Wat doen we concreet

In de eredienst is altijd een diaken vertegenwoordigd. Deze verzorgt de voorbereiding van het Heilig Avondmaal  en is samen met de predikant verantwoordelijk voor de bediening tijdens de dienst. Dit kan per wijk verschillen. De collectes tijdens de dienst en de afwerking daarna behoort tot de taken van de wijkdiakenen. Van tijd tot tijd zijn er bijzondere diensten rond diaconale thema’s. Op die manier probeert de diaconie te begeleiden en te inspireren bij de diaconale opdracht van de gemeente en de individuele gemeenteleden.

De diaconie heeft de volgende aandachtsgebieden :

Persoonlijke hulp- en dienstverlening,
Met name bij financiële, materiële  en praktische problemen. Ons uitgangspunt is dat diakenen niet evangeliseren. Dat verdraagt zich niet met de aard van de diaconale opdracht. Diakenen doen hun werk zonder aanziens des peroons. De linkerhand weet niet wat de rechter doet. Diakenen zijn ook geen hulpverleners. Daarvoor missen wij deskundigheid. Indien nodig verwijzen wij naar de daarvoor geëigende organisaties. Voor acute financiële problemen verwijzen naar SMH (Stichting Materiele Hulpverlening). Bij schulden kunnen we doorverwijzen naar schuldhulpverleners. Desgewenst begeleiden wij mensen bij de overdracht.


Aandacht voor en subsidiering van organisaties met een diaconaal doel
Zoals voor opvang van dak- en thuislozen  Bijvoorbeeld het diaconaal inloop huis ’t Hemeltje en het Open Huis St Cathrien. De Voedselbank, de Kledingbank en het SMH.


Vluchtelingenwerk:
Vluchtelingen in de Knel : https://www.vidk.nl/
Huiskamer voor vluchtelingen : https://www.huiskamervoorvluchtelingen.nl/

Aandacht voor maatschappelijke noden, politiek en openbaar bestuur.
Samenwerkingsverband Minima Eindhoven : https://www.sme-eindhoven.nl/
Het Samenwerkingsverband Minima Eindhoven bundelt de krachten van organisaties, initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenhartigers, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen.
Doel is het verbeteren van de positie van financieel minder draagkrachtigen en sociale uitsluiting tegen te gaan.
Binnen het SME functioneren een aantal min of meer zelfstandige werktafels, welke zich bezighouden met armoedebestrijding voor specifieke doelgroepen.

Het SME is platform voor informatie uitwisseling, afstemming en idee-ontwikkeling voor deelnemers, zodat we van elkaar weten wie waar mee bezig is en elkaar kunnen steunen. Door deze activiteiten zorgt het SME ervoor, dat de doelgroep een gezicht krijgt. Daarbij geldt: Eindhoven is meer dan Brainport, we staan voor een inclusieve samenleving. Jaarlijks organiseert het SME een armoededebat.

Kerstpakketten.
Jaarlijks worden ter gelegenheid van het Kerstfeest een groot aantal kerstpakketten uitgedeeld aan mensen en gezinnen die dat goed kunnen gebruiken


Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
In samenwerking met Kerk in Actie brengt de werkgroep ontwikkelingsprojecten onder de aandacht van de gemeente.

Rechtvaardigheid en Economie

Deze door het CvD ondersteunde werkgroep R&E voor geheel Eindhoven e.o. bestudeert en bespreekt economische aspecten van ons leven en voert zo mogelijk actie om misstanden te voorkomen. Doel is de bewustwording te vergroten.
Onze economie en die van andere landen wordt bepaald door ons denken en doen, gisteren, vandaag en morgen. Wat we morgen doen kan worden bepaald door ons eventuele nieuwe denken, wat door studie en dialoog zou kunnen ontstaan. Dat kan vandaag beginnen. Systemen zijn waarschijnlijk onmisbaar, en onze systemen zijn in het licht van de historie weliswaar grotendeels verklaarbaar, maar met het oog op de gehele bewoonde wereld verre vanzelfsprekend. En hoe zeer hangt dat ook samen met onze godsdienst?
Vragen die aspecten van diaconie en aspecten van vorming en toerusting hebben. Daarmee zijn het vragen die ons dagelijks bezig zouden moeten houden. Individueel of in (kerk) gemeenschappen Wilt u helpen deze vragen, waar dan ook,  meer dagelijks aan de orde te laten zijn, neem dan contact op met Kees Minderhoud,
tel 040-2444078 of via email keesminderhoud4@gmail.com
 
terug