzaam.
Met het Straatpastoraat , een initiatief van de RK kerk dat wij graag ondersteunen, zoeken wij vormen van samenwerking.
Diaconaal inloophuis ‘t Hemeltje is ook ongeveer 30 jaar geleden voortgekomen uit een initiatief van de toenmalige Samen-op-Weg Kerken in Eindhoven en omliggende plaatsen.
Tenslotte onderhoudt de diaconie  diverse relaties met andere organisaties die wij belangrijk vinden voor de Eindhovense gemeenschap en omgeving. Wij noemen hier:
Vluchtelingen in de Knel
Huiskamer voor vluchtelingen
Stichting  Present
Maatje 040 (voorheen vrijwillige hulpdienst)
Geregeld worden organisaties uitgenodigd zich te presenteren in een dienst om aandacht te vragen voor hun werk. Soms gaat dit vergezeld van een collecte of een oproep voor vrijwilligers. In veel van deze organisaties zijn al vrijwilligers uit ons midden aan het werk. Op deze manier willen wij de gemeente ondersteunen om een diaconale gemeente te zijn en onze slogan 'iedereen diaken' inhoud te geven.

Dialoog
We leven in een verscheurde samenleving. Wereldwijd worden hevige oorlogen gevoerd, strijd om de macht geleverd. Er worden dictaturen gevestigd en verdreven. Soms is het verschil tussen vrijheidsstrijd en terrorisme nauwelijks aan te geven. Economische belangen leiden tot grote verschillen tussen arm en rijk. Godsdiensten strijden om het eigen gelijk en kunnen ontsporen tot gruwelijke onderdrukking in plaats van de bevrijding die de meeste aanhangers zoeken en belijden. Vaak zijn we niet tot meer in staat dan een machteloos toezien, enig protest en noodhulp.

Ook in kleiner verband, in Europa, in Nederland, zelfs in Eindhoven en in onze eigen kerk zijn  tegenstellingen soms moeilijk te overbruggen. Het is soms makkelijker om uit elkaar te gaan en ieder zijn eigen weg te laten vervolgen , dan het conflict aan te gaan, naar elkaar te luisteren en de samenwerking te zoeken. Ook in onze eigen protestantse gemeente Eindhoven zijn  de verschillen tussen de wijkgemeenten soms groot. In het verleden zijn er hevige conflicten uitgevochten en waren er periodes waarin de eenheid in onze kerk ver was te zoeken. Gelukkig leven we nu in een tijdperk waarin we elkaar respecteren en ruimte geven. Maar van echt samenwerken, deel te zijn van de ene kerk die Christus voor ogen heeft is nog vaak geen sprake. De Diaconie heeft hierin wel een bijzondere plaats. Hoewel ook in diaconaal verband samenwerking niet altijd makkelijk is, lukt dit op het praktische vlak vaak wel. Daarmee voelen wij ons gezegend. De tijd dat de kerk exclusief de zorg voor de naaste behartigde is voorbij. De zorg voor het materiële en geestelijke welzijn ligt voor een groot deel bij de overheid en andere particuliere organisaties. Wij mogen ons verheugen dat anderen zich met ons verantwoordelijk voelen. Daarom is het van belang ons met die anderen te onderhouden en de dialoog aan te gaan.

Het is geen toverwoord, maar ‘dialoog’ kan ons misschien helpen. En hoort het niet bij uitstek bij ‘diaconie’? Kan het een middel zijn tot verbinding? Kan de diaconie daarbij een rol vervullen? Het zijn vooral vragen, maar nu al zoeken wij naar de mogelijkheden van verbinding. Uit de beschrijving van onze werkterreinen en aandachtsvelden mag dat blijken. Verbinding is niet alleen diaconaal. Daarom is de PGE als geheel lid van de ‘Raad van Kerken' in Eindhoven.
In de tweede plaats bestaat in Eindhoven het ‘Interkerkelijk Diaconaal Overlegplatform Eindhoven’, kortweg Idoe.
Dit overleg bestaat al geruime tijd, maar lijdt op een enkele uitzondering na een kwijnend bestaan.
Rond Jaap Bos, van de Lichtstad gemeente is een groep actief die zich bezighoud met schulphulpverlening. Vanuit de praktijk mensen in problemen te helpen, worden pogingen ondernomen om de bureaucratische en politieke knelpunten onder de aandacht te brengen van ambtenaren, bestuurders en politieke ambtsdragers om meer structurele oplossingen van de schuldenproblematiek te bevorderen.
Van de pogingen om het Idoe ook verder nieuw leven in te blazen zal op deze plaats kennis worden gegeven.

 

 
terug