Wat doet de Diaconie
De opdracht van de diaconie , de taken en verplichtingen van diakenen staan beschreven in de kerkorde, die u kunt vinden op de website van de PKN.


Onder andere in ordinantie 8 staat:

“De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door
- het betrachten van onderling dienstbetoon,
- het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben,
- het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn,
- het signaleren van knelsituaties in de samenleving en
- het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping”


De roeping betreft zowel de eigen gemeente als de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg.

Niet voor niets wijst de kerkorde erop dat de diaconale houding in het leven van diakenen en gemeenteleden zichtbaar moet zijn. Diaconale taken worden niet alleen door diakenen gedaan, maar komen naar vermogen ook tot uiting in het dagelijks leven van elk gemeentelid. Het behoort tot de taken van de diakenen de gemeente hierin bij te staan.

In de kerkorde wordt een kader geschapen voor een verantwoorde omgang met de diaconale gelden. Er zijn regels met betrekking tot de verwerving van middelen en de besteding ervan voor diverse doelen. Aan de gemeente moet hierover vanzelfsprekend verantwoording worden afgelegd.

Tenslotte word er aandacht besteed aan de missionaire en oecumenisch opdracht van de kerk om samen te werken met andere organisaties, kerken en de overheid om de diaconale inzet maximaal te benutten in de strijd tegen armoede en onrecht.

 
terug